Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003, stran 11328.

Na podlagi 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 6. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2003 (Uradni list RS, št. 101/02) se spremeni 3. točka četrtega odstavka tako da se glasi:
»Proračun Občine Benedikt za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv                  Znesek v tisoč SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            412.680
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70   DAVČNI PRIHODKI                   77.427
    700 Davki na dohodek in dobiček           42.396
    703 Davki na premoženje               14.299
    704 Domači davki na blago in storitve        20.732
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  44.026
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja                1.985
    711 Takse in pristojbine               1.342
    712 Denarne kazni                    13
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      20.455
    714 Drugi nedavčni prihodki             20.231
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 35.109
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       300
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja            34.809
73   PREJETE DONACIJE                     –
    730 Prejete donacije iz domačih virov          –
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                256.118
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             256.118
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             435.903
40   TEKOČI ODHODKI                   53.311
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        21.152
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    2.892
    402 Izdatki za blago in storitve          23.067
    403 Plačila domačih obresti             2.100
    409 Rezerve                     4.100
41   TEKOČI TRANSFERI                  133.141
    410 Subvencije                    3.318
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                  21.990
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                    15.971
    413 Drugi tekoči domači transferi          91.862
    414 Tekoči transferi v tujino              –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               249.451
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       249.451
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 –
    430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 23.223
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              –
    750 Prejeta vračila danih posojil            –
    751 Prodaja kapitalskih deležev             –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                  –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                   –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  57.000
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje               57.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                33.777
55   ODPLAČILO DOLGA
    550 Odplačilo domačega dolga            33.777
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                    –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           23.223
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                 –
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-002/2002-15
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.