Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3812. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov, stran 11849.

Na podlagi 8. točke tretjega odstavka 51. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica
kadrovsko, tehnično in organizacijsko
sposobna opravljati storitve upravljanja
investicijskih skladov
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa dokumentacijo, ki jo mora tuja družba za upravljanje priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji, na podlagi katere Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
Dokumentacija o izpolnjevanju kadrovskih pogojev
2. člen
Dokumentacija, na podlagi katere agencija ugotavlja, ali podružnica tuje družbe za upravljanje izpolnjuje kadrovske pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
1. seznam delovnih mest z navedbo zahtevane stopnje izobrazbe, strokovne usposobljenosti in izkušenj, potrebnih za zasedbo posameznega delovnega mesta, ter število zaposlenih po posameznih delovnih mestih in skupno število zaposlenih v organizacijski shemi tuje družbe za upravljanje;
2. seznam delovnih mest z navedbo zahtevane stopnje izobrazbe, strokovne usposobljenosti in izkušenj, potrebnih za zasedbo posameznega delovnega mesta v podružnici tuje družbe za upravljanje, ter število zaposlenih po posameznih delovnih mestih in skupno število zaposlenih v organizacijski shemi podružnice tuje družbe za upravljanje.
Dokumentacija o izpolnjevanju tehničnih pogojev
3. člen
Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica tuje družbe za upravljanje izpolnjuje tehnične pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
1. opis delovanja informacijskega sistema ter računalniške in programske opreme podružnice tuje družbe za upravljanje z navedbo ukrepov za izpolnjevanje zahtev iz sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji;
2. opis ukrepov tehničnega in fizičnega varovanja prostorov in opreme podružnice tuje družbe za upravljanje.
Dokumentacija o izpolnjevanju organizacijskih
pogojev
4. člen
(1) Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali podružnica tuje družbe za upravljanje izpolnjuje organizacijske pogoje za opravljanje storitev, mora obsegati:
1. overjen prevod dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma storitev upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, ki ga je nadzorni organ izdal tuji družbi za upravljanje, z določno navedbo vrste storitev, za katere velja dovoljenje;
2. overjen prevod dovoljenja nadzornega organa tuje družbe za upravljanje za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje oziroma overjen prevod izjave tega organa, da to dovoljenje po predpisih države tuje družbe za upravljanje ni potrebno, ter overjen prevod listin o vsebini tujega prava, ki ureja poslovanje tuje družbe za upravljanje;
3. izjavo tuje družbe za upravljanje, ki naj vsebuje navedbo, ali so bili proti njej izrečeni kateri izmed ukrepov nadzora nadzornega organa tuje države, s predložitvijo dokumentacije v zvezi z izrečenimi ukrepi;
4. opis postopkov poročanja upravi tuje družbe za upravljanje ali opis drugih postopkov, ki zagotavljajo ugotavljanje in spremljanje tveganj, ki jim je pri svojem poslovanju prek podružnice izpostavljena tuja družba za upravljanje, in mehanizmov za nadzor izvajanja teh postopkov;
5. opis ukrepov za vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol tuje družbe za upravljanje na področju poslovanja prek podružnice;
6. opis ukrepov za vzpostavitev in delovanje notranje revizije tuje družbe za upravljanje na področju poslovanja prek podružnice z opisom nalog notranje revizije, njenih pooblastil za delovanje in razmerja do uprave tuje družbe za upravljanje;
7. splošne akte podružnice tuje družbe za upravljanje, ki določajo organizacijo poslovanja;
8. seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja tuja družba za upravljanje in za katere je nadzorni organ izdal tuji družbi za upravljanje dovoljenje za objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada oziroma drugo ustrezno dovoljenje, na podlagi katerega tuja družba za upravljanje upravlja investicijski sklad;
9. natančno predstavitev skupine, katere osebe morajo pripraviti konsolidiran sklep s konsolidiranimi izkazi poslovanja v skladu s priznanimi mednarodnimi računovodskimi standardi in v katero je vključena tuja družba za upravljanje, ter opis položaja tuje družbe za upravljanje v tej skupini;
10. seznam vseh podružnic in hčerinskih podjetij tuje družbe za upravljanje;
11. seznam vseh mest, načinov in časa objave poročil, poslovnih in pravnih dogodkov ter drugih obvestil o poslovanju tuje družbe za upravljanje na geografskih območjih, na katerih se tržijo in prodajajo investicijski kuponi oziroma delnice investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.
(2) Splošni akti podružnice tuje družbe za upravljanje iz 7. točke prvega odstavka tega člena morajo obsegati zlasti:
1. opis notranje organiziranosti podružnice tuje družbe za upravljanje z navedbo notranjih organizacijskih enot, njihovih poslovnih nalog, razmerij do drugih organizacijskih enot oziroma do tuje družbe za upravljanje ter opisom pretoka dokumentacije v zvezi s storitvami upravljanja investicijskih skladov med podružnico tuje družbe za upravljanje in tujo družbo za upravljanje;
2. delovna mesta v podružnici tuje družbe za upravljanje z navedbo delovnih nalog, odgovornosti in pooblastil;
3. opis ukrepov za učinkovito izvajanje prepovedi poslov iz 28. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02);
4. opis ukrepov za učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
(3) Seznam vseh investicijskih skladov, ki jih upravlja tuja družba za upravljanje, iz 8. točke prvega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje informacije oziroma podatke:
1. ime oziroma firmo investicijskega sklada;
2. sedež investicijskega sklada;
3. pravno obliko investicijskega sklada (vzajemni sklad, investicijska družba oziroma druga ustrezna pravna oblika investicijskega sklada);
4. datum ustanovitve oziroma oblikovanja investicijskega sklada;
5. vrsto investicijskega sklada glede na naložbene cilje in naložbeno politiko (delniški sklad, obvezniški sklad, mešani sklad, sklad denarnega trga, sklad skladov, indeksni sklad, namenski sklad oziroma druga ustrezna vrsta investicijskega sklada);
6. opredelitev, ali je poslovanje investicijskega sklada v skladu z direktivo o investicijskih skladih;
7. geografsko območje oziroma območja, na katerih se tržijo in prodajajo investicijski kuponi oziroma delnice investicijskega sklada;
8. kratek opis naložbenega cilja investicijskega sklada;
9. velikost čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje v Republiki Sloveniji, izraženo v evrih;
10. organizirani trg, na katerem se trguje z investicijskimi kuponi oziroma delnicami investicijskega sklada;
11. druge informacije oziroma dejstva, ki so pomembni za poslovanje oziroma trženje in prodajo vsakega posameznega investicijskega sklada, ki ga upravlja tuja družba za upravljanje.
(4) Seznam vseh podružnic in hčerinskih podjetij tuje družbe za upravljanje iz 10. točke prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje navedbe:
1. naziv podružnice oziroma hčerinskega podjetja;
2. sedež podružnice oziroma hčerinskega podjetja;
3. datum ustanovitve podružnice oziroma hčerinskega podjetja.
Končna določba
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-2/2-6/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0094
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.