Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003

Kazalo

3682. Pravilnik o nomenklaturi poklicev, stran 11548.

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00, 55/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o nomenklaturi poklicev
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) in poklicne standarde ter kataloge, ki so uvrščeni v nomenklaturo poklicev, ki jih na predlog zbornic, za področja za katera zbornice niso organizirane, pa na predlog pristojnih ministrstev, določi minister, pristojen za delo in so podlaga za izdelavo izobraževalnih programov poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja ter katalogov.
2. člen
Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicnih standardov v okviru poklicnih področij. Poklicni standardi morajo biti oblikovani na podlagi profila poklica in v skladu z mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja. Poklicni standardi obsegajo ime in kodo poklica, raven zahtevnosti dela, poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda. Opis poklicnega standarda pa vsebuje področje dela, ključna dela, znanja in spretnosti.
Katalogi morajo biti oblikovani na podlagi poklicnega standarda in profila poklica in v skladu z zakonodajo, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
Poklicni standardi in katalogi so objavljeni na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu CPI) http://www.cpi.si.
Minister za delo, družino in socialne zadeve, sprejme na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet) poklicne standarde in kataloge, ki se določijo v prilogah tega pravilnika, na naslednjih področjih:
– I: IZOBRAŽEVANJE,
– II: UMETNOST,
– III: POSLOVANJE IN UPRAVA,
– IV: RAČUNALNIŠTVO,
– V: TEHNIKA,
– VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,
– VII: GRADBENIŠTVO,
– VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
– IX: VETERINA,
– X: ZDRAVSTVO,
– XI: SOCIALNE STORITVE,
– XII: OSEBNE STORITVE,
– XIII: PREVOZNE STORITVE,
– XIV: VARSTVO OKOLJA,
– XV: VAROVANJE.
V prilogah določeni podatki obsegajo: ime poklicnega standarda, ime kataloga, raven zahtevnosti, številko in datum seje strokovnega sveta.
3. člen
Poklicne standarde se pripravi na podlagi metodoloških izhodišč za pripravo poklicnega standarda, kataloge pa na podlagi metodologije za pripravo katalogov, ki jih sprejme strokovni svet.
Poklicne standarde se pripravi za izdelavo programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter katalogov.
4. člen
Pobudo za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in kataloga (v nadaljnjem besedilu: pobuda) oblikujejo pristojne zbornice, ministrstva, sindikati, izobraževalne institucije, lahko pa tudi druge pravne osebe na podlagi spremljanja razvoja dela in poklicev, tekočih in dolgoročnih potreb.
Pobuda se na predpisanem obrazcu predloži CPI. Obrazec pobude za poklicni standard in obrazec pobude za katalog sta objavljena na spletni strani CPI http://www.cpi.si.
CPI pobudo evidentira, jo strokovno ovrednoti in posreduje predlog v presojo področnemu odboru za poklicne standarde, ki presoja utemeljenost pobude in odloči o pripravi profila poklica, poklicnega standarda in kataloga.
5. člen
Minister, pristojen za delo, za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev pri razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, imenuje koordinacijski odbor za poklicne standarde (v nadaljnjem besedilu: koordinacijski odbor).
Koordinacijski odbor sestavljajo predstavniki zbornic, delodajalcev, ministrstev, reprezentativnih sindikatov in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Koordinacijski odbor ministru, pristojnemu za delo:
1. predlaga prioritete izdelave poklicnih standardov in katalogov v določenem obdobju na podlagi dolgoročnih potreb na trgu dela;
2. obravnava pobude, ki niso zajete v prioritetah;
3. predlaga nacionalno kvalifikacijsko strukturo in uvrstitev poklicnih standardov in katalogov v tarifne razrede;
4. obravnava poklicni standard v primeru, če ni doseženega konsenza na področnih odborih za poklicne standarde in predlaga ustrezne postopke;
5. predlaga sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov.
6. člen
Minister, pristojen za delo, imenuje področne odbore za poklicne standarde (v nadaljnjem besedilu: področni odbori), ki jih sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki predstavnikov zbornic, ministrstev in sindikatov.
Področni odbori:
– obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge;
– predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov;
– predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov;
– predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov;
– predlagajo kvalifikacijsko strukturo za področje;
– usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov;
– predlagajo poklicne standarde in kataloge v obravnavo strokovnemu svetu;
– predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov.
7. člen
Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov in katalogov na področju poklicnih kvalifikacij opravlja CPI.
CPI pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Statističnim uradom Republike Slovenije in drugimi strokovnimi, nacionalnimi in mednarodnimi institucijami.
CPI opravlja naslednje naloge:
– pripravlja metodologijo za razvoj profilov poklicev, poklicnih standardov in katalogov;
– izdela analizo mednarodne primerljivosti za poklicni standard in katalog;
– proučuje razvoj strukture dela na podlagi zbiranja in analiziranja informacij, srednjeročnih in dolgoročnih napovedi, odkrivanja novih poklicnih področij in poklicev in daje pobude za pripravo poklicnih standardov za področja in poklice, za katera še ne obstajajo programi;
– zbira in usklajuje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov;
– pripravlja utemeljitve pobud;
– pripravlja predloge katalogov;
– posreduje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov področnim odborom;
– pripravlja nabore vprašanj za posamezna poklicna področja;
– usposablja člane delovnih skupin, jih metodološko vodi;
– koordinira delo in nudi informacijsko in administrativno pomoč;
– vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti poklicni standardi in katalogi;
– vsakih pet let posreduje pobude za pregled in revizijo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov področnim odborom za poklicne standarde;
– nudi koordinacijskemu odboru in področnim odborom strokovno in administrativno pomoč;
– pripravlja čistopise sprejetih poklicnih standardov in katalogov.
8. člen
Področni odbor lahko predlaga zbornicam, za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa pristojnim ministrstvom, pripravo profila poklica in poklicnega standarda in kataloga, ki za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov iz seznamov predstavnikov zbornic oziroma ministrstev in CPI.
Delovna skupina pripravi utemeljitev za poklicni standard in katalog, ki vsebuje:
– usklajenost z domačim pravnim redom in s predpisi v Evropski uniji,
– ugotovljene potrebe na trgu dela doma in v tujini.
Delovna skupina v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pripravi utemeljitev potreb na trgu dela doma.
Delovna skupina pregleda veljavne profile poklicev, poklicne standarde in kataloge ter izdela predlog za sprejem novih ali za spremembo obstoječih profilov poklicev, poklicnih standardov in katalogov ali pa ugotovi, da spremembe niso potrebne.
Predlog profila poklica, poklicnega standarda in kataloga, ali predlog o podaljšanju veljavnosti obstoječega ali prenovljenega profila poklica, poklicnega standarda in kataloga, delovna skupina z utemeljitvami posreduje pristojnemu področnemu odboru.
9. člen
Strokovni svet imenuje Strokovni odbor za poklicne standarde (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor), ki:
1.obravnava poklicne standarde in kataloge glede na:
– trajnost,
– razširjenost,
– uporabnost pri različnih delih,
– možnost zaposlitve večjega števila delavcev,
– mednarodno primerljivost,
– usklajenost s predpisi v okviru Republike Slovenije in Evropske unije,
– uvrščenost v poklicno vertikalo,
– združevanja v izobraževalni program in pripravo kataloga;
2. oblikuje in spremlja metodološka izhodišča za razvoj poklicnih standardov in katalogov;
3. predlaga strokovnemu svetu rešitve.
Strokovni odbor preveri predloženi poklicni standard in katalog ter izdela predlog za sprejetje ali zavrnitev poklicnega standarda in kataloga.
Strokovni odbor posreduje pozitivno mnenje k poklicnim standardom in katalogom na strokovni svet.
10. člen
Strokovni svet obravnava predlog poklicnega standarda in kataloga in ga ob ugotovitvi, da izpolnjuje vse formalne in strokovne pogoje, predlaga v sprejem ministru, pristojnemu za delo.
Na podlagi sprejetega poklicnega standarda in izobraževalnega programa CPI izdela dodatek k spričevalu.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 67/98, 82/98, 54/99, 13/00, 61/00, 80/00, 37/01, 29/02, 115/02), razen prilog pravilnika, ki se uporabljajo do določitev prilog v skladu z 2. členom tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/96-351
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2003-2661-0028
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost