Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3308. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 10625.

Na podlagi 5. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in v zvezi z zakonom o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
1. člen
V uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 107/01 in 74/02) se v 1. členu besedilo prve alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»– ukrepe in namene kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja skladno s Programom razvoja podeželja 2000-2006 ter vseh njegovih sprememb (v nadaljnjem besedilu: program SAPARD),«.
2. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»4. člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodelijo sredstva za novogradnjo ali obnovo gospodarskih poslopij, nakup opreme za gospodarska poslopja, nakup kmetijske mehanizacije in prvi nakup živine na kmetijskem gospodarstvu v skladu z naložbo v hlev.
Naložbe iz prejšnjega odstavka so namenjene prireji in predelavi mleka in mesa govedi, prašičev in drobnice ter pridelavi in predelavi vrtnin, jagod in jagodičja iz točke 2. c) 9. člena te uredbe, za naslednje namene:
1. kmetijska pridelava:
a) naložbe s področja novogradnje ali obnove hlevov, vključno s pripadajočo opremo za krmljenje, molžo in izločke, za krave molznice in mlečno drobnico ter za rejo mesne govedi, drobnice in prašičev;
b) prvi nakup živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti staleža z nakupom visokokakovostnih vzrejnih živali (samcev in samic), ki so registrirane v rodovniških knjigah ali njihovih ekvivalentih. Nakup se podpira na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice;
c) naložbe v spremljajoče objekte na kmetijskem gospodarstvu za krmo, izločke in odpadne vode;
d) naložbe v samostojna skladišča za shranjevanje krmnih žit (kot so na primer silosi za žito) in drugih krmnih poljščin (kot so na primer seniki) s pripadajočo opremo za potrebe lastne pridelave krme;
e) naložbe v gradnjo ali obnovo objektov z vso pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje, dodelavo in pripravo svežih vrtnin, jagod in jagodičja za trg;
f) nakup in postavitev zavarovanih prostorov vključno z vso pripadajočo opremo za vrtnarsko proizvodnjo, proizvodnjo jagod in jagodičja;
g) nakup kmetijske mehanizacije, in sicer:
– nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na nagnjenih terenih in hribovitih območjih (npr.: gorski traktorji, gorski transporterji, motorne kosilnice, pobiralne prikolice, samostojni priključki za spravilo krme),
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo krme (npr.: stroji za transport, stroji za obdelavo tal, stroji za gnojenje in kompostiranje, stroji za setev in sajenje, stroji za nego in zaščito posevkov, stroji za spravilo, stroji za sušenje),
– nakup traktorjev z močjo nad 40 kW, s štirikolesnim pogonom in štirikolesnim zaviranjem, na celotnem območju Republike Slovenije,
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo vrtnin, jagod in jagodičja (npr.: stroji za transport, stroji za obdelavo tal, stroji za gnojenje in namakanje, stroji za setev in sajenje, stroji za nego in zaščito posevkov, stroji za spravilo, stroji za sušenje);
h) naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov ter prostorov, vključno s pripadajočimi napravami in opremo za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov na kmetijah;
2. kmetijska predelava:
a) naložbe s področja novogradnje ali obnove objektov, vključno s pripadajočimi napravami in opremo za skladiščenje, dodelavo in predelavo, ki se izvajajo kot dopolnilna dejavnost na kmetiji:
– za predelavo mleka (toplotna obdelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov): novogradnja ali obnova predelovalnih objektov in prostorov, hladilna oprema, naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg in oprema za prodajo surovega mleka,
– za predelavo mesa (klanje, razkosanje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov): novogradnja ali obnova predelovalnih objektov ter prostorov, novogradnja ali obnova objektov ter prostorov, namenjenih klanju živali, hladilna oprema, naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg, nove proizvodne linije za pestrejšo ponudbo izdelkov,
– za predelavo vrtnin, jagod in jagodičja: novogradnja in obnova predelovalnih objektov in prostorov, hladilna oprema, naprave in oprema za predelavo in pripravo za trg;
b) naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov ter prostorov vključno s pripadajočimi napravami in opremo za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov na kmetijah.
Upravičenec lahko zaprosi za katerikoli namen v okviru tega člena.«.
3. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»8. člen
Za ukrep tehnične pomoči se dodelijo sredstva za naslednje namene:
1. podpora ukrepom spremljanja izvajanja programa SAPARD:
a) izdatki za sestanke nadzornega odbora (NO) SAPARD,
b) stroški prevajanja in tolmačenja, ki je opravljeno zaradi zahtev Komisije,
c) izdatki, povezani z obiski in seminarji, ki ne potekajo na pobudo Komisije,
d) izdatki za ocenjevanje izvajanja programa SAPARD;
2. informiranje javnosti;
3. ekspertize in študije v podporo ukrepom.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»9. člen
Upravičenci za dodelitev sredstev iz 4. člena te uredbe so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo naslednje splošne in specifične pogoje:
1. splošni pogoji za dodelitev sredstev:
a) skupni pogoji za vse upravičence:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev; nosilec kmetijskega gospodarstva ima status kmeta oziroma je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti,
– upravičenec mora imeti izdelan poslovni načrt, s katerim dokaže gospodarsko sposobnost kmetijskega gospodarstva in ekonomsko upravičenost naložbe. Slednje mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijske pridelave (interna stopnja donosnosti – ISD je več kot 5%),
– poslovni načrt mora biti izdelan po metodologiji Kmetijske svetovalne službe Slovenije ali v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še za nadaljnjih pet let,
– kot kriterij izvedljivosti naložbe mora biti v okviru poslovnega načrta finančni tok v kumulativi pozitiven,
– če je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, mora biti vlogi priloženo soglasje pristojne službe o skladnosti naložbe s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju in potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, o skladnosti z okoljevarstvenimi zahtevami,
– če upravičenec nima urejenih zadostnih skladiščnih zmogljivosti za živalska gnojila ter projekt ne vključuje reševanja tega problema, potem ni upravičen do podpor iz ukrepa naložbe na kmetijska gospodarstva,
– naložbe v hlevske gradnje se podpirajo le, če upravičenec zagotavlja kmetijsko površino (svojo ali najeto) za porabo gnojevke ali gnoja, maksimalno 2 GVŽ/ha za rejo prašičev in 2,5 GVŽ/ha za rejo govedi in drobnice,
– naložbe v rejo prašičev dobijo podporo le, če upravičenec lahko zagotavlja vsaj 35% doma pridelane krme,
– na področju naložb za prirejo mleka in mesa so do podpor upravičena le kmetijska gospodarstva, ki ob predložitvi vloge ne presegajo 250 GVŽ živinorejske proizvodnje,
– upravičenec mora imeti v uporabi vsaj 3 ha njiv ali vrtov ali za 3 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se po tej uredbi šteje 1 ha njiv ali vrtov, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov oziroma hmeljišč, 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
b) dodatni pogoji, specifični za fizične osebe:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijsko gospodarstvo v zakupu,
– nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v letu oddaje vloge na javni razpis starejši od 55 let, je upravičen do podpore, če ima izbranega svojega naslednika, ki pisno izrazi namero o prevzemu kmetijskega gospodarstva,
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma naslednik mora biti usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, in sicer mora imeti poklicno kmetijsko oziroma sorodno izobrazbo, katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski dejavnosti ali opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih oziroma srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, v primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo, pa vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski dejavnosti;
c) dodatni pogoji, specifični za kmetije:
– upravičenec se obvezuje, da bo za primarno kmetijsko pridelavo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN, ki je na vpogled in dostopna na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsaj še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev,
– če upravičenec kandidira za sredstva za dopolnilne dejavnosti predelave mleka, mesa ali vrtnin, jagod in jagodičja, mora imeti registrirano dopolnilno dejavnost oziroma mora zagotoviti, da bo najpozneje eno leto po zaključku naložbe registriral dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu, v poslovnem načrtu, ki ga upravičenec predloži, pa mora biti zajeta tudi osnovna kmetijska dejavnost;
2. specifični pogoji po posameznih sektorjih kmetijske pridelave:
a) mleko:
– po izpeljani naložbi v novogradnjo ali obnovo hlevov je treba doseči naslednje minimalno število stojišč po posameznih kategorijah živali: za krave molznice na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje 20 stojišč za krave molznice oziroma za kombinirano rejo 10 stojišč za krave molznice in 20 stojišč za mlado živino, na ostalih območjih pa je minimalno število stojišč podvojeno; za rejo drobnice za mleko na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost bo gradnja hlevov sofinancirana za hleve z rejo, povezano s pašo z minimalnim obsegom reje 40 stojišč; za rejo mešanih kategorij in vrst živali na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje ekvivalenten 20 GVŽ, na ostalih območjih pa je minimalen obseg reje podvojen,
– pri naložbi v novogradnjo ali obnovo hlevov mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali;
b) meso:
– po izpeljani naložbi v novogradnjo ali obnovo hlevov je treba doseči naslednje minimalno število stojišč po posameznih kategorijah živali: za goveje pitance in krave dojilje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 20 stojišč za krave dojilje oziroma 40 stojišč za goveje pitance, na ostalih območjih pa je minimalno število stojišč podvojeno; za rejo drobnice za meso na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost bo gradnja hlevov sofinancirana za hleve z rejo, povezano s pašo z minimalnim obsegom reje 80 stojišč; za prašičerejo na celotnem območju Republike Slovenije je minimalen obseg za rejo plemenskih svinj 40 stojišč, pri kombinirani reji 30 stojišč za plemenske svinje in 150 stojišč za prašiče pitance, pri mesni reji pa 250 stojišč za prašiče pitance; za rejo mešanih kategorij in vrst živali na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je minimalen obseg reje ekvivalenten 20 GVŽ, na ostalih območjih pa je minimalen obseg reje podvojen,
– pri naložbi v novogradnjo ali obnovo hlevov mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije živali in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali;
c) vrtnarstvo in sadjarstvo – za potrebe tega ukrepa so podpore namenjene dejavnostim, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod »01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik in 1. 132 Sadjarstvo«, in sicer za pridelovanje vrtnin, pridelovanje sezonskih zelišč in zelenjave, pridelovanje semen in sadik vrtnin, gojenje gob, pridelovanje cvetja, gojenje rož in drugih okrasnih rastlin, pridelovanje jagod in drugega jagodičja.«.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo pete alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»– če je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, mora biti vlogi priloženo soglasje pristojne službe o skladnosti naložbe s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju,«.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo tretje alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»– z investicijo lahko zagotovijo skupno največ 20 ležišč ali 60 sedežev,«.
7. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»13. člen
Upravičenec za dodelitev sredstev iz 8. člena te uredbe je ministrstvo. Ministrstvo skladno s predpisi, ki določajo postopke javnega naročanja, izbere izvajalce storitev za namene iz 8. člena te uredbe in z njimi sklene pogodbe.«.
8. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo« nadomesti z besedilom »na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost«.
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Najvišja priznana investicijska vrednost na upravičenca znaša 150,000.000 SIT.«.
V petem odstavku se besedilo »40,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »75,000.000 SIT«.
Črta se druga alinea šestega odstavka. Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »35%« nadomesti z besedilom »50%«.
V drugem odstavku se besedilo »571,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »800,000.000 SIT« ter besedilo »200,000.000 SIT« z besedilom »400,000.000 SIT«.
V tretjem odstavku se pred besedilom »5,000.000 SIT« doda beseda »od«.
10. člen
V šestem odstavku 16. člena se besedilo druge alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»– investicije v gostinsko dejavnost na kmetijah, ki presegajo obseg za dopolnilno dejavnost na kmetiji iz 11. člena te uredbe.«.
11. člen
V 18. členu se beseda »upravičencu« nadomesti z besedama »izvajalcu storitev«.
12. člen
Besedilo prvega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Blago, storitve, gradbena dela ter oprema in material, ki postanejo sestavni del investicije, morajo biti po poreklu v celoti iz držav članic Evropske unije ali iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji.«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-15
Ljubljana, dne 10. junija 2003.
EVA 2003-2311-0211
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost