Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003

Kazalo

3683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 11555.

Na podlagi 10. in 32. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00, 55/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vodenju registra izvajalcev postopkov
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V pravilniku o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 26/01) se v naslovu, v 1., 7. in 12. členu ter Prilogah 1, 2 in 3 beseda “preverjanje“ nadomesti z besedo “ugotavljanje“ v ustreznem sklonu.
2. člen
V 8., 14. in 15. členu ter Prilogah 1, 2 in 3 se beseda “standard“ nadomesti z besedama “katalog standardov“ v ustreznem sklonu.
3. člen
V 15. členu in Prilogi 2 se beseda “številka“ nadomesti z besedo “koda“ v ustreznem sklonu.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec v predlogu za vpis predloži:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– akt o ustanovitvi ali statut organizacije,
– dokazila o izpolnjevanju materialnih in kadrovskih pogojev. Če izvajalec ne razpolaga z ustreznimi materialnimi pogoji, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev za izvajanje neposrednega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri drugih pravnih ali/in fizičnih osebah,
– letno oceno potreb po izdanih certifikatih.
Ne glede na prejšnji odstavek predloži izvajalec, ki je že vpisan v razvid pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, potrdilo o vpisu v razvid in listine, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, ki se ne ugotavljajo v postopku vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
Potrdila o vpisu v razvid iz prejšnjega odstavka ne smejo biti starejša od 6 mesecev.“
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“Uradna oseba mora pri ugotavljanju izpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij upoštevati naslednje dodatne kriterije:
– regionalna pokritost izvajalcev v okviru posameznih statističnih regij,
– najmanj 30 izdanih certifikatov letno oziroma manj, če gre za redke poklice,
– kakovostnejše materialne pogoje za izvedbo postopkov,
– sorodnost in funkcionalna povezanost poklicnih kvalifikacij v dejavnosti,
– potrebe oziroma interes države po zagotavljanju boljše poklicne usposobljenosti prebivalstva v posamezni dejavnosti,
– lastni prostori in oprema izvajalca kot odločujoč dejavnik pri dveh ali več vlogah za vpis v register.“
6. člen
Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-015/01-002
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2003-2611-0031
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina