Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja, stran 11650.

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena, drugega odstavka 121. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah
in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev
in omejitev naložb kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja
1. člen
V sklepu o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrste in lastnosti kritnega premoženja
2. člen
Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naslednje vrste naložb:
1. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država podpisnica Sporazuma o evropskem ekonomskem prostoru (v nadaljevanju: država EEA – Priloga 1) oziroma država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb,
2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi EEA oziroma državi članici OECD,
4. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
5. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD, in če so izdane kot vrednostni papir,
6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj,
7. terjatve iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici, in če višina terjatve ni višja od 60 % vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,
8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenski izvozni družbi oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenska izvozna družba,
9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke tega člena,
10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane (npr. z vpisom zastavne pravice na premičnini),
11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovalne police in posojila, zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police,
12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na primer stavbna pravica);
– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici,
– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče pričakovati donos,
– če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,
13. naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
14. gotovino v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem računu,
15. kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritnega premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke tega člena,
16. terjatve do zavarovalcev iz naslova premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni,
17. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
18. naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda točka 12, ki se glasi:
»12. naložbe v depozite iz 18. točke 2. člena tega sklepa skupno ne smejo presegati 6% zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer naložbe v depozite pri posamezni hranilnici ne smejo presegati 2% zavarovalno-tehničnih rezervacij. Hkrati pa naložbe v depozite iz 13. točke in 18. točke 2. člena tega sklepa skupno ne smejo presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij.«
3. člen
Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1, ki je priloga tega sklepa.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
    Priloga 1: DRŽAVE EEA
 
    1. Vse države, polnopravne članice Evropske unije
    2. Islandija
    3. Liechtenstein
    4. Norveška

AAA Zlata odličnost