Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3811. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji, stran 11846.

Na podlagi 29. člena, drugega odstavka 7. člena, osmega odstavka 8. člena, 6. točke 37. člena, 3. točke 117. člena, 3. točke 172. člena in drugega odstavka 55. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, ki jih mora izpolnjevati družba za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in upravljanje premoženja dobro poučenih vlagateljev oziroma skrbnik za opravljanje skrbniških storitev, in dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in ustanovitev investicijskih skladov in opravljanje skrbniških storitev.
Veljavnost sklepa
2. člen
Določbe tega sklepa smiselno veljajo tudi za osebe, ki jih družba za upravljanje pisno pooblasti, da v njenem imenu opravljajo posamezne storitve oziroma posle iz prvega odstavka 5. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZISDU-1). Pri smiselni uporabi določb se upoštevata zlasti obseg in vrsta storitev oziroma poslov, ki so predmet prenosa.
II. KADROVSKI POGOJI
Število zaposlenih
3. člen
(1) Družba za upravljanje mora imeti poleg uprave toliko ustrezno strokovno usposobljenih in izkušenih zaposlenih, da so izpolnjeni pogoji za poslovanje v skladu z ZISDU-1 in drugimi predpisi, ki urejajo njeno poslovanje.
(2) Za zaposlene po tem sklepu se štejejo osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom.
(3) Družba za upravljanje podrobneje določi sistemizacijo delovnih mest, potrebno strokovno usposobljenost in izkušnje, opis del in nalog, pooblastila in odgovornosti posameznih zaposlenih oziroma delovnih mest v internem aktu.
(4) Šteje se, da ima družba za upravljanje zadostno število ustrezno izobraženih in strokovno usposobljenih zaposlenih, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, če ima poleg članov uprave vsaj še pet zaposlenih oseb.
(5) Za osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo osebe, ki imajo najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj in izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. da imajo visokošolsko izobrazbo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
2. da imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in opravljen preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika ali člana uprave družbe za upravljanje;
3. da imajo najmanj višješolsko izobrazbo in opravljen preizkus znanj s področja delovanja družbe za upravljanje, katerega program in način opravljanja določi ustrezno gospodarsko interesno združenje.
(6) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da imajo osebe, ki opravljajo trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, ustrezno strokovno usposobljenost in izkušnje, tako da je zagotovljeno, da poteka trženje v skladu z določbami ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na varstvo vlagateljev oziroma potrošnikov.
(7) Šteje se, da je oseba iz prejšnjega odstavka ustrezno strokovno usposobljena in da ima ustrezne izkušnje, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo, eno leto primerljivih delovnih izkušenj, ter opravljen preizkus znanj, katerega program in način opravljanja določi ustrezno gospodarsko interesno združenje.
(8) Gospodarsko interesno združenje mora pred izvedbo preizkusa znanja iz 3. točke petega odstavka tega člena in sedmega odstavka tega člena pridobiti mnenje Agencije k programu in načinu opravljanja preizkusa znanja.
(9) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se šteje, da ima družba za upravljanje, ki je osebe iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 pisno pooblastila, da v njenem imenu opravljajo posamezne storitve oziroma posle iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1, zadostno število zaposlenih, če ima poleg članov uprave in dveh zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka tega člena, skupaj z osebami, ki jih je pooblastila za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1, toliko ustrezno izobraženih in strokovno usposobljenih zaposlenih, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, da so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka tega člena, pri čemer se upošteva vrsta in obseg storitev, ki so predmet prenosa na osebo iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1.
III. TEHNIČNI POGOJI
Informacijski sistem
4. člen
(1) Informacijski sistem družbe za upravljanje mora zagotavljati pravilno in zanesljivo zbiranje, vodenje, prenos in obdelavo podatkov. Pri tem mora informacijski sistem izpolnjevati zlasti naslednje zahteve:
1. zagotovljen mora biti vnos samo odobrenih podatkov ter vseh odobrenih podatkov;
2. možnost vnosa podatkov smejo imeti le pooblaščene osebe;
3. zagotovljen mora biti podatek o osebah, ki so opravile vnos in odobrile vnos podatkov;
4. zagotovljen mora biti natančen, popoln ter ustrezno zaščiten prenos podatkov;
5. zagotovljen mora biti reden nadzor nad pravilnostjo stalnih podatkov;
6. izpise podatkov potrdijo odgovorne osebe;
7. izpisi podatkov morajo biti opremljeni s časom in datumom izpisa ter navedbo osebe, ki ga je pripravila;
8. zagotovljena morata biti sprotna izdelava rezervnih kopij ključnih podatkov in programske opreme ter njihovo ustrezno shranjevanje;
9. zagotovljene morajo biti fizične in logične kontrole dostopa do programske in strojne opreme ter evidenca glede vseh dostopov, vpogledov oziroma sprememb podatkov in oseb, ki so dostopale, vpogledovale, vnašale ali spreminjale podatke;
10. ključnim delom informacijskega sistema mora biti zagotovljeno ustrezno nepretrgano napajanje, ki omogoča varen zaključek dela;
11. izdelani morajo biti načrti in postopki za obnovitev informacijskega sistema (računalniške in programske opreme, podatkov in telekomunikacij) ob izrednih razmerah.
(2) Družba za upravljanje z internim aktom določi osebe, ki imajo pravico do dostopa, vpogleda, vnosa in sprememb podatkov, ter nivo njihovih pravic.
(3) Družba za upravljanje mora v svojem poslovanju smiselno upoštevati slovenski standard PSIST BS 7799 Kodeks varovanja informacij, ki ga izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščen organ.
Računalniška in programska oprema
5. člen
(1) Družba za upravljanje, ki računalniško obdeluje podatke oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora imeti takšno računalniško in programsko opremo, ki zagotavlja delovanje informacijskega sistema v skladu s prejšnjim členom tega sklepa.
(2) Družba za upravljanje mora imeti glede na vrsto in obseg storitev, ki jih opravlja, dovolj računalniških postaj.
(3) Računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil investicijskega sklada, mora imeti dokazilo o skladnosti programske opreme z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja vodenja poslovnih knjig in sestavljanja poslovnih poročil.
(4) Za dokazilo iz prejšnjega odstavka se šteje izjava dobavitelja računalniške programske opreme, da zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme. Izjavi dobavitelja mora biti pri vsaki različici programa priloženo mnenje pooblaščenega revizorja informacijskega sistema, da vsakokratna različica programske opreme izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
Tehnično in fizično varovanje
6. člen
Družba za upravljanje mora zagotoviti ustrezno tehnično in fizično varovanje svojih prostorov, opreme in podatkov. Ukrepi in metode tehničnega in fizičnega varovanja se določijo z internim aktom. Pri izdelavi internega akta družba za upravljanje upošteva zlasti oceno tveganj, ki jim je družba za upravljanje izpostavljena.
IV. ORGANIZACIJSKI POGOJI
Organizacija poslovanja
7. člen
(1) Družba za upravljanje mora vzpostaviti takšno organizacijo poslovanja, ki izpolnjuje pogoje za poslovanje v skladu z ZISDU-1 in drugimi predpisi, ki urejajo njeno poslovanje.
(2) Družba za upravljanje mora za doseganje namena iz prejšnjega odstavka s splošnim aktom opredeliti zlasti:
1. notranje organizacijske enote družbe za upravljanje z navedbo njihovih poslovnih nalog, razmerij do drugih organizacijskih enot in opisom pretoka dokumentacije;
2. delovna mesta v družbi za upravljanje z navedbo delovnih nalog, odgovornosti in pooblastil;
3. funkcionalne in prostorske ločenosti organizacijskih enot in delovnih mest zaradi omejevanja nasprotja med interesi vlagateljev v investicijske sklade, dobro poučenih vlagateljev, družbe za upravljanje in zaposlenih ter varovanja zaupnih podatkov;
4. način poročanja upravi družbe za upravljanje in druge postopke, ki zagotavljajo tekoče ugotavljanje in spremljanje tveganj, ki jim je pri poslovanju izpostavljena družba za upravljanje, ter mehanizme za nadzor izvajanja teh postopkov;
5. ukrepe za vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja družbe za upravljanje;
6. ukrepe za vzpostavitev in delovanje notranje kontrole z opisom njenih nalog, pooblastil za delovanje in razmerja do uprave družbe za upravljanje;
7. ukrepe za učinkovito izvajanje predpisov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
(3) Družba za upravljanje mora funkcionalno ločiti upravljanje premoženja od zalednih služb.
Ravnanje zaposlenih pri družbi za upravljanje
8. člen
(1) Uprava družbe za upravljanje mora določiti ukrepe, katerih namen je zagotoviti skladnost ravnanja zaposlenih pri družbi za upravljanje z določbami ZISDU-1, zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02, v nadaljevanju: ZTVP-1) in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje z vrednostnimi papirji, in zagotoviti njihovo izvajanje.
(2) Uprava družbe za upravljanje mora za doseganje namena iz prejšnjega odstavka s splošnim aktom določiti zlasti:
1. ravnanje zaposlenih pri sklepanju poslov z vrednostnimi papirji za svoj račun;
2. zaupne podatke iz prvega odstavka 109. člena ZISDU-1 in postopke za varovanje njihove zaupnosti ter ukrepe za varovanje zaupnih podatkov iz 110. člena ZISDU-1;
3. postopek sestavljanja seznama vrednostnih papirjev in izdajateljev iz drugega odstavka 178. člena ZTVP-1, njegovega spreminjanja in dopolnjevanja ter način seznanitve zaposlenih z vsebino seznama.
(3) Zaposleni morajo biti seznanjeni z vsebino splošnega akta iz prejšnjega odstavka pred začetkom opravljanja del in nalog za družbo za upravljanje.
V. DOKUMENTACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Dokumentacija o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov
in ustanovitev investicijskih skladov
9. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov mora družba za upravljanje poleg listin iz 37. člena ZISDU-1 priložiti:
1. načrt zaposlenih z navedbo zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj ter del in nalog, ki jih zaposleni opravlja, in morebitnih dokazil o izpolnjevanju pogojev iz devetega odstavka 3. člena tega sklepa;
2. opis računalniške in programske opreme ter opis delovanja informacijskega sistema družbe za upravljanje z navedbo ukrepov za izpolnjevanje zahtev iz 4. člena tega sklepa in dokazila iz četrtega odstavka 5. člena tega sklepa;
3. opis ukrepov tehničnega in fizičnega varovanja prostorov, opreme in podatkov družbe za upravljanje;
4. splošne akte iz drugega odstavka 7. člena tega sklepa;
5. druge splošne akte, ki jih mora družba za upravljanje izdelati na podlagi ZISDU-1, in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti.
(2) Določbe prvega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada in dovoljenja za upravljanje investicijske družbe, pri čemer se upoštevata zlasti vrsta in število investicijskih skladov, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja.
VI. KADROVSKI, TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI POGOJI SKRBNIKA
Splošne določbe glede skrbnika
10. člen
Za izdajo dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa.
Dodatne določbe glede tehničnih pogojev skrbnika
11. člen
(1) Informacijski sistem skrbnika, namenjen podpori skrbniških storitev mora najmanj enkrat na leto pregledati pooblaščeni revizor informacijskih sistemov.
(2) Pooblaščeni revizor mora o pregledu informacijskega sistema izdelati poročilo, v katerem poda mnenje o njegovi ustreznosti z vidika zahtevane profesionalne skrbnosti skrbnika.
(3) Skrbnik je dolžan najpozneje v 8 dneh po prejemu poročila to predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
Posebne določbe glede organizacijskih pogojev
skrbnika
12. člen
Skrbnik mora vzpostaviti takšno organizacijo poslovanja, ki izpolnjuje pogoje za poslovanje v skladu z ZISDU-1 in drugimi predpisi, ki urejajo njegovo poslovanje, in zlasti zagotoviti omejitev prenosa informacij med osebami, ki opravljajo skrbniške storitve v zvezi s premoženjem investicijskega sklada, vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe in preostalimi zaposlenimi (pri skrbniku), ter preprečiti možen konflikt interesov, ki bi lahko nastal med opravljanjem skrbniških storitev za investicijski sklad glede na druge storitve in dejavnosti in premoženje skrbnika, kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško strukturo skrbnika.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Prehodna določba
13. člen
(1) Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov na podlagi ZISDU-1 pred uveljavitvijo tega sklepa, mora opraviti uskladitev s tem sklepom do 1. 1. 2004.
(2) Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje investicijskega sklada na podlagi ZISDU-1 pred uveljavitvijo tega sklepa, mora opraviti uskladitev s tem sklepom do 1. 1. 2004.
(3) Finančna institucija iz 3. točke 1. odstavka 55. člena ZISDU-1, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev na podlagi ZISDU-1 pred uveljavitvijo tega sklepa, mora opraviti uskladitev s tem sklepom do 1. 1. 2004.
Končna določba
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-2/1-5/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0093
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.