Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3824. Sklep o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja, stran 11860.

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena in 7. točke 105. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma
okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati
vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo opredelitev primerov in okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup enot premoženja.
Posebne okoliščine začasne ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada
2. člen
(1) Družba za upravljanje lahko, če to zahtevajo začasne posebne okoliščine, ki nastanejo neodvisno od družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad oziroma neodvisno od vzajemnega sklada, zaradi varstva interesov vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada začasno ustavi odkup enot premoženja vzajemnega sklada.
(2) Med te posebne okoliščine se štejejo:
1. če je na organiziranih trgih začasno ali trajno ustavljeno trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma drugimi finančnimi instrumenti, ki kot naložbe pomenijo več kot 50% vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
2. če so družbe za upravljanje začasno ali trajno zaustavile odkup enot premoženja vzajemnih skladov, ki kot naložbe pomenijo več kot 50% vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
3. če kreditna ustanova, v katere depozite ima vzajemni sklad naložena sredstva, ki pomenijo več kot 15% vseh sredstev vzajemnega sklada, ob zapadlosti depozitov ne more izpolniti svojih obveznosti do vzajemnega sklada in je mogoče utemeljeno pričakovati, da svojih obveznosti ne bo mogla izpolniti najpozneje v naslednjih 5 dnevih;
4. če kreditne ustanove, v katerih depozite ima vzajemni sklad naložena sredstva, ki pomenijo več kot 20% vseh sredstev vzajemnega sklada, ob zapadlosti depozitov skupaj ne morejo izpolniti svojih obveznosti do vzajemnega sklada in je mogoče utemeljeno pričakovati, da svojih obveznosti ne bodo mogle izpolniti v naslednjih 5 dnevih;
5. če skrbnik premoženja vzajemnega sklada zaradi tehničnih razlogov ali izgube dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev oziroma drugih nepremostljivih ovir v svojem poslovanju začasno ali trajno ni več sposoben opravljati katere izmed skrbniških storitev, ki je nujno potrebna za poslovanje vzajemnega sklada oziroma varnost naložb vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada;
6. če oseba, na katero je družba za opravljanje s pogodbo prenesla katero izmed storitev iz 5. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1), ki so nujno potrebne za nemoteno poslovanje vzajemnega sklada ali za zagotavljanje varnosti naložb vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada, zaradi tehničnih razlogov oziroma drugih nepremostljivih ovir v svojem poslovanju začasno ali trajno ni več sposobna opravljati svojih storitev;
7. če zaradi tehničnih težav ali drugih nepremostljivih ovir nastopi začasna ustavitev plačilnega prometa na geografskih območjih, na katerih družba za upravljanje sprejema vplačila nakupnih in izvaja izplačila odkupnih vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
8. če zaradi tehničnih težav ali drugih nepremostljivih ovir pride do začasne ustavitve v denarni poravnavi za prodane finančne instrumente iz 64. člena ZISDU-1, ki pomenijo več kot 15% vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
9. če zaradi tehničnih težav ali drugih nepremostljivih ovir klirinško depotna družba, pri kateri se ločeno vodijo stanja in promet z vrednostnimi papirji, začasno ali trajno ni več sposobna zagotavljati nemotenega vpogleda v stanje in promet z vrednostnimi papirji na posebnem skrbniškem podračunu vzajemnega sklada oziroma ni več sposobna zagotavljati svojih storitev v zvezi z denarno poravnavo ali poravnavo z vrednostnimi papirji;
10. druge začasne posebne okoliščine, ki nastanejo neodvisno od družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad oziroma od samega vzajemnega sklada, in za katere družba za upravljanje utemeljeno ugotovi oziroma z veliko verjetnostjo presodi, da bi vplivale na nemotena izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
Izjemni primeri začasne ustavitve odkupa enot
premoženja vzajemnega sklada
3. člen
(1) Družba za upravljanje lahko v izjemnih primerih, povezanih s poslovanjem vzajemnega sklada ali poslovanjem družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, zaradi varstva interesov vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada začasno ustavi odkup enot premoženja vzajemnega sklada.
(2) Med izjemne primere, povezane s poslovanjem vzajemnega sklada, se štejejo likvidnostni problemi vzajemnega sklada, ki so posledica naslednjih razlogov:
1. če se je čista vrednost sredstev vzajemnega sklada znižala pod 15,000.000 SIT;
2. če se je čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v zadnjih 10 dnevih zmanjšala za več kot 50%;
3. če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih 5 dnevih zmanjšalo za več kot 30%;
4. če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih 10 dnevih zmanjšalo za več kot 45%;
5. če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih 30 dnevih zmanjšalo za več kot 60%;
6. če družba za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, zaradi tehničnih razlogov ali drugih nepremostljivih ovir začasno ne more zagotavljati tistih storitev upravljanja vzajemnega sklada, ki so nujno potrebne za poslovanje vzajemnega sklada;
7. če nastopijo drugi izjemni primeri na strani družbe za upravljanje, za katere družba za upravljanje utemeljeno ugotovi oziroma z veliko verjetnostjo presodi, da bi vplivali na nemotena izplačila investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
Objava informacij o začasni ustavitvi odkupa enot
premoženja vzajemnega sklada
4. člen
(1) Družba za upravljanje, ki želi ob nastopu izjemnih primerov iz 3. člena tega sklepa in posebnih okoliščin iz 2. člena tega sklepa, začasno ustaviti odkup enot premoženja vzajemnega sklada, mora na celotnem geografskem območju, kjer se izvajajo vplačila in izplačila enot premoženja vzajemnega sklada, javno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati najmanj naslednje informacije:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje;
2. ime vzajemnega sklada;
3. firmo in sedež skrbnika premoženja vzajemnega sklada,
4. kratek opis razlogov za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada;
5. natančen čas ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada;
6. predviden čas ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada;
7. predviden način zagotovitve možnosti za prenehanje začasne ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada in opis postopkov družbe za upravljanje, s katerimi bo zagotovila, da bodo razlogi za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada odpravljeni;
8. pojasnilo, ali bodo enote premoženja, za katere so imetniki investicijskih kuponov že zahtevali izplačilo odkupne vrednosti, a do ustavitve odkupa enot premoženja še niso bile izplačane, imetnikom teh investicijskih kuponov izplačane na način in v rokih, opredeljenih v pravilih upravljanja vzajemnega sklada; če ne bodo izplačane na način in v rokih, opredeljenih v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, pojasnilo o načinu in predvidenem času izplačil;
9. podatke o mestih, načinu in času nadaljnjega obveščanja vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada o poteku začasne ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada;
10. podatke o mestih, času, telefonskih številkah oseb in naslovih spletnih strani, kjer lahko vlagatelji v enote premoženja vzajemnega sklada dobijo dodatne informacije o poteku začasne ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada;
11. druge informacije, potrebne za celovito obveščanje vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada v zvezi z začasno ustavitvijo odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.
(2) Vse nadaljnje objave obvestil o morebitnem podaljšanju roka do ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada morajo smiselno vsebovati informacije iz obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Družba za upravljanje mora na dan objave poslati en izvod obvestil iz prvega in drugega odstavka tega člena Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in nadzornim organom vseh držav članic in tujih držav, v katerih trži enote premoženja vzajemnega sklada.
(4) Za obveščanje po prvem in drugem odstavku tega člena se smiselno uporabljajo določbe sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter s premoženjem dobro poučenih vlagateljev.
Poročanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev
o začasni ustavitvi odkupa enot premoženja
vzajemnega sklada
5. člen
(1) Družba za upravljanje mora ob nastopu razlogov za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada, ki ga upravlja, o tem nemudoma obvestiti Agencijo.
(2) Družba za upravljanje mora v 24 urah od nastopa razlogov za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada poslati Agenciji podrobno poročilo o razlogih za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada in o ukrepih, ki jih bo sprejela za njihovo odpravo. Poročilo mora poleg tega vsebovati še druge informacije, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena tega sklepa.
(3) Družba za upravljanje mora Agenciji dnevno, vse do ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada, poročati o načinu in poteku odprave razlogov za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.
(4) Družba za upravljanje mora dnevno sporočati Agenciji podatke o poslovanju vzajemnega sklada z vsebino, določeno v obrazcih IS/M-1 in IS/M-3 sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, in sicer vse do preteka tridesetdnevnega roka po času ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.
(5) Družba za upravljanje mora v 3 dneh po ponovnem začetku odkupa enot premoženja vzajemnega sklada poslati Agenciji končno poročilo o odpravi razlogov za začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada in posledicah ustavitve odkupa enot premoženja vzajemnega sklada na poslovanje vzajemnega sklada in družbe za upravljanje.
Trajanje ustavitve odkupa enot premoženja
vzajemnega sklada
6. člen
(1) Družba za upravljanje mora sprejeti vse ukrepe, da bo začasna ustavitev odkupa enot premoženja trajala kar najkrajši čas.
(2) Če je odkup enot premoženja začasno ustavljen zaradi razlogov na strani družbe za upravljanje, mora družba za upravljanje v 30 dneh po ponovnem začetku odkupa enot premoženja vzajemnega sklada poslati Agenciji poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela za preprečevanje nastopa razlogov za ponovno začasno ustavitev odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.
Končna določba
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-2/14-18/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0106
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost