Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3577. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 11219.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01)
1. člen
S tem aneksom se ureja podlaga za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: KPnd).
I. KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
2. člen
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se uvede ob smiselni uporabi določb o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), kolikor s posebnim zakonom, ki bo urejal kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (v nadaljnjem besedilu: posebni zakon), sprejetim v skladu s tem aneksom, ni drugače določeno.
Pravice in obveznosti delodajalca, ki jih določata zakona iz prejšnjega odstavka, izvršujejo:
– Republika Slovenija – kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov,
– Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti za osebe javnega prava, ki jim zagotavljajo sredstva za plače – z zagotavljanjem sredstev za premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače,
– osebe javnega prava, za katere velja ta aneks – z zagotavljanjem sredstev za premije javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena v skladu s prejšnjo alineo,
– osebe javnega prava, za katere velja ta aneks, vendar zanje sredstva za plače niso zagotovljena v skladu z drugo alineo tega člena – z zagotavljanjem sredstev za premije javnim uslužbencem.
3. člen
Pravico do kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja imajo javni uslužbenci, za katere velja KPnd.
Pripravniki in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas, se vključijo v sistem kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem aneksu pod enakimi pogoji kot ostali javni uslužbenci.
4. člen
Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se javnemu uslužbencu začne obračunavati pri obračunu plač za mesec avgust 2003. Premijo obračunava in vplačuje oseba javnega prava, v kateri je zaposlen javni uslužbenec.
Skupna pokojninska premija je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca. Kot delovna doba javnega uslužbenca se štejejo njegova dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. avgusta 2003, brez dokupljene in dodane oziroma beneficirane delovne dobe.
Minimalna premija, ki je hkrati najnižja možna skupna premija, znaša 4.040 tolarjev. Obračunava in izplačuje se javnim uslužbencem, ki imajo na dan 1. avgusta 2003 manj kot eno leto delovne dobe oziroma se v javnem sektorju zaposlijo po 31. juliju 2003. Najvišja skupna premija znaša 10.118 tolarjev. Obračunava in izplačuje se javnim uslužbencem, ki na dan 1. avgusta 2003 izpolnjujejo 35 ali več let delovne dobe. Tabela pokojninskih premij je priloga tega aneksa.
Ob pripravi proračunskega memoranduma za leto 2006 in prihodnjih proračunskih memorandumov, bodo podpisniki tega aneksa hkrati s pogajanji o uskladitvi osnovnih plač preverili tudi javnofinančne možnosti za povišanje dodatnih premij pokojninskega zavarovanja.
Skupna premija v letu 2004 ne more biti nižja kot minimalna premija po ZPIZ-1. Minimalna premija iz tretjega odstavka tega člena se 1. avgusta 2004 uskladi s celotno osnovo za uskladitev osnovnih plač iz drugega odstavka 2. člena Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (v nadaljnjem besedilu: dogovor), s 1. januarjem 2005 pa se uskladi na znesek minimalne premije po ZPIZ-1.
Dodatne premije iz priloge tega aneksa ostanejo nespremenjene v letih 2003 in 2004, s 1. avgustom 2005 pa se uskladijo za celotno osnovo za uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju iz drugega odstavka 3. člena dogovora. Od 1. januarja 2006 se uskladitev dodatne premije določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor.
S posebnim zakonom se določi, da so javni uslužbenci poleg davčne olajšave na premijo kolektivnega zavarovanja, upravičeni še do davčne olajšave na premijo individualnega dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v znesku največ 24% prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za javnega uslužbenca – zavarovanca oziroma do zneska iz drugega odstavka 301. člena ZPIZ-1.
Obračunavanje in vplačevanje premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je obveznost osebe javnega prava, za katero pri izvajalcu ne more uveljaviti mirovanja oziroma, ki je ne more ne začasno ne trajno prekiniti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se mirovanje vzpostavi v primerih, ko za posameznega zavarovanca nastopi suspenz pogodbe o zaposlitvi v skladu z 51. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
5. člen
Vlada RS bo s posebnim zakonom predlagala ureditev, da se javni uslužbenci, ki jim na dan 1. avgusta 2003 manjka manj kot 10 let do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 36. členu v zvezi s 398. členom ZPIZ-1, vključijo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Odkupna vrednost se jim ne glede na določbe ZPIZ-1 lahko izplača ob upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarovanju še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Pri odmeri dohodnine se posamezniku v letu izplačila odkupne vrednosti le-ta šteje kot dohodek iz več let, kar se uredi v posebnem zakonu.
6. člen
V primeru oblikovanja enega zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, se pokojninske premije, ki pripadajo javnim uslužbencem od dneva vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, vplačajo na njihove osebne račune najkasneje do 30. aprila 2004 v enkratnem znesku, povečanem za minimalni zajamčeni donos po ZPIZ-1, nato pa se premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačuje tekoče za koledarski mesec, hkrati z izplačilom plač.
V primeru, da se kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje izvede na način, da se oblikuje več zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov, se roki določijo v skladu z novim dogovorom med podpisniki tega aneksa. Rok za sklenitev dogovora je 30. september 2003.
Postopek oblikovanja pokojninskega načrta in način sklenitve kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izvedeta na način, določen v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, posebna ureditev za javne uslužbence pa bo urejena v posebnem zakonu.
O vsebini pokojninskega načrta in pravilih izvajalca kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo podpisniki tega aneksa najkasneje do 31. decembra 2003 sklenili posebno kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta.
Po podpisu tega aneksa bo Vlada RS, skupaj z izjavo o usklajenosti, v Državni zbor RS najkasneje 30. septembra 2003 po najkrajšem možnem postopku vložila predlog posebnega zakona, ki ne bo v nasprotju s tem aneksom.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Podpisniki soglašamo, da se razveljavi drugi odstavek 2. člena aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/01).
8. člen
V primeru, da posebni zakon ne bo začel veljati do 31. decembra 2003 oziroma, če podpisniki sporazumno ugotovijo, da sprejeti zakon ne bo omogočal izvedbe dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s tem aneksom, določbe 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena aneksa prenehajo veljati.
Določbe 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena aneksa prenehajo veljati tudi v primeru, če premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ne bodo izplačane do roka iz prvega odstavka 6. člena tega aneksa.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se javnim uslužbencem izplača poračun plač za razliko do izhodiščne plače v višini 53.695 tolarjev, ki velja od 1. avgusta 2003 dalje, z veljavnimi obrestmi trimesečnih zakladnih menic. Poračun se izplača tudi v primeru, če pride do spora med podpisniki ali sprejeti zakon omogoča izvedbo dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s tem aneksom, pa podpisniki v 30 dneh po uveljavitvi zakona o tem ne dosežejo sporazumne ugotovitve.
9. člen
Podpisniki tega aneksa bomo enakopravno sodelovali pri izbiri izvajalca in upravljalca kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem aneksu.
Podpisniki tega aneksa soglašamo z zaprtim vzajemnim pokojninskim skladom oziroma zaprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi kot načinom izvedbe kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
10. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 28. julija 2003.
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
Vlada Republike Slovenije
dr. Rado Bohinc l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Branko Prah l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Miščevič l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Nevenka Lekše l. r.
Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Nevenka Tučič l. r.
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Vir
Bojan Hribar l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Boris Mazalin l. r.
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Bogdan Godnič l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in sodialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 28. 7. 2003 pod zap. št. 40/8 in št. spisa 121-03-006/93-41.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti