Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3324. Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju, stran 10728.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, petega in šestega odstavka 28. člena, sedmega in osmega odstavka 29. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) ter drugega odstavka 15. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02-ZON-A) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter minister za okolje, prostor in energijo v soglasju izdajata
P R A V I L N I K
o športnem, podvodnem športnem
in rekreacijskem ribolovu na morju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obvezna pravila ravnanja pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova na morju ter športnega ribolova s podvodno puško (v nadaljnjem besedilu: podvodni športni ribolov), ki se nanašajo na določitev:
– ribiške opreme za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov;
– načina izvajanja športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova;
– dovoljene količine dnevnega ulova;
– vsebine, oblike in načina izdaje dovoljenja za športni in podvodni športni ribolov;
– vsebine, oblike in načina izdaje dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov;
– pristojbine za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov;
– spremljanja in nadzora športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova na morju.
II. RIBIŠKA OPREMA
2. člen
(dovoljena ribiška oprema)
(1) Dovoljena ribiška oprema za športni in rekreativni ribolov so:
– ribiške palice;
– ribiške vrvice vseh tipov, za ribolov na dnu in vlek.
(2) Dovoljena ribiška oprema za podvodni športni ribolov so:
– sulice z ostmi oziroma harpuno brez eksplozivnega naboja;
– podvodne puške brez eksplozivnega polnjenja s harpunami brez eksplozivnega naboja.
(3) Ob izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova zlasti ni dovoljena uporaba:
– harpun, parangalov in osti z uporabo ali brez uporabe svetilke;
– mrež vseh tipov, vrš in drugih tipov živolovnih pasti.
(4) Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih vab in vseh vrst vab naravnega izvora, razen živih rib.
III. ŠPORTNI IN REKREACIJSKI RIBOLOV
3. člen
(obvezna pravila izvajanja športnega in rekreacijskega
ribolova)
(1) Športni in rekreacijski ribolov se lahko izvajata z obale ali s plovila.
(2) Pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova sme posamezen ribič hkrati uporabljati največ tri ribiške vrvice tunje s po največ tremi navezanimi trnki ali dve ribiški vrvici panuli s po eno navezano vabo ali dve ribiški palici s po največ tremi navezanimi trnki.
(3) Športni in rekreativni ribiči ne smejo pri izvajanju športnega in rekreativnega ribolova namenoma motiti ali ovirati izvajanja gospodarskega ribolova in ribogojstva.
(4) Športnega in rekreacijskega ribolova ni dovoljeno izvajati:
– bliže kot 200 metrov od označenih ribogojskih objektov – kletk za vzrejo rib in školjčišč;
– bliže kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
– bližje kot 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti oziroma izvaja ribolov z obkroževalno mrežo.
(5) Plovilo, s katerega se na predpisan način že izvaja športni ali rekreacijski ribolov, ima pri izvajanju navedenega ribolova prednost pred plovilom, ki šele prihaja na ribolovno mesto.
4. člen
(ribolovne evidence)
(1) Športni ribiči na morju so dolžni voditi evidenco ujetih ribolovnih morskih organizmov po ribolovnem datumu, vrsti in masi za vsak ribolovni dan posebej in so zahtevane podatke dolžni vpisati na ribolovni dan.
(2) Športni ribiči na morju sporočajo podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka društvom za športni ribolov na morju.
(3) Društva za športni ribolov na morju sporočajo zbrane podatke o doseženem ulovu svojih članov zvezi za športni ribolov na morju.
(4) Zveza iz prejšnjega odstavka poroča o doseženem ulovu vseh članov Zavodu za ribištvo Slovenije najpozneje do 31. decembra za vsako tekoče ribolovno leto.
IV. PODVODNI ŠPORTNI RIBOLOV
5. člen
(obvezna pravila izvajanja podvodnega športnega ribolova)
(1) Podvodni športni ribolov se lahko izvaja z uporabo ali brez uporabe plovila.
(2) Podvodni športni ribolov se lahko izvaja le z lastno močjo, brez uporabe podvodnih vlečnih vozil oziroma brez pomoči vleke s površinskim plovilom in brez naprav, ki omogočajo dihanje pod vodo.
(3) Podvodni športni ribiči morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki urejajo potapljanje.
(4) Pri izvajanju podvodnega športnega ribolova sme posameznik hkrati uporabljati največ eno sulico ali podvodno puško.
(5) Ob izvajanju podvodnega športnega ribolova podvodni športni ribiči ne smejo namenoma motiti ali ovirati izvajanja gospodarskega ribolova in ribogojstva.
(6) Podvodnega športnega ribolova ni dovoljeno izvajati:
– bliže kot 200 metrov od označenih ribogojskih objektov – kletk za vzrejo rib in školjčišč;
– bliže kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene.
6. člen
(ribolovne evidence)
(1) Podvodni športni ribiči so dolžni voditi evidenco ujetih ribolovnih morskih organizmov po ribolovnem datumu, vrsti in masi za vsak ribolovni dan posebej in so zahtevane podatke dolžni vpisati na ribolovni dan.
(2) Podvodni športni ribiči sporočajo podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka društvom za podvodni športni ribolov.
(3) Društva za podvodni športni ribolov sporočajo zbrane podatke o doseženem ulovu svojih članov zvezi za športni ribolov na morju.
(4) Zveza iz prejšnjega odstavka poroča o doseženem ulovu vseh članov Zavodu za ribištvo Slovenije najpozneje do 31. decembra za vsako tekoče ribolovno leto.
7. člen
(ravnanje z morskimi organizmi vrst, ki so zavarovane in jih ni dovoljeno loviti)
(1) Ob nenamernem ulovu morskega organizma, ki ga ni dovoljeno nabirati ali loviti na podlagi predpisov, ki urejajo zavarovanje ogroženih živalskih vrst, je športni oziroma rekreativni ribič dolžan tak organizem čim manj poškodovan spustiti nazaj v morje.
(2) Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s trnka. Če je trnek pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo poškodoval, ga je dolžan odrezati tako, da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca.
V. DOVOLJENA KOLIČINA DNEVNEGA ULOVA
8. člen
(dovoljen ulov)
(1) Pri izvajanju športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova je dovoljen dnevni ulov do 5 kg ribolovnih morskih organizmov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen dnevni ulov enega ribolovnega morskega organizma z maso nad 5 kg oziroma dveh ribolovnih morskih organizmov s skupno maso nad 5 kg.
(3) Večji ulov ribolovnih morskih organizmov, kot je določen v prejšnjih dveh odstavkih, je ob izvajanju športnega oziroma podvodnega športnega ribolova dovoljen samo v primerih organiziranih športnih aktivnosti, ki jih organizira zveza za športni ribolov na morju.
VI. DOVOLJENJE ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
IN DOVOLJENJE ZA PODVODNI ŠPORTNI RIBOLOV
NA MORJU
9. člen
(način izdaje dovoljenja)
(1) Dovoljenje za športni ribolov na morju in dovoljenje za podvodni športni ribolov na morju se izda na pisno vlogo stranke. Vloga se vloži na ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za svoje člane poda zveza društev za športni ribolov na morju skupinsko vlogo za dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
(3) V vlogi iz prejšnjega odstavka je za vsakega posameznega športnega ribiča potrebno navesti najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek;
– naslov stalnega prebivališča;
– potrdilo o vplačani članarini za tekoče ribolovno leto, za katero se podaja vloga za izdajo dovoljenja;
– potrdilo o vplačani pristojbini za izdajo dovoljenja.
(4) Vlogi iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti upravne koleke za vsakega športnega ribiča, za katerega se podaja vloga za izdajo dovoljenja v višini, določeni s predpisi, ki urejajo upravne takse.
10. člen
(narava in način rabe dovoljenja)
(1) Dovoljenji za športni in podvodni športni ribolov na morju nista prenosljivi, prav tako ni prenosljiva ribolovna pravica, ki izvira iz njiju, na drugo osebo.
(2) Ob izvajanju športnega ribolova s plovila mora imeti nosilec dovoljenje vedno pri sebi na krovu plovila.
(3) Ob izvajanju podvodnega športnega ribolova mora imeti nosilec dovoljenje vedno pri sebi oziroma ga mora imeti na krovu plovila, ko izvaja ribolov s plovila.
VII. DNEVNE ALI TEDENSKE KARTE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV
11. člen
(vsebina in oblika dnevne ali tedenske karte)
(1) Dnevna oziroma tedenska karta za rekreacijski ribolov vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek imetnika karte;
– rok veljavnosti karte.
(2) Vsebina in oblika dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov sta predpisani z obrazcem, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(način izdaje dnevne ali tedenske karte)
(1) Zveza društev za športni ribolov na morju prodaja dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov na morju in ob prodaji pobira pristojbine za te karte.
(2) Medsebojna razmerja glede prodaje dnevnih oziroma tedenskih kart ministrstvo z zvezo iz prejšnjega odstavka podrobneje uredi s pogodbo.
13. člen
(narava in način rabe dnevne ali tedenske karte)
(1) Dnevna oziroma tedenska karta za rekreacijski ribolov ni prenosljiva, prav tako ni prenosljiva ribolovna pravica, ki izvira iz nje, na drugo osebo.
(2) Ob izvajanju rekreacijskega ribolova s plovila mora imeti imetnik dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov karto vedno pri sebi na krovu plovila.
VIII. PRISTOJBINE ZA ŠPORTNI, PODVODNI ŠPORTNI
IN REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORJU
14. člen
(višina pristojbine)
(1) Pristojbina za izdano letno dovoljenje za športni ribolov na morju in pristojbina za izdano letno dovoljenje za podvodni športni ribolov na morju znašata 5.000 SIT.
(2) Pristojbina za dnevno karto za rekreacijski ribolov na morju znaša 1.500 SIT.
(3) Pristojbina za tedensko karto za rekreacijski ribolov na morju znaša 7.500 SIT.
(4) Pristojbine za letna dovoljenja za športni in podvodni športni ter za karte za rekreacijski ribolov na morju so prihodek proračuna Republike Slovenije.
(5) Pristojbine za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov na morju se plačujejo na podračun, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
IX. SPREMLJANJE
15. člen
(spremljanje športnega, podvodnega športnega
in rekreacijskega ribolova na morju)
Športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov na morju spremljajo pristaniški nadzorniki pristojnega organa za pomorstvo v skladu s pooblastili, ki jih imajo po zakonu, ki ureja pomorstvo, in po zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
X. NADZOR
16. člen
(nadzor nad športnim, podvodnim športnim in rekreacijskim ribolovom na morju)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo pristojni inšpektorji in policija skladno z zakonom, ki ureja morsko ribištvo.
(2) Neposredni nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika v zvezi z izvajanjem 2., 3., 5., 7. in 8. člena tega pravilnika izvajajo naravovarstveni nadzorniki skladno s predpisi o ohranjanju narave.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov (Uradni list RS, št. 34/96).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe:
– pravilnika o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96) in
– pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov (Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št. 36/96), ki urejajo športni ribolov.
18. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-241/2002
Ljubljana, dne 1. julija 2003.
EVA 2002-2311-0254
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
PRILOGA
Obrazec dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov na morju

Zveza za športni              Ministrstvo za kmetijstvo,
ribolov na morju                      gozdarstvo
                              in prehrano

                 KARTA
          za rekreacijski ribolov na morju
    (Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) –
            tretji odstavek 27. člena)


Zaporedna številka karte: ..........................
Ime in priimek imetnika karte, ki je z njo upravičen do enodnevnega oziroma
enotedenskega izvajanja rekreacijskega ribolova na morju.

Veljavnost karte: za dan ............ oziroma za teden
od dne ............ do dne ............

Za to karto je bila plačana pristojbina v višini: ............... SIT.

Karta velja za vse notranje morske in teritorialne vode Republike Slovenije,
razen tam, kjer je ribolov prepovedan na podlagi predpisov, ki urejajo
morsko ribištvo, plovbo in ohranjanje narave.
Rekreacijski ribič se je ob izvajanju ribolova dolžan ravnati v skladu s
predpisi, ki ta ribolov urejajo.


                      Ime in priimek
              Predsednik zveze za športni ribolov na morju