Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3541. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, stran 11097.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02 in 34/03) in 38. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
1. člen
V naslovu in členih odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01 in 64/01), se beseda “odredba” v različnih sklonih nadomesti z besedo “pravilnik” v ustreznem sklonu.
2. člen
V 5. členu se razdelek 1.1.2. Angleščina spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj angleščine v drugem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. 108/02 in 34/03 – v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz angleščine, lahko poučuje angleščino v drugem obdobju.
Učitelj angleščine v drugem obdobju je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja angleščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje angleščino v drugem obdobju.
Učitelj angleščine v tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja angleščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje angleščino v tretjem obdobju.”
Razdelek 1.1.3. Nemščina se spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj nemščine v drugem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz nemščine, lahko poučuje nemščino v drugem obdobju.
Učitelj nemščine v drugem obdobju je lahko tudi,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja nemščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje nemščino v drugem obdobju.
Učitelj nemščine v tretjem obdobju je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja nemščine po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje nemščino v tretjem obdobju.”
Razdelek 1.1.7. Tehnika in tehnologija se spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva.
Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je lahko,
– kdor je končal dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tehnike ali proizvodno-tehnične vzgoje ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike, strojništva ali lesarstva.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje tehnične vzgoje do uveljavitve te odredbe, lahko poučuje tehniko in tehnologijo tudi v devetletni osnovni šoli.”
Razdelek 1.1.20. Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) se spremeni tako, da se glasi:
“Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem in v drugem obdobju je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po 146. členu ZOFVI in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine, lahko poučuje italijanščino kot drugi jezik v prvem in drugem obdobju.
Učitelj italijanščine kot drugega jezika v vseh treh obdobjih je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program iz italijanščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za predmetnega učitelja italijanščine kot jezika narodnosti po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje italijanščino kot drugi jezik v devetletni osnovni šoli v vseh treh obdobjih.”
Na koncu točke 1.3. Učitelji izbirnih predmetov se doda naslednje besedilo:
“KEMIJA
1.3.78. Poskusi v kemiji
1.3.79. Kemija v okolju
1.3.80. Kemija v življenju
Učitelj predmetov Poskusi v kemiji, Kemija v okolju in Kemija v življenju je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v devetletni osnovni šoli.
ŠAH
1.3.81. Šah 1 – Šahovske osnove
1.3.82. Šah 2 – Šahovsko kombiniranje
1.3.83. Šah 3 – Šahovske strategije
Učitelj predmetov Šah 1 – Šahovske osnove, Šah 2 – Šahovsko kombiniranje in Šah 3 – Šahovske strategije je lahko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.”
V točki 1.5. Učitelj za individualne in skupinske pomoči se na koncu dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Kdor izpolnjuje pogoje za defektologa ali socialnega pedagoga po 146. členu zakona, lahko izvaja individualno in skupinsko pomoč za izobraževanje učencev z učnimi težavami.
Učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje učencev z učnimi težavami je lahko tudi,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli.”
Za točko 1.5. Učitelj za individualne in skupinske pomoči se doda nova točka 1.6., ki se glasi:
“1.6. Učitelj za dodatno strokovno pomoč
Učitelj za dodatno strokovno pomoč je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz defektologije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz socialne pedagogike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike (smer pedagogika),
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje strokovne pomoči.
Kdor izpolnjuje pogoje za defektologa ali socialnega pedagoga po 146. členu ZOFVI, lahko izvaja dodatno strokovno pomoč.
Katero od navedenih smeri izobrazbe morajo imeti strokovni delavci za izvajanje dodatne strokovne pomoči posameznemu učencu s posebnimi potrebami, se glede na vrsto pomoči, ki jo učenec potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi.”.
Pod naslovom 3. Knjižničar se v alinei drugega odstavka za besedo “učitelja” doda besedilo:
“ali svetovalnega delavca.”
Tretji odstavek pod tem naslovom se spremeni tako, da se glasi:
“Kdor izpolnjuje pogoje za knjižničarja po 148. členu ZOFVI, lahko opravlja delo knjižničarja tudi v devetletni osnovni šoli.”
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo “v petih letih od uveljavitve te odredbe” nadomesti z besedilom “najpozneje do konca šolskega leta 2007/08.”
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Do konca šolskega leta 2007/08 lahko v prvem razredu devetletne osnovne šole poučujejo tudi strokovni delavci, ki imajo pridobljene vsaj tri točke v programu izpopolnjevanja za delo v prvem razredu.
Strokovni delavci, ki poučujejo v prvem razredu devetletne osnovne šole, morajo program izpopolnjevanja dokončati najpozneje do konca šolskega leta 2007/08.”
4. člen
Priloga se dopolni tako, kot je določeno v prilogi k temu pravilniku.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011- 20/2003
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-3311-0013
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
                                                 PRILOGA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Predmet          Udeleženci programa           Program stalnega
                                      strokovnega
                                      izpopolnjevanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.7.  Tehnika in tehnologija  Učitelji predmeta tehnika in      program iz specialne
                  tehnologija               didaktike
                  s končanim univerzitetnim študijskim  tehnike in tehnologije
                  programom iz elektrotehnike,
                  strojništva ali lesarstva
1.3.78.  Poskusi v kemiji     vsi učitelji predmeta Poskusi v     program iz poskusov v
                  kemiji                 kemiji
1.3.79.  Kemija v okolju      vsi učitelji predmeta Kemija v     program iz kemije v
                  okolju                 okolju
1.3.80.  Kemija v življenju    vsi učitelji predmeta Kemija v     program iz kemije v
                  življenju                življenju
1.3.81.  Šah 1 – Šahovske     vsi učitelji predmeta Šah 1 –      program iz šaha – šahovske
     osnove          Šahovske osnove             osnove
1.3.82.  Šah 2 – Šahovsko     vsi učitelji predmeta Šah 2 –      program iz šaha –
     kombiniranje       Šahovsko kombiniranje          šahovsko kombiniranje
1.3.83.  Šah 3 – Šahovske     vsi učitelji predmeta Šah 3 –      program iz šaha – šahovske
     strategije        Šahovske strategije           strategije
1.5.   Učitelj za individualne  učitelji za ind. in skupinske pomoči,  program iz individualnih in
     in skupinske pomoči    ki izpolnjujejo pogoje za učitelja v  skupinskih pomoči
                  devetletni osnovni šoli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost