Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3818. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskega sklada o prenosu upravljanja investicijskega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o prenosu upravljanja, stran 11855.

Na podlagi šestega odstavka 143. in 183. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom
investicijskih kuponov oziroma delnic
investicijskega sklada o prenosu upravljanja
investicijskega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o prenosu upravljanja
1. člen
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata v osmih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) za prevzem upravljanja investicijskega sklada javno objaviti besedilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada z vsebino, določeno v 2. členu tega sklepa.
2. člen
Javna objava o prenosu upravljanja vzajemnega sklada mora imeti naslednjo vsebino:
1. natančno opredelitev vzajemnega sklada, katerega upravljanje je predmet prenosa,
2. firmo, sedež in matično številko skrbnika vzajemnega sklada;
3. firmo, sedež in matično številko prenosne družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega upravljanje je predmet prenosa;
4. firmo, sedež in matično številko prevzemne družbe za upravljanje, na katero se upravljanje vzajemnega sklada prenaša;
5. datum pridobitve dovoljenja Agencije za prenos upravljanja;
6. navedbo razlogov za prenos upravljanja vzajemnega sklada;
7. datum, do katerega bosta družbi opravili prenos upravljanja (šteto od dneva javne objave obvestila o prenosu upravljanja, pri čemer rok ne sme biti krajši od treh mesecev) in z iztekom katerega bodo nastopile pravne posledice prenosa upravljanja vzajemnega sklada;
8. navedbo, da bodo imetniki investicijskih kuponov pisno obveščeni o prenosu upravljanja vzajemnega sklada, in opozorilo, da imajo skupaj z obvestilom pravico prejeti tudi besedilo spremenjenega izvlečka prospekta, če to pravico uveljavijo v roku, ki ga določi družba za upravljanje in začne teči od dneva javne objave obvestila in ki ne sme biti krajši od pet in daljši od štirinajst dni;
9. navedbo elektronskega naslova in datuma, od katerega bo besedilo spremenjenega prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada dostopno, pri čemer mora biti besedilo dostopno najpozneje na dan obvestila imetnikom investicijskih kuponov;
10. opredelitev posledic prenosa upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe tveganja upravljanja vzajemnega sklada za vlagatelje.
3. člen
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje morata v petnajstih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega sklada vsem imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, poslati obvestilo z vsebino, določeno v 4. členu tega sklepa.
4. člen
Obvestilo imetnikom investicijskih kuponov mora imeti naslednjo vsebino:
1. ime vzajemnega sklada, katerega upravljanje je predmet prenosa;
2. firmo, sedež in matično številko skrbnika zadevnega vzajemnega sklada;
3. firmo, sedež in matično številko prenosne družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega upravljanje je predmet prenosa;
4. firmo, sedež in matično številko prevzemne družbe za upravljanje, na katero se upravljanje vzajemnega sklada prenaša, navedbo mesta, kjer bodo dostopni prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo, navedbo odgovornih oseb prevzemne družbe za upravljanje in navedbo imetnikov kvalificiranih deležev v kapitalu prevzemne družbe za upravljanje;
5. datum in oznako dovoljenja Agencije za prenos upravljanja;
6. navedbo in obrazložitev razlogov za prenos upravljanja vzajemnega sklada;
7. datum, do katerega bosta družbi opravili prenos upravljanja (šteto od dneva javne objave obvestila o prenosu upravljanja, pri čemer rok ne sme biti krajši od treh mesecev) in z iztekom katerega bodo nastopile pravne posledice prenosa upravljanja vzajemnega sklada;
8. opredelitev pravnih in drugih posledic prenosa upravljanja, predvsem tudi z vidika ocene spremembe tveganja upravljanja vzajemnega sklada za imetnika investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
9. besedilo spremenjenega izvlečka prospekta, če je imetnik investicijskih kuponov uveljavil pravico v roku, določenem v javni objavi obvestila iz 2. člena tega sklepa, in navedbo elektronskega naslova, na katerem je besedilo spremenjenega prospekta in izvlečka prospekta dostopno.
5. člen
Prevzemna in prenosna družba za upravljanje lahko obvestilo imetnikom investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada in javno objavo obvestila o prenosu upravljanja združita z obvestilom imetnikom investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada in javno objavo obvestila o spremembi pravil upravljanja, pri čemer mora skupno obvestilo imetnikom in skupna javna objava vsebovati vse podatke, kot so navedeni v tem sklepu in sklepu o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja.
6. člen
Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za prenos upravljanja investicijske družbe.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 136-2/8-12/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0100
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.