Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2003 z dne 25. 7. 2003

Kazalo

3523. Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov, stran 11061.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov*
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi.
2. člen
Izdelki iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imena izdelkov iz priloge 1 tega pravilnika se lahko uporabljajo samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje za minimalno kakovost iz priloge 1 tega pravilnika in se morajo v prometu označiti s tem imenom, razen kadar se uporabijo za dodatno označevanje drugih vrst izdelkov, ki jih ni mogoče zamenjati z izdelki iz priloge 1 tega pravilnika;
2. če so izdelki iz 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točke priloge 1 tega pravilnika v prometu v izborih, se lahko imena izdelkov nadomestijo z označbami »čokoladni izbor«, »izbor polnjenih čokolad« ali podobnimi označbami. V tem primeru je lahko na izdelku naveden samo en seznam sestavin za vse izdelke v izboru. Za izbor po tem pravilniku se šteje skupina izdelkov z enakimi lastnostmi;
3. izdelki iz 2.(c), 2.(d) ter 3., 4., 5., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika morajo vsebovati označbo vsebnosti skupne suhe snovi kakavovih delov z besedami »kakavovi deli: najmanj…%«;
4. izdelki iz 2.(b) in izdelki, ki vsebujejo manj masten kakavov prah iz 2.(d) točke priloge 1 tega pravilnika, morajo vsebovati označbo vsebnosti kakavovega masla;
5. imena izdelkov »čokolada«, »mlečna čokolada«, »čokoladni obliv« iz priloge 1 tega pravilnika se lahko dopolnijo s podatki ali opisi, ki se nanašajo na kakovost izdelkov, in sicer:
a) v primeru čokolade z najmanj 43% skupne suhe snovi kakavovih delov in najmanj 26% kakavovega masla;
b) v primeru mlečne čokolade z najmanj 30% skupne suhe snovi kakavovih delov in najmanj 18% suhe snovi mleka, dobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega mleka, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolno dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe, in vsebuje najmanj 4,5% mlečne maščobe;
c) v primeru čokoladnega obliva z najmanj 16% suhe nemastne snovi kakavovih delov.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
5. člen
(1) Poleg kakavovega masla se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge rastlinske maščobe iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebnost rastlinskih maščob, razen kakavovega masla, po odbitku skupne mase katerekoli druge sestavine, primerne za uživanje, uporabljene v skladu s 6. členom tega pravilnika, ne sme biti večja od 5% skupne mase končnega izdelka. Minimalna vsebnost kakavovega masla ali skupna suha snov kakavovih delov se pri tem ne smeta zmanjšati.
(3) Izdelki iz prejšnjega odstavka, ki vsebujejo rastlinske maščobe, ki niso kakavovo maslo, so lahko v prometu le, če so označeni v skladu z 2. členom tega pravilnika in imajo navedeno dodatno dobro vidno in jasno čitljivo označbo »vsebuje rastlinske maščobe poleg kakavovega masla«. Ta označba mora biti navedena v istem vidnem polju kot seznam sestavin, jasno ločena od tega seznama in napisana z najmanj enako velikimi in krepkimi črkami kot je ime izdelka v bližini. Ime izdelka pa se lahko navede tudi kjerkoli drugje na izdelku.
6. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena in četrtega odstavka tega člena se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge sestavine, primerne za uživanje, razen:
– živalskih maščob in njihovih pripravkov, ki ne izvirajo izključno iz mleka;
– moke, zrnatega škroba ali škroba v prahu.
(2) Izdelkom iz 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika je dovoljeno dodajanje sestavin iz druge alinee prejšnjega odstavka v skladu s pogoji minimalne kakovosti iz priloge 1 tega pravilnika.
(3) Količina dodanih sestavin iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 40% skupne mase končnega izdelka.
(4) Izdelkom iz 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika, se lahko dodajajo samo tiste arome, ki ne posnemajo okusa čokolade ali mlečne maščobe.
7. člen
(1) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase sestavin iz prejšnjega člena.
(2) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 7. in 10. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase sestavin iz prejšnjega člena in mase polnila. Vsebnost čokolade v teh izdelkih se izračuna glede na skupno maso izdelka, vključno s polnilom.
8. člen
Izdelki lahko vsebujejo tudi druge sladkorje, ki niso zajeti v predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev.
9. člen
(1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu z določbami tega pravilnika do 30. junija 2006.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 30. junijem 2006, lahko v prometu do porabe zalog.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih izdelkov, kremnih izdelkov in bonbonskih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 23/88, 37/88, 63/88, 36/89 in 21/90).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 3. avgusta 2003.
Št. 324-01-63/2002
Ljubljana, dne 8. julija 2003.
EVA 1998-2311-0020
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo (ES) št. 36/2000 o kakavovih in čokoladnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.
                                 PRILOGA 1

          IMENA, OPIS IN ZNAČILNOSTI IZDELKOV

  1. Kakavovo maslo
  je maščoba, pridobljena iz kakavovih zrn ali delov kakavovih zrn, z
naslednjimi lastnostmi:
  – vsebnost prostih maščobnih kislin
  (izražene kot oleinska kislina) je največ 1,75%
  – neumiljivih snovi
  (določenih s pomočjo petroletra) je največ 0,5%, razen v primeru
stisnjenega kakavovega masla, kjer jih ne sme biti več kot 0,35%

  2. (a) Kakavov prah, kakav
  je izdelek, proizveden iz kakavovih zrn, ki so bila očiščena,
izluščena in pražena in vsebuje najmanj 20% kakavovega masla, računano na
suho snov, ter največ 9% vode.
  (b) Manjmasten kakav, manjmasten kakavov prah
  je izdelek, ki vsebuje manj kot 20% kakavovega masla, računano na suho
snov.
  (c) Čokoladni prah
  je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega prahu in
sladkorjev ter vsebuje najmanj 32% kakavovega prahu.
  (d) Čokoladni napitek, oslajen kakav, oslajen kakavov prah
  je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega prahu in
sladkorjev ter vsebuje najmanj 25% kakavovega prahu. V primeru, da izdelek
vsebuje manjmasten kakavov prah opredeljen v točki 2.(b) iz te priloge,
mora ime izdelka dodatno vsebovati izraz »manjmasten«.

  3. Čokolada
  (a) je izdelek, ki je sestavljen iz kakavovih izdelkov in sladkorjev,
ki vsebuje najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z
najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 14% suhe nemastne snovi kakavovih
delov, razen izdelkov iz točke 3.(b) te priloge, katerih pogoji minimalne
kakovosti se glede sestave razlikujejo od pogojev minimalne kakovosti
izdelka iz točke 3.(a) te priloge;
  (b) če je ime čokolada ali izpeljanka besede čokolada dopolnjena z
naslednjimi izrazi:
  – »drobtinice«: je izdelek v obliki podolgovatih drobcev ali
ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 32% skupne suhe snovi kakavovih
delov, vključno z najmanj 12% kakavovega masla in najmanj 14% suhe
nemastne snovi kakavovih delov;
  – »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati najmanj 35% skupne suhe snovi
kakavovih delov, vključno z najmanj 31% kakavovega masla in najmanj 2,5%
suhe nemastne snovi kakavovih delov;
  – »lešnikova čokolada« (»Gianduja« ali ena od izpeljank besede
Gianduja): je čokoladni izdelek z lešniki, proizveden iz čokolade z
najmanjšo skupno suho snovjo kakavovih delov 32%, vključno z najmanj 8%
suhe nemastne snovi kakavovih delov in iz fino mletih lešnikov v takšni
količini, da 100 g izdelka vsebuje najmanj 20 g in največ
    40 g lešnikov. Temu se lahko dodajo:
  a) mleko oziroma suha snov mleka, dobljena z evaporacijo v takšnem
deležu, da končni izdelek ne vsebuje več kot 5% suhe snovi mleka;
  b) mandeljni, lešniki in druge vrste lupinastega sadja, celi ali
zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi lešniki ne presegajo
60% skupne mase izdelka.

  4. Mlečna čokolada
  (a) je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in mleka
ali mlečnih izdelkov, ki vsebuje:
  – najmanj 25% skupne suhe snovi kakavovih delov;
  – najmanj 14% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno
dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz
delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe;
  – najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;
  – najmanj 3,5% mlečne maščobe, in
  – najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna maščoba), razen
izdelkov iz točke 4.(b) te priloge, katerih pogoji minimalne kakovosti se
glede sestave razlikujejo od pogojev minimalne kakovosti izdelka iz točke
4.(a) te priloge;
  (b) če je ime mlečna čokolada, ali izpeljanka besede mlečna čokolada
dopolnjena z naslednjimi izrazi:
  – »drobtinice«: je izdelek v obliki podolgovatih drobcev ali
ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 20% skupne suhe snovi kakavovih
delov, najmanj 12% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno
dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz
delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe in
najmanj 12% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna maščoba);
  – »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati najmanj 31% skupne maščobe
(kakavovo maslo in mlečna maščoba);
  – »lešnikova čokolada« (»Gianduja« ali ena od izpeljank besede
Gianduja): je čokoladni izdelek z lešniki, proizveden iz mlečne čokolade z
najmanj 10% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo
polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali
popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe, in iz fino mletih
lešnikov v takšni količini, da 100 g izdelka vsebuje najmanj 15 g in
največ 40 g lešnikov. Temu se lahko dodajo mandeljni, lešniki in druge
vrste oreškov, celi ali zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi
lešniki ne presegajo 60% skupne mase izdelka;
  (c) če se v imenu mlečna čokolada beseda »mleko« nadomesti z besedo:
  – »smetana«: mora izdelek vsebovati najmanj 5,5% mlečne maščobe;
  – »posneto mleko«: izdelek lahko vsebuje največ 1% mlečne maščobe.

  5. Družinska mlečna čokolada
  je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in mleka ali
mlečnih izdelkov in vsebuje:
  – najmanj 20% skupne suhe snovi kakavovih delov;
  – najmanj 20% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno
dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz
delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe;
  – najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;
  – najmanj 5% mlečne maščobe, in
  – najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna maščoba).

  6. Bela čokolada
  je izdelek, sestavljen iz kakavovega masla, mleka ali mlečnih izdelkov
in sladkorjev, in vsebuje najmanj 20% kakavovega masla, najmanj 14% suhe
snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega,
polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma
dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe in najmanj 3,5% mlečne
maščobe.

  7. Polnjena čokolada, čokolada s …. polnilom, čokolada z jedrom iz…
  je polnjen izdelek, katerega zunanji del je iz enega od izdelkov iz
3., 4., 5. in 6. točke te priloge. Imena se ne uporabljajo za izdelke,
katerih notranjost je iz pekarskih izdelkov, finega peciva, piškotov ali
sladoleda.
  Zunanji del izdelkov z enim od teh imen mora predstavljati najmanj 25%
skupne mase izdelka.

  8. Čokolada »a la taza«
  je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in moke ali
škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki vsebuje najmanj 35% skupne suhe
snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 18% kakavovega masla in najmanj
14% suhe nemastne snovi kakavovih delov ter največ 8% moke ali škroba.

  9. Družinska čokolada »a la taza«
  je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in moke ali
škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki vsebuje najmanj 30% skupne suhe
snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 18% kakavovega masla in najmanj
12% suhe nemastne snovi kakavovih delov ter največ 18% moke ali škroba.

  10. Čokoladni bonbon ali praliné
  je izdelek v velikosti enega samega zalogaja in je sestavljen iz:
  – polnjene čokolade, ali
  – posamezne čokolade, kombinacije ali mešanice posameznih vrst
čokolade iz 3., 4., 5. ali 6. točke te priloge in drugih snovi, primernih
za uživanje, pod pogojem, da čokoladni del predstavlja najmanj 25% skupne
mase izdelka.
                                 PRILOGA 2

              RASTLINSKE MAŠČOBE

  Rastlinske maščobe so posamično ali v zmeseh enakovredne kakavovemu
maslu in morajo ustrezati naslednjim pogojem:
  (a) biti morajo ne-lavrinske rastlinske maščobe, ki so bogate s
simetričnimi mononenasičenimi trigliceridi vrste POP, POSt in StOSt(1);
  (b) lahko se mešajo s kakavovim maslom v kakršnemkoli razmerju in so
kompatibilne z njegovimi fizikalnimi lastnostmi (tališče in temperatura
kristalizacije, hitrost taljenja, potreba po temperiranju);
  (c) biti morajo pridobljene samo z rafinacijskimi oziroma
frakcionirnimi postopki, kar izključuje encimsko spreminjanje
trigliceridne strukture.
  V skladu z navedenimi pogoji se lahko uporabljajo naslednje rastlinske
maščobe, pridobljene iz spodaj navedenih rastlin:

---------------------------------------------------------------------
Običajno ime rastlinske maščobe        Znanstveno ime rastlin,
                       iz katerih se lahko
                       pridobivajo naštete
---------------------------------------------------------------------
                       maščobe
---------------------------------------------------------------------
1. Illipe, bornejska mast ali tengkawang   Shorea spp.
2. Palmino olje                Elaeis guineensis
                       Elaeis olifera
3. Sal                    Shorea robusta
4. Shea                    Butyrospermum parkii
5. Kokum gurgi                Garcinia indica
6. Mangove koščice              Mangifera indica
---------------------------------------------------------------------


  Kokosovo olje se lahko uporablja le za proizvodnjo čokolade, ki se
uporablja za proizvodnjo sladoleda in podobnih zmrznjenih izdelkov.

  (1) P (palmitinska kislina), O (oleinska kislina), St (stearinska
kislina)

AAA Zlata odličnost