Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3831. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov, stran 11869.

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 89. člena in sedmega odstavka 84. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov (v nadaljevanju: evidenca).
Veljavnost sklepa
2. člen
Določbe tega sklepa smiselno veljajo tudi za vodenje evidence premoženja dobro poučenih vlagateljev.
II. VSEBINA EVIDENCE
Vsebina evidence
3. člen
(1) Evidenca se vodi za vsak vzajemni sklad ločeno.
(2) Vsebina evidence je določena v prilogi 1 k temu sklepu.
III. NAČIN VODENJA EVIDENCE IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
Splošne določbe glede načina vodenja
4. člen
(1) Vsaka sprememba podatkov, ki je predmet vpisa v evidenco, mora biti v evidenci zavedena ob vsaki spremembi.
(2) Evidenca se vodi tako, da je poleg podatkov o imetnikih investicijskih kuponov, njihovih vplačilih in izplačilih ter stanju njihovih sredstev možno pridobiti in izpisati tudi vse spremembe teh podatkov oziroma stanje podatkov za poljuben dan oziroma za poljubno obdobje.
(3) Če drug predpis ne določa drugače, se evidenca hrani še 10 let po likvidaciji vzajemnega sklada.
Posebne določbe glede načina vodenja
5. člen
(1) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo.
(2) Podrobnejši organizacijski in tehnični postopki ter sistem notranjih kontrol v zvezi z nadzorom nad vodenjem evidence, dostopom do podatkov iz evidence ter njihovim spreminjanjem oziroma ažuriranjem, se določijo s pravili o vodenju evidence.
Računalniška podpora
6. člen
(1) Evidenca se vodi tako, da je mogoče kadarkoli in za poljubno izbrani datum oziroma za poljubno izbrano obdobje ugotoviti oziroma izpisati vse podatke, določene v prilogi 1 tega sklepa glede na:
– osebe, ki so na določen dan oziroma v določenem obdobju imetniki investicijskih kuponov;
– osebe, ki so na določen dan oziroma v določenem obdobju vplačale ali prodale investicijske kupone.
(2) Evidenca se vodi v računalniški obliki.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega sklepa mora računalniška rešitev evidence omogočati povezljivost evidenc znotraj vzajemnih skladov posamezne družbe za upravljanje tako, da je možno podatke oziroma izpise za posameznega imetnika iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena pridobiti tudi na ravni vseh vzajemnih skladov, ki jih upravlja posamezna družba za upravljanje.
(4) Poleg podatkov iz tega sklepa lahko evidenca, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in drugih predpisov, vsebuje tudi druge podatke, potrebne za izvajanje tega ali drugih zakonov oziroma za učinkovito opravljanje storitev upravljanja vzajemnih skladov.
IV. KONČNA DOLOČBA
Končna določba
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 149-2/21-25/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0113
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
PRILOGA 1

 EVIDENCA IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV
 Evidenca imetnikov investicijskih kuponov se vodi tako, da se vanjo vpisujejo
naslednji podatki:
 A) Podatki o vzajemnem skladu:
 1. ime vzajemnega sklada;
 2. firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje.
 B) Podatki o imetniku investicijskega kupona:
 1. ime in priimek oziroma firma imetnika;
 2. naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država)
oziroma sedež;
 3. EMŠO oziroma matična številka;
 4. davčna številka;
 5. serijska številka investicijskega kupona;
 6. datum pristopa k pravilom sklada (drugi odstavek 131. člena ZISDU-1);
 7. oznaka povezanosti imetnika z družbo za upravljanje, in sicer z uporabo
šifranta iz sklepa, ki ureja podrobnejšo vsebino in način izdelave seznama
povezanih oseb.
 C) Podatki o vplačilih in izplačilih:
 1. datum nakazila na posebni denarni račun (četrti odstavek 131. člena
ZISDU-1). Za datum nakazila na posebni denarni račun se šteje dan, ko je vplačilo
prispelo na posebni denarni račun;
 2. znesek vplačila;
 3. datum preračuna vplačil v enote premoženja (prvi odstavek 132. člena
ZISDU-1);
 4. vrednost enote premoženja na dan preračuna vplačila (prvi odstavek 132.
člena ZISDU-1);
 5. nakupna vrednost enote premoženja na dan preračuna (prvi odstavek 132.
člena ZISDU-1);
 6. število enot premoženja, pridobljenih z vplačilom;
 7. datum zahteve za izplačilo (133. člen ZISDU-1);
 8. število enot premoženja vzajemnega sklada oziroma višina denarnega zneska,
katerega izplačilo se zahteva;
 9. vrednost enote premoženja na dan preračuna izplačila (prvi odstavek 134.
člena ZISDU-1);
 10. odkupna vrednost enote premoženja na dan preračuna (prvi odstavek 134.
člena ZISDU-1);
 11. datum izplačila (prvi odstavek 134. člena ZISDU-1);
 12. znesek izplačila.
 Podatki iz 1. do 12. točke se zagotavljajo za vsako vplačilo in izplačilo
investicijskega kupona posebej.
 D) Podatki o stanju:
 1. skupni znesek vseh nakazil (C1.);
 2. skupno število vseh vplačanih enot premoženja vzajemnega sklada;
 3. skupni znesek vseh izplačil (C12.);
 4. skupno število vseh izplačanih enot premoženja vzajemnega sklada;
 5. razlika med vsemi izplačili in nakazili (C12.) – (C2.);
 6. saldo enot premoženja po vseh vplačilih in izplačilih;
 7. vrednost salda enot premoženja vzajemnega sklada (po vrednosti enote na dan
izdelave izpisa iz evidence oziroma vrednosti enote na dan, na katerega se izpis
nanaša).

AAA Zlata odličnost