Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3601. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 11275.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/ 02) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 7. seji dne 17. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Šmarje pri Jelšah plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
V Občini Šmarje pri Jelšah se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Občine Šmarje pri Jelšah določena kot stavbna zemljišča in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.
3. člen
Za stavbno zemljišče po 2. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov ter od vseh zapuščenih objektov. Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
5. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja, oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).
6. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, (v nadaljevanju: davčni urad). Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska uprava občine Šmarje pri Jelšah.
Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz drugih uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične postopek po uradni dolžnosti. Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Šmarje pri Jelšah nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi. Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne naslednjega meseca, v katerem je sprememba nastala. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv Občinske uprave občine Šmarje pri Jelšah, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v tri skupine. Skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– oddaljenost od upravnega središča.
8. člen
Razdelitev naselij v posamezna območja je naslednje:
I. območje:   Naselje Šmarje pri Jelšah;
II. območje:  Naselja Belo, Bobovo pri Šmarju, Bodrišna vas, Dol pri
        Pristavi,   Dvor, Gaj, Gornja vas, Grliče, Grobelno,
        Hajnsko, Koretno, Korpule, Kristan vrh, Krtince, Laše,
        Lemberg, Mala Pristava, Mestinje, Predenca, Preloge pri
        Šmarju, Senovica, Spodnje Mestinje, Stranje, Šentvid,
        Šerovo, Topolovec, Vinski vrh pri Šmarju, Zadrže,
        Zastranje, Završe pri Grobelnem;
III. območje:  Naselja Babna Brda, Babna gora, Babna Reka, Beli potok pri
        Lembergu, Bezgovica, Bodrež, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju,
        Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju,
        Dragomilo, Globoko pri Šmarju, Grobelce, Jazbina, Jerovska
        vas, Ješovec, Kamenik, Konjuško, Lekmarje, Lipovec, Močle,
        Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec,
        Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Pustike, Rakovec,
        Sladka gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje
        Selce, Spodje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija,
        Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas.
9. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih (TTN in PKN karte v merilu 1:5000) veljavnih prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah in so na vpogled pri pristojni službi Občine Šmarje pri Jelšah.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
10. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami oziroma možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namen uporabe in lega stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča.
11. člen
(Opremljenost stavbnega zemljišča)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe in skupne rabe oziroma možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami za m2 površine:
1. makadamska cesta           10 točk
2. asfaltna cesta            20 točk
3. hodnik za pešce ob cesti       10 točk
4. javna razsvetljava          10 točk
5. kanalizacija             10 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.
12. člen
(Namen uporabe stavbnega zemljišča)
Namen uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, počitniških objektih ter drugih objektih, ki so namenjeni prebivanju;
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddajanju za prenočevanje turistov. Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa;
– za spremljevalne objekte in površine se štejejo pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno;
– za družbeno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja dejavnost družbenega pomena.
Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča.
13. člen
Namen uporabe se ovrednoti z naslednjimi točkami za m2 površine:
---------------------------------------------------------------
Namen uporabe                  Lega stavbnega
                           zemljišča
                           I. območje
---------------------------------------------------------------
1. Stanovanjske površine v individualnih hišah     30 točk
  Stanovanjske površine v objektih z 2-4
  stanovanji                      20 točk
  Stanovanjske površine v objektih z več kot
  4 stanovanji                     10 točk
2. Poslovne in proizvodne dejavnosti          160 točk
3. Spremljevalni objekti in površine          50 točk
3. Družbene dejavnosti                 100 točk
4. Zapuščeni objekti                  200 točk
---------------------------------------------------------------
14. člen
(Lega stavbnega zemljišča)
Za II. območje se seštevek točk iz 11. in 13. člena tega zakona pomnoži s faktorjem 0,75, za III. območje pa s faktorjem 0,50.
IV. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in bivanje,
– za sakralne objekte,
– poslovne prostore, ki jih uporablja občinska uprava za svoje delovanje,
– za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva, ki imajo sedež na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
16. člen
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
17. člen
Občani, ki prejemajo stalno obliko materialne družbene pomoči oziroma skupni dohodek vseh družinskih članov, ki živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu v preteklem letu, ne presega letnega bruto zajamčenega osebnega dohodka na družinskega člana, so oproščeni plačila nadomestila.
Občina Šmarje pri Jelšah lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto.
18. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (pogodba o nakupu, potrdilo socialne službe in drugo) za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31.1. za tekoče leto na Občino Šmarje pri Jelšah.
O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava občine Šmarje pri Jelšah s sklepom.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
19. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 11., 13. in 14. člena tega odloka se za zazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 11., 13. in 14. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila ter s faktorjem 0,20.
20. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Šmarje pri Jelšah je 0,20 SIT na dan 1. 10. 2003. Vrednost točke se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
21. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Šmarje pri Jelšah in se namensko uporabljajo za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju vseh naselij v občini.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
22. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne vloži prijave za odmero nadomestila v skladu s tem odlokom ali če v prijavi navede neresnične podatke.
Z denarno kaznijo do 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. oktobrom 2003.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95, 1/96, 85/97 in 4/01).
Odločbe, ki so bile izdane za leto 2003 v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95, 1/96, 85/97 in 4/01) ostanejo v veljavi.
Št. 06202-0047/03
Šmarje pri Jelšah, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti