Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3839. Sklep o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, stran 11892.

Na podlagi 3.f točke prvega odstavka 77. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju o obvladovanju tveganj v zvezi
z naložbami investicijskega sklada
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa vsebino, način in roke poročanja družbe za upravljanje iz šestega odstavka 65. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZISDU-1) o izvajanju načrta za ugotavljanje, upravljanje oziroma obvladovanje tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, še posebno v zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente.
Vsebina poročanja
2. člen
Družba za upravljanje poroča za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, o izvajanju načrta za obvladovanje tveganj, ki v skladu s tretjim odstavkom 65. člena ZISDU-1 določa:
1. postopke oziroma metode za ugotavljanje in merjenje tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, še posebno v zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente,
2. ukrepe za obvladovanje tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, še posebno v zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente, in sicer navedbo tehnik in orodij, ki so namenjena upravljanju tveganj oziroma obvladovanju tveganj,
3. postopke za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj,
4. postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj ter v tem okviru tudi način vodenja evidence o izvajanju načrta za obvladovanje tveganj.
Načrt za obvladovanje tveganj vsakega posameznega investicijskega sklada, izdelan na podlagi smiselne uporabe pravil iz 3. točke prvega odstavka 77. člena ZISDU-1 in ob uporabi določb sklepa o naložbah investicijskega sklada, izdanega na podlagi 77. člena ZISDU-1, se nanaša na:
1. postopke za tekoče dnevno ugotavljanje, merjenje, nadzor in obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz posameznih vrst izpostavljenosti investicijskega sklada,
2. postopke za tekoče dnevno ugotavljanje in merjenje vpliva tveganj, ki izhajajo iz posameznih vrst izpostavljenosti investicijskega sklada, na celotno tveganost naložb investicijskega sklada,
3. postopke za tekoče dnevno ugotavljanje, merjenje, nadzor in obvladovanje tveganj, ki se nanašajo na posamezne vrste naložb investicijskega sklada, še posebno na naložbe v izvedene finančne instrumente,
4. postopke za tekoče dnevno ugotavljanje in merjenje vpliva tveganj, ki izhajajo iz posameznih vrst naložb investicijskega sklada, na skupna tveganja, ki jim je investicijski sklad izpostavljen pri vseh naložbah v izvedene finančne instrumente skupaj in pri vseh naložbah investicijskega sklada skupaj.
V zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente se podrobneje opredelijo vse posamezne vrste izvedenih finančnih instrumentov, z njimi povezana tveganja, količinske omejitve in metode, izbrane za merjenje in oceno tveganj, povezanih s posli z izvedenimi finančnimi instrumenti za posamezen investicijski sklad.
Družba za upravljanje poroča o načrtu in njegovem izvajanju, in sicer zlasti:
1. o načrtu za obvladovanje tveganj in o njegovih spremembah,
2. o postopkih oziroma metodah za ugotavljanje in merjenja tveganj,
3. o ukrepih za obvladovanje tveganj in postopkih za izvajanje teh ukrepov,
4. o izvajanju postopkov za spremljanje izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj,
5. o merjenju tveganj v zvezi s posameznimi izvedenimi finančnimi instrumenti investicijskega sklada.
Družba za upravljanje poroča tudi o spremembah načrta za obvladovanje tveganj, ki jih je družba opredelila od prejšnjega poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) po tem sklepu.
Način poročanja
3. člen
Družba za upravljanje poroča na obrazcih IS/TVEG 1 in IS/TVEG 2, ki sta določena s prilogo 1 in 2 tega sklepa in v skladu z navodili, ki so sestavni del obrazcev.
Roki za poročanja
4. člen
Družba za upravljanje poroča Agenciji o izvajanju načrta za ugotavljanje, upravljanje oziroma obvladovanje tveganj v zvezi z naložbami investicijskega sklada, še posebno v zvezi z naložbami v izvedene finančne instrumente, dvakrat na leto, in sicer po stanju na dan 30. 6. in 31. 12. tekočega leta, do 14. 7. tekočega leta in 14. 1. naslednjega leta.
Prehodna določba
5. člen
Ta sklep se prvič uporablja za poročanje družbe za upravljanje po tem sklepu po stanju na dan 31. 12. 2003.
Končna določba
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 157-2/29-33/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0121
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.