Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3712. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, stran 11651.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) na seji dne 9. 7. 2003 sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Komisija za razlago je določila določbe kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki se glede na novi zakon o delovnih razmerjih (dalje: zakon) uporabljajo od 1. 1. 2003 in določbe, ki se ne uporabljajo:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti.
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – uporabljajo se: tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek; ne uporabljajo se: prvi, drugi in deveti odstavek. Namesto prvi odstavek se neposredno uporablja drugi odstavek 5. člena zakona, namesto drugega odstavka se neposredno uporablja prvi odstavek 5. člena zakona, namesto devetega odstavka se neposredno uporablja 208. člen zakona. V sedmem odstavku se dejavnost K 74/2 ne uporablja, ker ta šifra ni uvrščena med dejavnosti, ki so razporejene v Združenje za promet z nepremičninami GZS.
6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti.
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti.
8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja; namesto tega se neposredno uporablja prvi odstavek 18. člena zakona.
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti.
10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek; ne uporablja se drugi odstavek; neposredno se uporablja tretji odstavek 125. člena zakona.
11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti; določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvaja obvezno pripravništvo.
12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja, ker zakon na novo ureja ta institut (prvi odstavek, druga alinea 88. člena zakona)
13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja.
14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem »razporejanje« uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj. V drugem odstavku se beseda »tretjega« pravilno glasi »prejšnjega«.
15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja.
16. člen – Delo na domu – uporablja se v celoti.
17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti, razen: prvega odstavka (zakon ne pozna začasnih presežkov), šestega odstavka (ki se ob smiselni uporabi odprave take določbe v SKPgd tudi v tej kolektivni pogodbi ne uporablja) in devetega odstavka.
18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.
19. člen – Delovni čas – uporabljata se tretji in četrti odstavek, ne uporabljata pa se prvi in drugi odstavek; namesto tega se uporablja prvi odstavek 142. člena zakona.
19.a člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – uporablja se v celoti.
20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.
21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti.
22. člen – Razporejanje delavca-invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja.
23. člen – Letni dopust – se uporablja v celoti, razen osmega odstavka. V tretjem odstavku se številka »60« spremeni v »165«. Točka 5 se uporablja tako, da se osnove po zakonu in kolektivni pogodbi ne seštevajo, temveč se vštevajo.
24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti.
25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.
26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja.
27. člen – Odškodnina – se ne uporablja, ker se uporabljajo splošna pravila civilnega prava po 11. členu zakona.
28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.
29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti.
30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti.
31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.
32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti.
33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti.
34. Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti, s tem da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona.
35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.
36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti.
37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti.
38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti.
39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti.
40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti. Pri tem ne gre za uporabo kolektivne pogodbe v smislu načela »v dobro delavca«.
41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata.
42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti.
43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja.
44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.
45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti.
46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti.
47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti, v povezavi z 238. členom zakona.
48. člen – Nadomestilo plače – uporabljajo se: prvi, drugi, četrti in osmi odstavek (točka); ne uporabljajo se: tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka); pri tem se upošteva splošno načelo civilnega prava, da nadomestilo zaradi prikrajšanja ne sme presegati samega prikrajšanja.
49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti.
50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.
51. člen – Drugi osebni prejemki – 1. regres za letni dopust – ne uporabljajo se: prvi, drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek; 2. jubilejne nagrade – se uporablja v celoti; 3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti; 4. solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti.
52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti.
53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti.
54. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja; uporablja se 140. člen zakona.
55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti.
56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.
57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.
58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.
59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti.
62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.
63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.
64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.
65. člen – Objava – se uporablja v celoti.
66. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
66.a člen – Strokovna dela in naloge – se uporablja v celoti.
67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja; uporabljata se 129. člen in 238. člen zakona.
68.a člen – Priloge in priporočila – se uporablja v celoti. V prilogi II se merila nanašajo na določanje večjega števila presežnih delavcev.
69. člen – Začetek uporabe – se uporablja.
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
Predsednik komisije
Miha Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost