Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3817. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja, stran 11854.

Na podlagi trinajstega odstavka 121. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom
investicijskih kuponov vzajemnega sklada
o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi
pravil upravljanja
1. člen
Družba za upravljanje mora v osmih dneh po prejemu soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada javno objaviti obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada z vsebino, določeno v 2. členu tega sklepa.
2. člen
Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada mora imeti naslednjo vsebino:
1. natančno opredelitev vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
2. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
3. navedbo datuma pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
4. navedbo razlogov za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada;
5. navedbo ključnih sprememb pravil upravljanja;
6. opredelitev posledice spremembe pravil upravljanja, predvsem tudi z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelja;
7. navedbo, da bodo imetniki investicijskih kuponov pisno obveščeni o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada, in opozorilo, da imajo skupaj z obvestilom pravico prejeti tudi besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja, če to pravico uveljavijo v roku, ki ga določi družba za upravljanje in začne teči od dneva javne objave obvestila, pri čemer ne sme biti krajši od pet in daljši od štirinajst dni, s tem, da pošljejo zahtevo na sedež družbe za upravljanje;
8. navedbo elektronskega naslova in datuma, od katerega bosta besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja dostopni, pri čemer morata biti besedili dostopni najpozneje na dan obvestila imetnikom investicijskih kuponov;
9. navedbo datuma začetka veljavnosti spremenjenih pravil.
3. člen
Družba za upravljanje je dolžna v petnajstih dneh po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada vsem imetnikom investicijskih kuponov poslati obvestilo z vsebino, določeno v 4. členu tega sklepa.
4. člen
Obvestilo imetnikom investicijskih kuponov mora imeti naslednjo vsebino:
1. ime vzajemnega sklada, katerega enot premoženja je naslovnik lastnik, in druge podatke, ki pripomorejo k natančnejši opredelitvi vzajemnega sklada (datum ustanovitve, skrbnik);
2. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
3. navedbo datuma pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
4. navedbo vseh sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada;
5. obrazložitev razlogov za spremembo pravil upravljanja;
6. opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem tudi z vidika ocene spremembe tveganja za vlagatelje;
7. natančno obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
8. datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil vzajemnega sklada z navedbo, da ima imetnik investicijskega kupona možnost do izteka veljavnosti prejšnjih pravil izstopiti iz vzajemnega sklada, in navedbo pravic, ki jih ima vlagatelj, če se odloči, da izstopi iz vzajemnega sklada;
9. besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada, če je imetnik investicijskih kuponov uveljavil pravico v roku, določenem v javni objavi obvestila iz 2. člena tega sklepa, in navedbo elektronskega naslova, na katerem sta besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada dostopni.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 135-2/7-11/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0099
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost