Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

3618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, stran 11330.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 8. seji dne 1. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne
na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera
v tem srednjeročnem obdobju
ni predvidena izdelava PIA
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86).
2. člen
17. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
1. Merila in pogoji za poseg v prostor, ki ga zajemajo obravnavani PUP, leži vzhodno od ureditvenega območja urbanega naselja in je omejen na južni, vzhodni in severni strani z mejo občine Mežica, na Zahodni strani pa meji na območje PUP 2. PUP in regionalno cesto, ki poteka v smeri Prevalje–Črna na Koroškem obravnavajo ureditveno območje, ki je bilo zajeto v prejšnjem urbanističnem načrtu Mežice, ki pa je v srednjeročnem družbenem planu 1986-1990 izločeno iz ureditvenega območja Mežice.
Na južni strani območja bo potekal visokonapetostni daljnovod 110kv, ki bo zahteval določeno varnostno območje.
2. Pri posegu v prostor bo potrebno upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:
– na prostoru je možno organizirati le dejavnosti, ki ne bodo imele negativnih ekoloških vplivov; opraviti je možno prenovo dotrajanih objektov in dozidave k že obstoječim objektom, novogradnje, ki so v skladu s prostorskim planom Občine Mežica,
– minimalni odmiki med objekti so določeni z mero 8 m, minimalni odmiki od objekta do parcelne meje pa so 4 m. Mere veljajo za najbolj izpostavljene točke objekta. Odmike je možno zmanjšati, če graditelj pridobi soglasje soseda in so oblikovalni in funkcionalni pogoji zagotovljeni. odmiki objektov od lokalnih cest so določeni s 4 m od roba vozišča. odmiki ograj in opornih zidov so določeni z mero 1 m od vozišča. višina ograj je določena z maksimalno višino 1 m,
– tlorisne in gabaritne mere obstoječih stavbnih mas morajo ostati v merilu sedanjega naselja. upoštevati je potrebno obstoječi mikroambient organizacije sklopov objektov ter členitev stavbnih mas,
– tipologija arhitekture je potrebno določiti v strokovnih podlagah, ki so podlaga za izvedbo zaključenih prostorskih celot,
– odmiki objektov od prometnih površin in primarnih vodov komunalnih naprav naj bodo usklajeni z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi,
– pri določitvi komunalne urejenosti obstoječih objektov, kakor tudi za vse nove objekte bo potrebno upoštevati lokalne pogoje in stanje na terenu,
– če ni možno stavbe prikjučiti na javno kanalizacijo, morajo biti odplake speljane v greznico v skladu z zdravstvenim soglasjem,
– pri gradnji lokalnih vodovodov si mora investitor pridobiti zdravstveno soglasje,
– na zaščitenih-prispevnih območjih vodovodov z izjemo naprav vodovoda, zajetij, rezervoarjev in cevovodov gradnja ni dovoljena,
– obstoječe daljnovode, kablovode 20kv s pripadajočimi transformatorskimi postajami 22220/0,4kv je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor pri nadalnjem načrtovanju prostora v smislu 10 m koridorjev na vsako stran osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami,
– na območju obravnavanih PUP je predvidena ohranitev dosedanje ureditve vegetacije, in sicer naj bo izbor usmerjen na domače drevesne vrste in domače grmovnice,
– kakršnikoli posegi v obstoječo vegetacijo se lahko izvedejo le na osnovi predhodnega strokovnega mnenja ustrezne inštitucije,
– vsi objekti morajo biti praviloma grajeni v oddaljenosti ene sestojne višine (ca. 30 m) od roba gozda,
– gradnja pomožnih gospodarskih objektov v gozdu praviloma ni možna,
– krčitve gozdov za kmetijske namene so možne v okviru obstoječih kmetij, na površinah, kjer v strokovnih dokumentih Zavoda za gozdove Slovenije ni evidentiranih ekoloških ali socialnih funkcij na prvi stopnji poudarjenosti. Lastnik zemljišča mora pridobiti mnenje ustrezne kmetijsko-svetovalne institucije o primernosti površine za kmetijsko obdelavo in o smiselnosti povečanja obdelovalnih površin za nadaljnji razvoj kmetije,
– pri predvidenih prostorskih ureditvah na obravnavanem območju ne predvidevamo nobenih sprememb naravnega reliefa,
– pri vseh predvidenih sanacijskih delih in dograditvah bo potrebno upoštevati interese splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
1. Merila in pogoji za izboljšanje in varovanje okolja
– predvidevamo izboljšanje kvalitete bivanja, izboljšanje sedanjega stanovanjskega in komunalnega standarda na obravnavanem prostoru,
– z uvedbo novih kurilnih medijev in z organizacijo ogrevanja naselja bo možno izboljšati ekološke pogoje v prostoru,
– nadaljevati bo potrebno akcijo za odpravo obstoječih virov onesnaženja na širšem območju,
– spodbujali bomo razvoj daljinskih sistemov oskrbe z energijo za potrebe ogrevanja naselij predvsem z zemeljskim plinom, kjer pa to ne bo ekonomsko upravičeno, pa bomo uvajali ekološko primerna kuriva s poudarkom na obnovljivih virih,
– na obravnavanem prostoru ni predvidena organizacija kakih novih dejavnosti, ki bi povzročile dodatne motnje v okolju.
2. Merila in pogoji iz vidika požarnega varstva
– zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države).
– zagotoviti je potrebno odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev med objekti, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– zagotoviti je potrebno delovne površine za intervencijska vozila (sist din 14090, površine za gasilce na zemljišču,
– zagotovljeni morajo biti viri z zadostno vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– upoštevati je potrebno požarna tveganja z možnostjo širjenja med posameznimi poselitvenimi območji.
3. Na obravnavanem območju niso evidentirani kulturno zgodovinski spomeniki in naravne znamenitosti, ki so pod varstvom zavoda za spomeniško varstvo.
4. Merila in pogoji glede urejanja prometnega omrežja, pešpoti in urgentnih dostopov do objektov:
– ne predvidevamo novih posegov in širitev prometnega omrežja. Dovoljeno je posodobiti obstoječe ceste proti posameznim kmetijam,
– pri načrtovanju priključkov na državne ceste je potrebno smiselno upoštevati interna navodila za postopke pri izdaji soglasij za priključek na državno cesto, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste oktobra 2001.
5. Merila in pogoji komunalnega opremljanja zemljišča:
– na severni strani Mežice, na levem bregu reke Meže, v trikotniku pod Logarjem med regionalno cesto R II. 425 odsek 1265 (Poljana–Šentvid) in reko Mežo na parc. št. 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/5 k.o.: Meža Takraj je predvidena izgradnja centralne čistilne naprave Mežica,
– pri določitvi komunalne urejenosti obstoječih objektov, kakor tudi za vse nove objekte bo potrebno upoštevati lokalne pogoje in stanje na terenu,
– če ni možno stavbe priključiti na javno kanalizacijo, morajo biti odplake speljane v greznico v skladu z zdravstvenim soglasjem,
– pri gradnji lokalnih vodovodov si mora investitor pridobiti zdravstveno soglasje,
– na zaščitenih-prispevnih območjih vodovodov z izjemo naprav vodovoda, zajetij, rezervoarjev in cevovodov gradnja ni dovoljena.
6. Pri določitvi funkcionalnega zemljišča za obstoječe objekte, kakor tudi za vse plombe, bo potrebno upoštevati lokalne pogoje in stanje na terenu.
7. PUP bodo vsebovali soglasja naslednjih pristojnih organov, organizacij in skupnosti:
– Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Dravograd, Meža 10, Dravograd,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17, Maribor,
– Komunalno podjetje LOG, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem,
– Komunala Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
– Direkcija RS za ceste, območna enota Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, Pesnica,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec,
– Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
3. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vsa mnenja in pogoje soglasjedajalcev, ki so sestavni del PUP.
4. člen
S sprejetjem tega odloka nehajo veljati na območju PUP št. 4 določila odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86).
5. člen
PUP je občanom, organizacijam in podjetjem stalno na vpogled na Občini Mežica in Upravni enoti na Ravnah na Koroškem.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Republike Slovenije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-110/03-2
Mežica, dne 1. julija 2003.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.