Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3648. Zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B), stran 11420.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o vojnih veteranih (ZVV-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih (ZVV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.
Št. 001-22-61/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VOJNIH VETERANIH (ZVV-B)
1. člen
V zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 108/99 in 47/2002 – odločba US) se v drugi, četrti in peti alinei 2. člena besede “državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991” nadomestijo z besedami “državljan Republike Slovenije”.
2. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“35. člen
Za vojnega veterana iz druge, četrte in pete alinee 2. člena tega zakona se šteje tudi oseba, ki je imela stalno prebivališče v Republiki Sloveniji na dan 25. 6. 1991 in od tedaj dalje v Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno živi.”.
3. člen
Osebam, ki uveljavljajo status in pravice vojnega veterana po določbah tega zakona, se priznajo status in pravice vojnega veterana od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi prvotne zahteve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/93-1/19
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EPA 818-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost