Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3649. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-1A), stran 11421.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
(ZDP-1A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (ZDP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.
Št. 001-22-62/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-1A)
1. člen
V zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/2001 – ZOU) se 1., 2. in 5. točka prvega odstavka 2. člena spremenijo tako, da se glasijo:
“1. gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
2. podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
5. fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj 6 mesecev, razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter njihovih družinskih članov;”.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
“(2) Devize po tem zakonu so denarne terjatve v tuji valuti do bank izven Republike Slovenije.
(3) Tuja gotovina so bankovci in kovanci v tuji valuti, ki jih je izdala centralna banka ali država.”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvedeni finančni instrumenti so pravice oziroma obveznosti,
– katerih vsebina je glede vrednosti posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tuje valute ali blaga, višine obrestne mere ali indeksa oziroma ocene kreditne sposobnosti ali podobnih spremenljivk,
– ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno začetno čisto finančno naložbo in
– ki se poravnava v prihodnosti.”.
4. člen
V 2. točki drugega odstavka 10. člena se besedilo “več kot deset odstotkov” nadomesti z besedilom “deset ali več kot deset odstotkov”.
5. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
“16.a člen
(1) Pogodbeni menjalec je pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja menjalniške posle na podlagi pogodbe s pooblaščeno banko.
(2) Kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca po tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki je neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pogodbenega menjalca.
(3) Odgovorna oseba pogodbenega menjalca po tem zakonu je oseba, ki jo določi pogodbeni menjalec in je odgovorna za upravljanje in zakonitost menjalniškega poslovanja pri njem.”.
6. člen
21. člen se črta.
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Neposredne naložbe nerezidentov v Republiki Sloveniji v gospodarske družbe ali druge oblike organiziranja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prometa z oborožitvenimi sredstvi in vojaško opremo so dovoljene samo z dovoljenjem, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.”.
8. člen
26. člen se črta.
9. člen
28. člen se črta.
10. člen
29. člen se črta.
11. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedilom “Banka Slovenije” doda beseda “lahko”.
Drugi odstavek 30. člena se črta.
12. člen
31. člen se črta.
13. člen
36. člen se črta.
14. člen
38. člen se črta.
15. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Gospodarskim družbam, ki so pridobile koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, devizni blagajniški maksimum določi minister, pristojen za finance.”.
16. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Plačilo in prenos premoženja na podlagi kapitalskih poslov je prosto, če je posel sklenjen v skladu s tem zakonom ter so poravnane vse davčne obveznosti iz tega posla v Republiki Sloveniji.”.
Tretji odstavek 41. člena se črta.
17. člen
42. člen se črta.
18. člen
43. člen se črta.
19. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) rezidenti in nerezidenti morajo pri prehodu čez državno mejo organom carinske službe prijaviti vsak vnos oziroma iznos gotovine in vrednostnih papirjev na prinosnika, če znesek gotovine oziroma vrednostnih papirjev na prinosnika presega znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja.
(2) Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za pooblaščeno osebo pravne osebe, ki preko državne meje prenaša gotovino in vrednostne papirje na prinosnika za pravno osebo.”.
20. člen
Drugi odstavek 48. člena se črta.
21. člen
Za 49. členom se dodata nova 49.a in 49.b člen, ki se glasita:
“49.a člen
(1) Banka Slovenije ne izda dovoljenja:
1. če je bil kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: prikrivanja (221. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99; v nadaljevanju besedila: KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ) ali izdaje državne tajnosti (359. člen KZ), in kazen še ni bila izbrisana;
2. če je bila odgovorna oseba pogodbenega menjalca pravnomočno obsojena zaradi katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v prejšnji točki tega odstavka, in kazen še ni bila izbrisana;
3. če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi dejavnost in posli, ki jih kvalificirani lastnik pogodbenega menjalca ali odgovorna oseba pogodbenega menjalca opravljata, oziroma dejanja, ki sta jih storila, lahko vplivali na zakonitost poslovanja pogodbenega menjalca.
(2) Podatke o predhodni nekaznovanosti iz prejšnjega odstavka tega člena Banka Slovenije pridobi iz kazenske evidence.
49.b člen
(1) Banka Slovenije odvzame pogodbenemu menjalcu dovoljenje:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če niso več izpolnjeni pogoji iz 49. in 49.a člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije lahko podatke, potrebne za presojo ali obstajajo okoliščine iz 3. točke prvega odstavka 49.a člena tega zakona, pridobi od pristojnih državnih organov.”.
22. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Rezidenti so dolžni o poslih iz 1. člena tega zakona poročati Banki Slovenije v primerih in na način, ki ga določi Banka Slovenije.
(2) Rezidenti, ki so dolžni poročati, morajo omogočiti Banki Slovenije vpogled v svoje poslovne knjige in drugo poslovno dokumentacijo, kadar se takšen pregled opravlja zaradi preverjanja podatkov.”.
23. člen
54. člen se črta.
24. člen
55. člen se črta.
25. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Devizni inšpektorat Republike Slovenije opravlja inšpekcijski nadzor nad poslovanjem rezidentov, razen poslovanja, opredeljenega v 58. členu tega zakona, in nerezidentov v skladu s tem zakonom, zakonom o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter drugimi zakoni, če le-ti tako določajo.”.
26. člen
Za 69. členom se doda novo 8.a poglavje z naslovom “Članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji” z novimi 69.a, 69.b, 69.c in 69.č členi ter novo 8.b poglavje z naslovom “Uvedba evra kot denarne enote Republike Slovenije” z novimi 69.d, 69.e, 69.f in 69.g členi, ki se glasijo:
“8.a ČLANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI
69.a člen
Z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski uniji prenehajo veljati določbe 50., 51. in 52. člena zakona.
69.b člen
Banka Slovenije in Vlada Republike Slovenije lahko sprejmeta oziroma izvajata zaščitne in druge ukrepe v skladu s 119. in 120. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (“Temeljni akti Evropskih skupnosti”, Uradni list Republike Slovenije, 2002).
69.c člen
V primeru, da Svet EU sprejme zaščitne ukrepe na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Banka Slovenije ali Vlada Republike Slovenije določita način izvajanja le-teh v skladu z 59. členom. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
69.č člen
Določbe 44. člena tega zakona se z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji uporabljajo samo pri prehodu državne meje Republike Slovenije z državo, ki ni država članica Evropske unije in na letališčih ter pristaniščih, preko katerih poteka mednarodni promet, kolikor niso meja z državo članico Evropske unije.
8.b UVEDBA EVRA KOT DENARNE ENOTE REPUBLIKE SLOVENIJE
69.d člen
Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije se v vseh členih zakona beseda “tolar” nadomesti z besedo “evro” v ustreznem sklonu, v kazenskih določbah pa se zneski ustrezno preračunajo v evre.
69.e člen
Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati določbe 18. in 34. člena zakona.
69.f člen
Rezidenti med seboj lahko prosto sklepajo posle v tujih plačilnih sredstvih ter posle, katerih predmet je tuje plačilno sredstvo, razen če ni z zakonom drugače določeno.
69.g člen
Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati določbe 69.b člena zakona.”.
27. člen
Prvi stavek prvega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z globo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:”.
V prvem odstavku 70. člena se črtajo 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 14., 16., 18. in 19. točka.
V 17. točki prvega odstavka 70. člena se črtata besedi “in tretjega”.
20. točka prvega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
“20. poskusi sama ali s pomočjo druge osebe prenesti oziroma prenese preko državne meje brez prijave carinski službi gotovino ali vrednostne papirje na prinosnika, ki presegajo znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja (44. člen);”.
Drugi, tretji in četrti odstavek 70. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
“(2) Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki kot samostojni podjetnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”.
28. člen
Prvi stavek prvega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:”.
V prvem odstavku 71. člena se črtajo 6., 8., 9. in 10. točka.
7. točka prvega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
“7. ne poroča o poslih iz 1. člena tega zakona v primerih in na način, ki ga določi Banka Slovenije (prvi odstavek 53. člena);”.
Drugi, tretji in četrti odstavek 71. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
“(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 200.000 do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki kot samostojni podjetnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 30.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”.
29. člen
V prvem odstavku 72. člena se besedi “denarne kazni” nadomestita z besedo “globe” in besedi “varstveni ukrep” nadomestita z besedama “stranska sankcija”.
Tretji odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Za prekrške iz 20. točke prvega odstavka 70. člena tega zakona se poleg globe lahko odvzame prevozno ali prenosno sredstvo, če so bili na njegova tajna ali skrivna mesta skriti predmeti prekrška in če je vrednost predmeta prekrška večja od tretjine vrednosti prevoznega sredstva in je lastnik prevoznega ali prenosnega sredstva vedel ali bi moral vedeti, da gre za takšne predmete, četudi jih je tretja oseba prevzela v prevoz ali prenos.”.
30. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Devizni inšpektorat Republike Slovenije odloča o prekrških, storjenih po tem zakonu, kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, odloča Devizni inšpektorat Republike Slovenije tudi o prekrških, za katere je predpisana poleg globe tudi stranska sankcija.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko Devizni inšpektorat Republike Slovenije izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona.”.
31. člen
74. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Register neposrednih naložb v tujini iz 21. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/2001 – ZOU) se z uveljavitvijo tega zakona ukine. Ministrstvo za finance prenese arhiv in dokumentacijo v zvezi z registrom v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona na Davčno upravo Republike Slovenije. Individualni podatki iz registra se lahko uporabljajo izključno v davčne namene.
33. člen
Rezidenti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov, morajo najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona pridobiti dovoljenje Banke Slovenije v skladu s tem zakonom.
34. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001).
35. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba petega odstavka 26. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93).
36. člen
(1) Banka Slovenije izda podzakonske akte po tem zakonu najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do izdaje novih podzakonskih aktov iz prejšnjega odstavka tega člena ostanejo v veljavi naslednji podzakonski akti, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona:
– Sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 84/2001);
– Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 10/2000);
– Navodilo za dostavljanje dnevnih podatkov o odkupu in prodaji tuje gotovine po elektronski pošti (Uradni list RS, št. 10/2000);
– Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 70/99 in 12/2000);
– Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 41/2001, 52/2001 in 7/2003);
– Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/2003);
– Sklep o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 41/2001);
– Navodilo za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti (Uradni list RS, št. 50/99, 61/99 in 41/2001).
37. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);
– Obrazec za registracijo neposredne naložbe rezidenta v tujini – Obr. RNN (Uradni list RS, št. 54/99);
– Navodilo za izpolnjevanje obrazca RNN – Registracija neposredne naložbe rezidenta v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);
– Pravilnik o pridobitvi predhodnega soglasja in dovoljenja za vpeljevanje lastniških vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št. 54/99);
– Sklep o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št. 50/99, 44/2001 in 108/2001);
– Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za izdajo tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/99);
– Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2001);
– Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini RS 119/2002;
– Sklep o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine (Uradni list RS, št. 92/2001);
– Navodilo o prijavi prenosa vrednostnih papirjev v tujino (Uradni list RS, št. 50/99).
(1) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije prenehajo veljati:
– Sklep o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov pri pooblaščenih bankah (Uradni list RS, št. 50/99 in 15/2000);
– Sklep o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti (Uradni list RS, št. 50/99 in 39/2000);
– Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti (Uradni list RS, št. 50/99).
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 26. člena, ki uvajajo 8.a poglavje in začnejo veljati z dnem začetka članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, določb 26. člena, ki uvajajo 8.b poglavja in začnejo veljati z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije ter določb 30. in 31. člena tega zakona, ki začnejo veljati s 1. 1. 2005.
Št. 440-01/91-5/39
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EPA 826-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost