Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3742. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D), stran 11752.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2003.
Št. 001-22-69/03
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-D)
1. člen
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popravek, 64/2001, 108/2002 in 34/2003) se v 48. členu za besedo “odraslega” doda besedilo: “kot drugostopenjski organ”.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca oziroma šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.
Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.”
2. člen
V 102. členu se v prvem odstavku za besedo “izpit” črta besedilo “po uspešno končanem pripravništvu” in doda nov stavek, ki se glasi:
“Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.”
V drugem odstavku se za besedo “zakonu” črta besedilo “po preteku enega leta dela v vrtcu oziroma šoli” in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: “po preteku šestih mesecev dela v vrtcu oziroma šoli”.
3. člen
V 109. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti. Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo. Natančnejšo vsebino in postopek skupne objave določi minister.”
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se lahko, poleg primerov v zakonu o delovnih razmerjih, sklene tudi v primeru, če gre za predvideno zmanjšanje obsega vpisa učencev oziroma dijakov v šolo ali zavod ali za spremembo javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja oziroma predmetnikov.”
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
4. člen
Za 109. členom se dodata novi 109.a in 109.b člen, ki se glasita:
“109.a člen
(pogodba o delu)
Za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti lahko šola oziroma vrtec sklene pogodbo o delu (podjem) pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Pogodba o delu se lahko sklene le z delavcem, ki ima za opravljanje nalog, ki so predmet pogodbe, ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.
Pogodba o delu iz prejšnjega odstavka se lahko sklene največ v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene tedenske učne obveznosti in največ za obdobje 10 mesecev v šolskem letu.
Kdor ima sklenjeno delovno razmerje na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred sklenitvijo pogodbe o delu v skladu s prvim odstavkom tega člena, predložiti soglasje delodajalca.
Oseba, ki sklene pogodbo o delu iz prvega odstavka tega člena, na podlagi te pogodbe ne pridobi pravic iz delovnega razmerja.
109.b člen
(Pogodba o zaposlitvi vzgojitelja predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, z osnovno šolo)
Šola lahko za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o zaposlitvi z vzgojiteljem predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, za poučevanje v prvem razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranje varstvo v osnovni šoli. V času trajanja pogodbe o zaposlitvi z osnovno šolo se za pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima vzgojitelj sklenjeno v vrtcu, uporabljajo določbe o suspenzu pogodbe iz zakona, ki ureja delovna razmerja.
Način in postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka se določi s kolektivno pogodbo za področje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.”
5. člen
V 110. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Mentor pripravi pripravniku program, ki vključuje metodično, didaktično ter drugo pripravo, potrebno za opravljanje izpita. Mentor izdela poročilo o poteku pripravništva.”
Za šestim odstavkom se dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
“Pripravništvo se v skladu s tem zakonom lahko izvaja tudi kot volontersko pripravništvo.
Število pripravniških mest razpiše minister.”
6. člen
Naslov tretje točke XVI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: “3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov”.
V 115. členu se besedilo “Za nujne operativne razloge” nadomesti z besedilom “Za poslovne razloge”.
7. člen
Napovedni stavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločitve, da bo strokovnemu delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, sporočiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje potreb po delu strokovnega delavca ter naslednje podatke o strokovnem delavcu:”
8. člen
V 117. členu se v drugem odstavku besedilo “vrtec oziroma šola nadaljuje s postopkom reševanja presežkov strokovnih delavcev v skladu z zakonom.” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “ravnatelj nadaljuje s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.”
9. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
“118. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
Če so izpolnjeni pogoji za zaposlitev strokovnega delavca, ki mu bo odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, v drugi šoli oziroma vrtcu, se lahko sklene delovno razmerje z delavcem brez objave prostega delovnega mesta. O sklenitvi delovnega razmerja odloči ravnatelj šole oziroma vrtca, ki ima prosto delovno mesto in strokovnemu delavcu ponudi pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbo o zaposlitvi mora ravnatelj šole oziroma vrtca, ki ima prosto delovno mesto, strokovnemu delavcu ponuditi najkasneje 30 dni pred iztekom odpovednega roka, sicer pridobi strokovni delavec vse pravice, ki so določene za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
Strokovni delavec je dolžan sprejeti ponudbo iz prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji za prezaposlitev strokovnega delavca, ki se določijo s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, v 30 dneh po vročitvi. Če strokovni delavec neupravičeno odkloni ponudbo, mu preneha delovno razmerje in nima pravice do odpravnine.”
10. člen
V 124. členu se v naslovu člena za besedo “povečanje” doda besedilo “in zmanjšanje”.
Na koncu 124. člena se za besedo “ur” pika nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: “oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Do 1. 9. 2010 lahko delavci, ki imajo v šoli sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti učne obveznosti v skladu s tem zakonom za poučevanje predmetov, za katere izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, dopolnjujejo učno obveznost pri drugih predmetih.
Obseg dopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati 40 odstotkov predpisane učne obveznosti strokovnega delavca.
Za določitev osnovne plače delavca se v primeru iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo določbe 14. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002 in 110/2002).
12. člen
Določbe 2. in 5. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. 9. 2004.
13. člen
Do določitve pogojev v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega zakona strokovni delavec lahko odkloni ponudbo za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 33. člena kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001 in 56/2002).
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-16/52
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 889-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti