Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3810. Uredba o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in moških, stran 11845.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov
na področju enakih možnosti žensk in moških
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje, merila, način in postopek za sofinanciranje projektov, programov in dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakih možnosti žensk in moških (v nadaljnjem besedilu: nevladne organizacije), iz proračuna Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev za sofinanciranje nevladnih organizacij v posameznem proračunskem letu se določi v okviru posebne proračunske postavke urada.
3. člen
(upravičenci)
Na javnem razpisu lahko s projekti sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– niso ustanovljene zaradi pridobivanja dobička,
– njihovo delovanje v javnem življenju je v korist posameznih skupin prebivalstva ali družbe kot celote.
4. člen
(namen projektov)
Urad sofinancira projekte nevladnih organizacij, katerih namen je odkrivanje, odpravljanje oziroma preprečevanje neenakosti spolov, spodbujanje enakosti spolov oziroma ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem, zdravstvenem, vzgojno-izobraževalnem in na drugih področjih družbenega življenja, osveščanje in informiranje o enakosti spolov oziroma enakih možnostih žensk in moških ter svetovanje in varovanje pravic v primerih neenakosti glede na spol.
5. člen
(predmet javnega razpisa)
Urad vsako leto v okviru programa dela za naslednje leto določi največ tri področja družbenega življenja iz prejšnjega člena, ki bodo v naslednjem proračunskem letu predmet javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko urad v posameznem proračunskem letu največ 30% sredstev, namenjenih nevladnim organizacijam, nameni spodbujanju novih dejavnosti, pomembnih z vidika spodbujanja enakosti spolov oziroma ustvarjanja enakih možnosti žensk in moških, kar se objavi v javnem razpisu.
6. člen
(merila za sofinanciranje)
Pri obravnavanju in izbiri prijav urad upošteva naslednja splošna merila:
– prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
– prispevek k odpravljanju oziroma preprečevanju neenakosti žensk in moških,
– prispevek k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanju in zagotavljanju enakosti spolov,
– prispevek k izobraževanju oziroma osveščanju o pomenu enakosti spolov in odpravi stereotipov,
– prispevek k odstranjevanju ovir za enakost spolov,
– razvijanje novih pristopov k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških,
– druga merila, določena v javnem razpisu.
Urad v javnem razpisu natančneje določi in opredeli merila iz prejšnjega odstavka glede na področje družbenega življenja, ki je predmet javnega razpisa.
7. člen
(način sofinanciranja)
Urad sofinancira projekte nevladnih organizacij na naslednji način:
– enkratno nakazilo v višini največ 10% vseh sredstev na proračunski postavki iz 2. člena te uredbe za enkratne dogodke ali krajše projekte,
– enoletno financiranje za projekte, ki zahtevajo sredstva nad 10% vseh sredstev na proračunski postavki iz 2. člena te uredbe,
– večletno financiranje za obdobje največ treh let.
8. člen
(večletno financiranje)
Možnost večletnega sofinanciranja imajo nevladne organizacije, ki so na področju enakih možnosti žensk in moških pred prijavo na razpis izvedle vsaj dva uspešna projekta, o čemer predložijo ustrezna dokazila.
Z javnim razpisom se lahko predvidi večletno financiranje na način, določen v letnem zakonu o izvrševanju proračuna.
9. člen
(postopek javnega razpisa)
Za postopek javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo v proračunskem letu, v katerem se javni razpis objavi, če posamezna vprašanja s to uredbo niso drugače urejena.
10. člen
(objava javnega razpisa)
Urad objavi javni razpis do konca decembra tekočega leta za projekte, ki se bodo izvajali v naslednjem letu. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh urada. V času javnega razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu urada.
Razpisni rok traja najmanj tri tedne.
11. člen
(podatki v javnem razpisu)
V javnem razpisu morajo biti objavljeni naslednji podatki:
– podatki o uradu,
– predmet razpisa (področja),
– rok in način oddaje projektov,
– pogoji in merila za izbor projektov,
– najvišji oziroma najnižji delež sredstev, ki jih posamezen projekt lahko pridobi,
– rok, v katerem bodo nevladne organizacije obveščene o izbiri in sofinanciranju.
12. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik oziroma predstojnica urada. En član oziroma članica komisije se imenuje iz vrst neodvisnih strokovnjakov oziroma strokovnjakinj za področje enakih možnosti spolov, dva pa izmed delavcev oziroma delavk urada.
Komisija pregleda projekte in jih oceni na podlagi meril iz 6. člena te uredbe, objavljenih v javnem razpisu. O pregledu in oceni projektov sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenjevanja projektov,
– imena članov oziroma članic komisije,
– navedbo nevladnih organizacij, ki so prijavile projekte z navedbo projektov,
– navedbo nevladnih organizacij, ki niso dostavile popolnih oziroma pravočasnih vlog,
– predlog nevladnih organizacij oziroma projektov, ki naj se sofinancirajo, in višine sredstev, ki naj se dodelijo posameznemu projektu.
13. člen
(sklep o izboru)
Na podlagi predloga komisije predstojnik oziroma predstojnica urada izda o vseh ustreznih prijavah na posamezen javni razpis en sklep, s katerim odloči, katere projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
V obrazložitvi sklepa navede število prijavljenih nevladnih organizacij in prijavljenih projektov, število odobrenih in zavrnjenih projektov z obrazložitvijo, zakaj so bili odobreni oziroma zavrnjeni, najvišji in najnižji odobreni znesek, skupni zaprošeni znesek in skupni odobreni znesek.
14. člen
(obseg sofinanciranja)
Sofinanciranje izbranega projekta obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavce oziroma sodelavke. Urad ne sofinancira tistih stroškov, ki jih v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije), kar navede v javnem razpisu.
Urad določi višino sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost višine posameznega stroška. Odhodki projekta se ocenijo v skladu z merili te uredbe oziroma javnega razpisa ter glede na njihov namen za izvedbo projekta.
15. člen
(pogodbe)
Z izbranimi nevladnimi organizacijami urad sklene pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja pridobljenih sredstev v skladu s to uredbo.
16. člen
(prehodna določba)
Ne glede na 10. člen te uredbe se javni razpis v letu 2003 objavi najpozneje do konca avgusta, področja sofinanciranja iz 5. člena te uredbe pa opredelijo v javnem razpisu.
17. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 406-22/2003-1
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1515-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost