Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003

Kazalo

3680. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem programu Skupnosti, namenjenem spodbujanju razvoja in uporabe evropskih digitalnih vsebin na svetovnih omrežjih ter pospeševanju jezikovne raznolikosti v informacijski družbi (eVsebine), stran 11547.

Na podlagi Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/2002) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 84. seji dne 25. 7. 2002, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem programu Skupnosti, namenjenem spodbujanju razvoja in uporabe evropskih digitalnih vsebin na svetovnih omrežjih ter pospeševanju jezikovne raznolikosti v informacijski družbi (eVsebine)
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija”,
na drugi strani,
ker
Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002(1) določa splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti (2002/318/ES), pri čemer Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznih programih,
je bil program eVsebine vzpostavljen na podlagi Odločbe Sveta št. 2001/48/ES z dne 22. decembra 2000(2)
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Program
Slovenija sodeluje v večletnem programu Skupnosti, namenjenem spodbujanju razvoja in uporabe evropskih digitalnih vsebin na svetovnih omrežjih ter pospeševanju jezikovne raznolikosti v informacijski družbi (eVsebine), (v nadaljevanju imenovanem: “program”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 20021 o splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (2002/318/ES), ter v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v členih 2-4 tega memoranduma o soglasju.
Člen 2
Pogoji sodelovanja v programu
1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odločbi Sveta št. 2001/48/ES, ter skladno z naslednjimi pogoji/časovnim razporedom:
od 1. 10. 2002 sodelovanje pri aktivnostih, kot so opisane v členu 2 odločbe sveta o programu, in sicer:
a) izboljšanje dostopa in uporaba informacij, s katerimi razpolaga javni sektor;
b) pospeševanje priprave vsebin v večjezičnem in večkulturnem okolju;
c) spodbujanje dinamike trga digitalnih vsebin,
kot je predvideno s členom 7.2 (a) odločbe sveta.
2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, vrednotenje in izbiro vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Sloveniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, organizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.
3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.
4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrševanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za izvajanje, vodenje in delovanje programa.
5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike programa, se uporablja angleški jezik.
Člen 3
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi I.
Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.
Člen 4
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slovenije v programu nenehno skupno spremljali Komisija in Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost določa v okviru omenjenega programa.
Člen 5
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njegovo veljavnost, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v programu, se čas uporabljanja tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem podpisa obeh strani.
V Bruslju,
dne 19. decembra 2002
Za Vlado Republike Slovenije
dr. Ciril Štokelj, veleposlanik
Vodja Misije Republike Slovenije
pri Evropski uniji
V Bruslju,
dne 14. januarja 2003
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
Erkki Liikanen
Član Komisije
za podjetništvo
in informacijsko družbo
Št. 900-15/2001-15
Ljubljana, dne 25. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
                   PRILOGA I

  Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije za večletni program Skupnosti,
namenjen spodbujanju razvoja in uporabe evropskih digitalnih vsebin na svetovnih
omrežjih ter pospeševanju jezikovne raznolikosti v informacijski družbi (eVsebine)

  1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun Evropske unije
zaradi sodelovanja v programu znaša:
  20.000 EUR za leto 2002,
  82.000 EUR za leto 2003,
  82.000 EUR za leto 2004.
  2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave, izvedljivosti, razvoja
in izvajanja projektov skupnega interesa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih
ukrepov, predvidenih s programom.
  3. Potne stroške in/ali stroške preživljanja slovenskih predstavnikov, nastale
zaradi njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 5
Odločbe Sveta o programu ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na
uresničevanje programa, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s
trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav članic Evropske unije.
  4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije, se uporablja za
izvrševanje prispevka Slovenije.
  5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku posameznega
proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki
ustreza znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem memorandumom o
soglasju.
  Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se glasi na evre.
  6. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi poziva za vplačilo
sredstev najpozneje tri mesece od datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu
prispevka mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva
zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista, ki jo Evropska centralna banka uporablja
za svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5 odstotne
točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila
uresničevanje in vodenje progama, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v
programu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delovnih dneh od datuma
uradnega opomina, poslanega Sloveniji.

1 UL L 115, 1. 5. 2002, str. 32.

2 UL L 14, 18. 1. 2001, str. 32.

AAA Zlata odličnost