Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

3614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2002, stran 11327.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 6. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPNI PRIHODKI                   294.083
II. SKUPNI ODHODKI                   295.908
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.—II.)                         1.825
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA               20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA                  20.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           1.825
X. NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)      1.825
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA                      3.348
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-001/2003-4
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.