Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3241. Pravilnik o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 10415.

Na podlagi 12. in 15. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00, 55/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve, na predlog strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejema naslednje kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
– delavec / delavka za preprosta konfekcijska dela;
– tekstilni konfekcionar / tekstilna konfekcionarka;
– odgovorna oseba v cestnem prometu;
– voznik / voznica v cestnem prometu.
2. člen
Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti iz prejšnjega člena so javnoveljavni in so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-011/02-009
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
   KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

1. IME IN KODA KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
   DELAVEC / DELAVKA ZA PREPROSTA KONFEKCIJSKA DELA 5420.2.2.1

2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA
   IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
2.1. Strokovna znanja in spretnosti
   Glej standard znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Delavec /
   delavka za preprosta konfekcijska dela.
2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti
   poklicno kvalifikacijo
   a) Predhodna izobrazba:
   – izpolnjena osnovnošolska obveznost
   b) Posebne zahteve:
   – zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
   Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu nižje poklicne
   izobrazbe Pomočnik / pomočnica konfekcionarja.

4. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
   – praktični preizkus

5. MERILA PREVERJANJA
   Pri preverjanju se upošteva:
   – izbira delovnih sredstev, materiala in postopka v skladu z delovnim
   nalogom in
   – kvaliteta izdelka

6. POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE MOGOČE
   OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI POKLICNI KVALIFIKACIJI

   DELAVEC / DELAVKA ZA PREPROSTA KONFEKCIJSKA DELA 9320.02

7. RAVEN ZAHTEVNOSTI DELA

II.

8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
   Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI
   POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
9.1. MATERIALNI POGOJI:
   – ustrezen prostor
   – delovna sredstva: navadni in specialni šivalni stroj, likalni stroj,
   rezalni stroj, vezilni stroj, stroji za termofiksiranje, sukanec, igle,
   škarje, šablone, krojne slike, merilo
9.2. KADROVSKI POGOJI:
   – srednja strokovna izobrazba po programu tekstilni tehnik / tekstilna
   tehnica ali konfekcijski tehnik / konfekcijska tehnica
   – veljavna licenca RIC za preverjanje in potrjevanje poklicnih   
   kvalifikacij
10.1. LITERATURA, STROKOVNO GRADIV0
   – Zoja Bojkovska-Bedrač, Poznavanje tekstilij, Ljubljana 1991
   – Tekstilni priročnik, Maribor 1986,
   – ur. Orešič, Tekstilni leksikon, Ljubljana 1989,
   – E. Polak, Tekstilnokemijska tehnologija, ZRSŠŠ, Ljubljana 1993,
   – interno gradivo za usposabljanje.

10.2. ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV
   Ni časovne omejitve.

10.3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN
   SPRETNOSTI
   – Urška Stegenšek, Jutranjka Sevnica,
   – Jadranka Marsovič, GZS, združenje za tekstilno, oblačilno in   
   usnjarsko predelovalno industrijo,
   – Lea Tkalec, Mura d. d., Murska Sobota,
   – Alenka Šolar, Srednja tekstilna šola, Maribor,
   – Tanja Culetto, Srednja tekstilna šola, Maribor.
   Koordinacija:
   – Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje.
   KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

1. IME IN KODA KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   TEKSTILNI KONFEKCIONAR / TEKSTILNA KONFEKCIONARKA 5420.1.3.1

2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA
   IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
   Glej standard znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tekstilni
   konfekcionar / tekstilna konfekcionarka.
2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti
   poklicno kvalifikacijo
   c) Predhodna izobrazba:
   – izpolnjena osnovnošolska obveznost
   b) Posebne zahteve:
   – zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
   Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu nižje poklicne
   izobrazbe pomočnik / pomočnica konfekcionarja.

4. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
   – praktični preizkus.

5. MERILA PREVERJANJA
   Pri preverjanju se upošteva:
   – izbira delovnih sredstev, materiala in postopka v skladu z delovnim
   nalogom in
   – kvaliteta izdelka.

6. POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE MOGOČE
   OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI POKLICNI KVALIFIKACIJI
   Tekstilni konfekcionar / tekstilna konfekcionarka 8263.01

7. RAVEN ZAHTEVNOSTI DELA

III.

8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
   Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI
   POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
9.1. MATERIALNI POGOJI:
   – ustrezen prostor,
   – delovna sredstva: navadni in specialni šivalni stroj, likalni stroj,
   rezalni stroj, sukanec, igle, škarje, šablone, krojne slike, merilo.
9.2. KADROVSKI POGOJI:
   – srednja strokovna izobrazba po programu tekstilni tehnik / tekstilna
   tehnica ali konfekcijski tehnik / konfekcijska tehnica,
   – veljavna licenca RIC za preverjanje in potrjevanje poklicnih 
   kvalifikacij.
10.1. LITERATURA, STROKOVNO GRADIVO
   – Zoja Bojkovska-Bedrač, Poznavanje tekstilij, Ljubljana 1991,
   – Tekstilni priročnik, Maribor 1986,
   – ur. Orešič, Tekstilni leksikon, Ljubljana 1989,
   – E. Polak, Tekstilnokemijska tehnologija, ZRSŠŠ, Ljubljana 1993,
   – interno gradivo za usposabljanje.
10.2. ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV
   Ni časovne omejitve.
10.3.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN   
   SPRETNOSTI
   – Urška Stegenšek, Jutranjka Sevnica,
   – Jadranka Marsovič, GZS, združenje za tekstilno, oblačilno in 
   usnjarsko predelovalno industrijo,
   – Lea Tkalec, Mura d. d., Murska Sobota,
   – Alenka Šolar, Srednja tekstilna šola, Maribor,
   – Tanja Culetto, Srednja tekstilna šola, Maribor.
   Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in 
   spretnosti:
   – Bojana Sever, CPI.
   KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

1. IME IN KODA KATALOGA
   ODGOVORNA OSEBA V CESTNEM PROMETU: 8400.003.6.1 ni poklic, je 
   odgovornost (lahko del kateregakoli poklica)
2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA   
   IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

   PREDHODNA IZOBRAZBA(1):
   Dokončana najmanj triletna srednja poklicna izobrazba oziroma temu 
   ustrezna izobrazba po prejšnjih predpisih
2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
   jih ni
2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI 
   POKLICNO KVALIFIKACIJO
   jih ni

3. POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
   – Strokovne vsebine – znanja in spretnosti se deloma pokrivajo z 
   vsebinami izobraževalnega programa
   – Višješolskega strokovnega izobraževanja za pridobitev naziva
   TEHNOLOG / TEHNOLOGINJA PROMETA
   – Visokošolskega strokovnega izobraževalnega programa za pridobitev   
   naziva DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA
   – Univerzitetnega izobraževalnega programa za pridobitev naziva 
   UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA


4. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   1. Portfolio kandidata
   Znanja in spretnosti lahko kandidat dokazuje tudi z ustreznimi 
   listinami: spričevali in diplomami javnoveljavnih izobraževalnih 
   programov, s potrdili o preizkusu strokovne usposobljenosti 
   (javnoveljavni dokumenti po prejšnjih predpisih o prometu); s potrdili 
   o usposobljenosti ali drugimi listinami o doseganju standarda znanj in 
   spretnosti iz tega kataloga, ki so jih kandidati pridobili v državah EU 
   ali na mednarodnih projektih.

   2. Znanja kandidata, ki opravlja preverjanje v celoti, se preverjajo 
   pisno, po vseh tematskih sklopih z različno strukturiranimi izpitnimi 
   vprašanji (1/3 v obliki testa, 1/3 v obliki krajših odprtih vprašanj, 
   kjer kandidat dokazuje poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin), 
   1/3 zajema praktično preverjanje usposobljenosti in spretnosti, kar 
   kandidat dokaže praktično z izvedbo naloge za dokazovanje 
   usposobljenost v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in 
   spretnosti.

   3. Delno preverjanje znanj in spretnosti določi izpitna komisija na 
   podlagi portfolia kandidata. Preverjanje se pripravi sorazmerno glede   
   na že pridobljeno znanje ter znanje in spretnosti, ki jih mora kandidat 
   še dokazati na preverjanju v skladu s 4.2. točko.

5. MERILA PREVERJANJA
   Pri preverjanju se poleg listin iz prejšnje točke upošteva vrednost v 
   točkah ter se ocenjuje

   -----------------------------------------------------------------------
   NAČIN          KRITERIJI       %   OBSEG IN ČAS
   PREVERJANJA      OCENJEVANJA     MOŽNIH PREVERJANJA ZA
                         TOČK   KANDIDATA
   -----------------------------------------------------------------------
   PISNO – testna    Pravilnost odgovora,   30%  Najmanj 30
   oblika        hitrost             testnih vprašanj*;
                             45 min

   PISNO – kratki    Natančnost odgovora,   30%  Najmanj 10
   odgovori z      sistematičnost,         tematskih
   obrazložitvijo    celovitost, jasnost       vprašanj**;
   (opisom,                       75 min
   naštevanjem,
   razlago
   pojmov
   in odgovori...)
   na vprašanja

   PISNO –       Kompleksnost       40%  1 naloga
   vsebinska naloga   obvladovanja          s potrebnim
             področja dela          gradivom
             odgovorne osebe,        (dokumen-
             poznavanje predpisov,      tacijo)***;
             obvladovanje          120 min
             dokumentacije,
             povezovanje
             operativnega
             in teoretičnega znanja,
             »strokovna pismenost«,
             celovitost obravnave
             problema, izbor rešitve ...
   -----------------------------------------------------------------------

   Na vse načine (z bolj ali manj kompleksnimi vprašanji) se lahko 
   preverjajo vsa znanja in spretnosti iz tega Kataloga.

   * Primer testnega vprašanja:
   Od kupca prejmete pritožbo, da ste jim prevoz zaračunali več, kot je 
   bilo dogovorjeno. Po pregledu dokumentov ugotovite, da imajo prav. Da 
   popravite storjeno napako, boste kupcu poslali:

   A    dobropis    C bremepis
   B    račun      D ponudbo

   ** Primer tematskega vprašanja:
   Razložite ključne faktorje, ki vplivajo na višino stroškov za pogonsko 
   gorivo ali narišite organizacijski diagram podjetja in opišite osnovne 
   naloge in odgovornosti posameznih delov.

   *** Predlog nabora je v prilogi »NALOGE«
   Zagovor pred komisijo ni predviden, ker ne more odločilno vplivati na 
   končno uspešnost kandidata. Predlagamo pogovor kandidata z ocenjevalci 
   (člani izpitne komisije) po pregledu pisnih gradiv (20 min).
   Usposobljenost se praviloma preverja.
   Kandidat uspešno opravi preverjanje, če od celotnega preverjanja (vseh 
   standardov v vseh treh oblikah) odgovori na najmanj 60% vprašanj 
   pravilno (doseže najmanj 60% predvidenih točk), s čimer dokaže, da 
   obvlada najmanj 60% standardov znanj in spretnosti, ki so predvideni s 
   Katalogom.
   Ocene: pozitivna ocena »opravil«, negativna ocena »ni opravil«.
   Med preverjanjem lahko kandidat uporablja literaturo, določeno s 
   Katalogom(2).

6. POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE MOGOČE 
   OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI POKLICNI KVALIFIKACIJI, IN KODA POKLICA


   ODGOVORNA OSEBA V CESTNEM PROMETU

7. RAVEN ZAHTEVNOSTI DEL: VI.

8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
   jih ni

9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
   POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
9.1. MATERIALNI POGOJI
   Učilnica, drugih posebnih materialnih pogojev ni.
9.2. KADROVSKI POGOJI
   Listine, znanje in spretnosti lahko preverjajo:
   – osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let 
   delovnih izkušenj kot:
   – odgovorne osebe v cestnem prometu,
   – menedžerji v gospodarski družbi (s.p.), ki opravlja dejavnost v 
   mednarodnem cestnem prometu
   ali
   – osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let 
   delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem   
   prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi …).
   ali
   – usposobljeni predavatelji, ki so usposobljenji v projektu PHARE 
   1999/2000 Training for Trainers za področja, ki so predmet tega 
   kataloga. (ustrezni certifikati: Certificate of Professional Competence 
   for International Road Freight Transport, Certificate of Professional 
   Competence for International Road Passenger, Customs).

   *V sestavi komisije za vsako preverjanje se določi tri člane, ki   
   izpolnjujejo ustrezne pogoje iz prejšnjih odstavkov te točke in imajo   
   izobrazbo oziroma certifikat iz različnih strokovnih področij.

(1) Predlog ostaja odprt in se določi na sestanku delovne skupine za   
   pripravo NPK.
(2) V skladu s »Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in 
   potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij« (Uradni list RS, št. 
   13/01), 9. člen.
11. LITERATURA IN STROKOVNA GRADIVA
   ( V nadaljevanju navajamo VIRE, ker ustrezne literature in strokovnih 
   gradiv ni!)

  PREVOZI V CESTNEM PROMETU
   – zakon o prevozih v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 59/2001,
   – pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta 
   za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje, Uradni 
   list RS, št. 63/2002,
   – pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 
   Uradni list RS, št. 30/2002,
   – pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške
   spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji, 
   Uradni list RS, št. 16/2002,
   – pravilnik o avtobusnih voznih redih, Uradni list RS, št. 29/2000,
   – pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem
   prometu in CEMT dovolilnic, Uradni list RS, št. 82/2002,
   – pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi 
   v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 70/1999,
   – pravilnik o notranji kontroli, Uradni list RS, št. 70/1999,
   – pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega
   avtobusnega prevoznika, Uradni list RS, št. 70/1995,
   – pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših 
   avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih 
   postaj, Uradni list SRS, št. 35/1988,
   – navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih 
   obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v mednarodnem 
   cestnem prometu, Uradni list RS, št. 79/1998.

  JAVNE CESTE
   – zakon o javnih cestah, Uradni list RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002,
   – uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana   
   izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in 
   blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 
   63/2002,
   – uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
   uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, Uradni   
   list RS, št. 48/1998, 89/1998, 55/1999, 14/2000, 67/2000, 74/2000, 
   62/2001, 93/2001, 68/2002,
   – pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih
   cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki 
   Sloveniji, Uradni list RS, št. 50/1999.

  VARNOST CESTNEGA PROMETA
   – zakon o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 30/1998, 
   33/2000, 61/2000, 100/2000, 21/2002, 67/2002,
   – nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, 
   Uradni list RS, št. 63/2002,
   – pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, Uradni 
   list RS, št. 95/2001, 52/2002,
   – pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Uradni list 
   RS, št. 95/2001
   – pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, Uradni list   
   RS, št. 17/2000, 33/2000,
   – pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki 
   vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Uradni list RS, št. 78/1999, 
   58/2000,
   – pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in   
   traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval, Uradni list SRS, št. 
   12/1984 in Uradni list RS, št. 30/1998,
   – pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o
   osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na 
   vozilih v cestnem prometu, Uradni list SFRJ, št. 50/1982 uradni list 
   RS, št. 24/1996, 30/1998, 17/2000.

  KOLEKTIVNE POGODBE
   – kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu 
   Slovenije, Uradni list RS, št. 67/1999, 48/2001, 6/2002,
   – kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Uradni list 
   RS, št. 32/1998, 39/1999, 48/2001, 6/2002, 69/2002.

  DELOVNA IN SOCIALNA ZAKONODAJA
   – zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002,
   – zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, št.
   106/1999,
   – zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št. 56/1999,
   22/2001, 64/2001,
   – pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 
   Uradni list RS, št. 30/2000,
   – pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
   delovnih mestih, Uradni list RS, št. 89/1999
   – pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih 
   zdravstvenih pregledov delavcev, Uradni list SRS, št. 33/1971, 1/1980 
   in Uradni list RS, št. 56/1999,
   – navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev,
   Uradni list RS, št. 68/1996,
   – zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list 
   RS, št. 9/1992, 13/1993, 29/1998, 77/1998, 56/1999, 99/2001, 42/2002, 
   60/2002.

  DRUGO
   – zakon o gospodarskih družbah,
   – zakon o finančnem poslovanju,
   – zakon o davkih,
   – Izvedbeni predpisi, ki so vezani na naštete zakone.

  MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI
   – uredba o ratifikaciji mednarodne konvencije o cestnem prometu, skupaj 
   s sklepnim dokumentom, Uradni list SFRJ, št. 6/1978,
   – uredba o ratifikaciji Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni 
   prevoz blaga, Uradni list FLRJ, št. 11/1958,
   – uredba o ratifikaciji evropskega sporazuma o dopolnitvi konvencije o
   cestnem prometu, ki je bila odprta za podpis na Dunaju 8. novembra 
   1968, Uradni list SFRJ, št. 8/1977,
   – uredba o ratifikaciji konvencije o pogodbi o mednarodnem cestnem 
   prevozu potnikov in prtljage, Uradni list SFRJ, št. 8/1977,
   – zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih 
   prevozih potnikov (Sporazum INTERBUS), Uradni list RS, št. 14/2002, 
   49/2002,
   – zakon o ratifikaciji evropske konvencije o mednarodnih posledicah 
   odvzema pravice do vožnje motornega vozila s prilogo, Uradni list SFRJ, 
   št. 4/1991,
   – zakon o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, 
   ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu, 
   Uradni list SFRJ, št. 30/1974,
   – uredba o ratifikaciji Evropskega sporazuma o cestnih znakih, Uradni 
   list FLRJ, št. 8/1959.

  CESTNO PRAVO
   – konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), 
   sprejeta v Ženevi 19. maja 1956, Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, 
   št. 11-185/58, str. 8, 1/59, str. 60 in 12/61, str. 63 (uveljavitev),
   (Glej točko A 41. Akta o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, št. –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
   2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.),
   – Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in 
   prtljage (CVR), sestavljena v Ženevi 1. marca 1973, Uradni list SFRJ – 
   Mednarodne pogodbe, št. 8-62/77, str. 539,
   – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
   (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957, Uradni list SFRJ – 
   Mednarodne pogodbe, št. 59-74/72, str. 555,
   (Glej točko A 39. Akta o notifikaciji nasledstva..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
   2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št.7/93),
   – aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu 
   nevarnega blaga (ADR), sprejeta v Ženevi 12. aprila 1967, Uradni list 
   SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 61-167/70, str. 1115, 8-67/77, str. 583, 
   1-3/78, str. 7, 6-49/78, str. 413, in 11-88/80, str. 551.
   (Aneksa A – Predpisi o nevarnih snoveh in predmetih (str. 115).
   B – Predpisi o prevoznih napravah in prevoznih manipulacijah (str. 
   1349). (Glej točko A 42. Akta o notifikaciji nasledstva ...., Uradni 
   list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, 
   št. 35/92, in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne 
   pogodbe, št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN). Uradni list RS, 
   št. 7/93).
   – Protokol, s katerim se dopolni 3. točka 14. člena Evropskega 
   sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu blaga (ADR) z dne 30. septembra 
   1957, sprejet v New Yorku 21. avgusta 1975, Uradni list SFRJ – 
   Mednarodne pogodbe, št. 8-68/77, str. 588.
   (Glej točko A 42. a Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list
   RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 
   35/92, in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
   št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 
   7/93).
   – Protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b)
   Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
   (ADR) z dne 30. septembra 1957 – Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
   št. 7-29/97, str. 161, Uradni list RS, št. 25/97.
   (Protokol je bil sprejet v Ženevi 28. oktobra 1993),
   – Konvencija o cestnem prometu, sprejeta na Dunaju 8. novembra 1968, 
   Uradni list SFRJ. Mednarodne pogodbe, št. 6-46/78, str. 350.
   (Glej točko A 43. Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in
   Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, 
   str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93. V skladu 
   s četrtim odstavkom 45. člena konvencije se za razločevanje Republike 
   Slovenije v mednarodnem prometu vozil za vozila, ki so registrirana v 
   Republiki Sloveniji, določa znak SLO.).
   – Evropski sporazum o dopolnitvi Konvencije o cestnem prometu, odprte 
   za podpis na Dunaju 8. novembra 1968, sprejet v Ženevi 1.maja 1971, 
   Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 8-70/77, str. 595
   (Glej točko A 44, Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92 in
   Obvestilo ministrstva Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, 
   str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93).
   – Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih 
   vozilih za njihov prevoz, sestavljen v Ženevi 1. septembra 1970, Uradni 
   list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 50-156/76, str. 1019.
   (Glej točko C 1. Akta o nasledstvu ..., Uradni list RS – Mednarodne 
   pogodbe št. 13- 62/93, str. 435, Uradni list RS, št. 44/93).
   – Evropski sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne
   cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu, sestavljen v Ženevi 1. 
   julija 1970, Uradni list SFRJ, št. 30-522/74, str. 1029.
   (Glej točko C 2. Akta o nasledstvu ..., Uradni list RS – Mednarodne 
   pogodbe št. 13–62/93, str. 135, Uradni list RS, št. 44/93).
   – Konvencija o pravu, ki velja za prometne nesreče, podpisane v Haagu 
   4. maja 1971, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 26-91/76, str. 
   681). (Glej točko B 5. Akta o nasledstvu ..., Uradni list
   RS – Mednarodne pogodbe št. 24–1240/92, str. 1815 in 2. točko Obvestila 
   ministrstva, Uradni list RS
   – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17, Uradni list RS, št. 7/93).
   – Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-karneta
   (Konvencija TIR) sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959, Uradni list
   FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 3-29/61, str. 2.
   (Glej točko A 37. Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in
   Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 2/93, 
   str. 17 (naslov 3.55 konvencija OZN), Uradni list RS, št. 7/93).
   – Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi TIR-
   karnetov (Konvencija TIR 1975) sestavljena v Ženevi 14. novembra 1975, 
   Uradni list RS
   – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, str. 105, Uradni list RS, št. 35/92.
   (SFRJ je deponirala ratifikacijski instrument 20. septembra 1977. Z
   uveljavitvijo te konvencije preneha veljati med njenimi podpisnicami
   (prehodna) istoimenska konvencija iz leta 1959).
   – Dodatki 1-8 h Konvenciji TIR 1975 – Carinski konvenciji o mednarodnem
   prevozu blaga na podlagi TIR-karnetov (MP 9/92) – Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 12/93, str. 363, Uradni list RS, št. 37/93.

  POMEMBNEJŠI SLOVENSKI PREVOZNI IN SORODNI PREDPISI

   Splošno
   – zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 
   in 57/89),
   – zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99),
   – zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94).
   Pomembni dokumenti, ki nimajo značaja predpisov
   – Prometna politika EU – spletna stran.

   Cestno pravo
   – zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 
   2/74),
   – zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
   – zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98),
   – zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01).

12. ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV
   Ni omejitve

13. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN
   SPRETNOSTI
   – Ministrstvo za promet: Velja Peternelj, Zdravko Igličar, Marjan   
   Krasnič,
   – Obrtne zbornica Slovenije: Bojan Pečnik, Nataša Razpotnik, Igor 
   Pipan, Karmen Nebec,
   – Gospodarska zbornica Slovenije: Viktor Trstenjak, Renata Zatler, Jože
   Veren, Zlato Zaletel, Barbara Krajnc,
   – Sindikat delavcev prometa in zvez: Zdravko Bobnarič,
   – Sindikat cestnega prometa Slovenije: Zoran Alijevič,
   KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

1. IME IN KODA KATALOGA
   VOZNIK / VOZNICA V CESTNEM PROMETU 8400.002.4.1 (velja za vse voznike v
   cestnem prometu)

2. POTREBNA STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI IN POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA
   IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
   PREDHODNA IZOBRAZBA:
   dokončana OŠ
2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
   veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali C ali D ali E
2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI
   POKLICNO KVALIFIKACIJO

3. POVEZANOST S PROGRAMI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
   Strokovne vsebine – znanja in spretnosti se deloma pokrivajo z 
   vsebinami zobraževalnega programa VOZNIK

4. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

   1. Portfolio kandidata: Znanja in spretnosti lahko kandidat dokazuje 
   tudi z ustreznimi listinami: spričevali javnoveljavnih izobraževalnih 
   programov, s potrdili o preizkusu strokovne usposobljenosti 
   (javnoveljavni dokumenti po prejšnjih predpisih s področja prometa); s 
   potrdili o usposobljenosti ali z drugimi listinami o doseganju 
   standarda znanj in spretnosti iz tega kataloga, ki so jih kandidati 
   pridobili v državah EU)

   2. Znanja kandidata, ki opravlja preverjanje v celoti, se preverjajo 
   pisno, po vseh tematskih sklopih z različno strukturiranimi izpitnimi 
   vprašanji (40% v obliki testa, 60% v obliki odprtih vprašanj ali nalog, 
   v katerih kandidat dokazuje poznavanje in razumevanje strokovnih 
   vsebin), v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in 
   spretnosti.

   3. Delno preverjanje znanj in spretnosti določi izpitna komisija na 
   podlagi portfolia kandidata. Preverjanje se pripravi sorazmerno z že 
   pridobljenim znanjem ter znanjem in spretnosti, ki jih mora kandidat še 
   dokazati na preverjanju v skladu s 4.2. točko.

5. MERILA PREVERJANJA

   ----------------------------------------------------------------------
   NAČIN             KRITERIJI      %   OBSEG IN ČAS
   PREVERJANJA         OCENJEVANJA     MOŽNIH PREVERJANJA ZA
                           TOČK   KANDIDATA
   ----------------------------------------------------------------------
   PISNO – testna      Pravilnost odgovora,  40%   Najmanj 20
   oblika          hitrost             vprašanj;
                               60 min*

   PISNO –         Natančnost odgovora,  60%   Najmanj 10
   odgovori z        sistematičnost,         vprašanj
   obrazložitvijo      celovitost, jasnost,      in nalog;
   (opisom,         poznavanje predpisov      120 min
   naštevanjem,       obvladovanje
   razlago         dokumentacije
   pojmov, skico
   ali risbo, odgovori...)
   na vprašanja

   POGOVOR –        –            –    Seznanitev
   s komisijo                        kandidata z
                               rezultati
                               preverjanja,
                               usmeritve
                               kandidatu;
                               120 min
   ----------------------------------------------------------------------

   *V sestav komisije za vsako preverjanje se določi tri člane, ki 
   izpolnjujejo ustrezne pogoje iz prejšnjih odstavkov te točke in imajo 
   izobrazbo oziroma certifikat iz različnih strokovnih področij.

   Na vse načine (z bolj ali manj kompleksnimi vprašanji) se lahko 
   preverjajo vsa znanja in spretnosti iz tega Kataloga.
   Kandidat uspešno opravi preverjanje, če od celotnega preverjanja (vseh
   standardov obeh pisnih oblikah) odgovori na najmanj 60% vprašanj 
   pravilno (doseže najmanj 60% predvidenih točk), s čimer dokaže, da 
   obvlada najmanj 60% standardov znanj in spretnosti, ki so predvideni s 
   Katalogom.
   Ocene: pozitivna ocena »opravil«, negativna ocena »ni opravil«.
   Med preverjanjem lahko kandidat uporablja literaturo, določeno s 
   Katalogom(3).

6. POKLIC OZIROMA SKLOPI ZADOLŽITEV V OKVIRU POKLICA, KI JIH JE MOGOČE
   OPRAVLJATI PO PRIDOBLJENI POKLICNI KVALIFIKACIJI, IN KODA POKLICA

   VOZNIK / VOZNICA V CESTNEM PROMETU

7. RAVEN ZAHTEVNOSTI DEL:

IV.

8. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
   niso možne.

9. MATERIALNI IN KADROVSKI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI
   POSTOPKOV ZA UGOTAVLJANJE IN POTRJEVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
9.1. MATERIALNI POGOJI
   Učilnica, drugih posebnih materialnih pogojev ni.

9. KADROVSKI POGOJI
   Listine, znanje in spretnosti lahko preverjajo:
   Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let 
   delovnih izkušenj kot:
   – odgovorne osebe v cestnem prometu,
   – menedžerji v gospodarski družbi (s.p.), ki opravlja dejavnost v
   mednarodnem cestnem prometu
   ali
   – osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let
   delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem
   prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi)
   ali
   – usposobljeni predavatelji, ki so usposobljeni v projektu PHARE 
   1999/2000 Training for Trainers za področja, ki so predmet tega 
   kataloga (ustrezni certifikati: Certificate of Professional Competence 
   for International Road Freight Transport, Certificate of Professional 
   Competence for International Road Passenger, Customs).

(3) V skladu s »Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij« (Uradni list RS, 
št. 13/01), 9. člen.
11. LITERATURA IN STROKOVNA GRADIVA
   (V nadaljevanju navajamo VIRE, ker ustrezne literature in strokovnih
   gradiv ni!)
 
  PREVOZI V CESTNEM PROMETU
   – zakon o prevozih v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 59/2001,
   – pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta
   za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje, Uradni
   list RS, št. 63/2002,
   – pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 
   Uradni list RS, št. 30/2002,
   – pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške
   spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji,
   Uradni list RS, št. 16/2002,
   – pravilnik o avtobusnih voznih redih, Uradni list RS, št. 29/2000,
   – pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem
   prometu in CEMT dovolilnic, Uradni list RS, št. 82/2002,
   – pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi
   v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 70/1999,
   – pravilnik o notranji kontroli, Uradni list RS, št. 70/1999,
   – pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega
   avtobusnega prevoznika, Uradni list RS, št. 70/1995,
   – pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših 
   avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih 
   postaj, Uradni list SRS, št. 35/1988,
   – navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih 
   obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v mednarodnem   
   cestnem prometu, Uradni list RS, št. 79/1998.
 
  JAVNE CESTE
   – zakon o javnih cestah, Uradni list RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002,
   – uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana
   izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in
   blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št.
   63/2002,
   – uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
   uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, Uradni
   list RS, št. 48/1998, 89/1998, 55/1999, 14/2000, 67/2000, 74/2000,
   62/2001, 93/2001, 68/2002,
   – uravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih
   cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki 
   Sloveniji, Uradni list RS, št. 50/1999.
 
  VARNOST V CESTNEM PROMETU
   – zakon o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 30/1998,
   33/2000, 61/2000, 100/2000, 21/2002, 67/2002,
   – nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
   Uradni list RS, št. 63/2002,
   – pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, Uradni
   list RS, št. 95/2001, 52/2002,
   – pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Uradni list 
   RS, št. 95/2001
   – pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, Uradni list
   RS, št. 17/2000, 33/2000,
   – pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
   vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Uradni list RS, št. 78/1999,
   58/2000,
   – pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil in
   traktorjev ter o izdajanju zdravniških spričeval, Uradni list SRS, št.
   12/1984 in Uradni list RS, št. 30/1998,
   – pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o
   osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na
   vozilih v cestnem prometu in Uradni list SFRJ, št. 50/1982 in Uradni
   list RS, št. 24/1996, 30/1998, 17/2000.
 
  KOLEKTIVNE POGODBE
   – kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu
   Slovenije, Uradni list RS, št. 67/1999, 48/2001, 6/2002,
   – kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, Uradni list
   RS, št. 32/1998, 39/1999, 48/2001, 6/2002, 69/2002.
 
  DELOVNA IN SOCIALNA ZAKONODAJA
   – zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002,
   – zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, št.
   106/1999,
   – zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št. 56/1999,
   22/2001, 64/2001,
   – pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 
   Uradni list RS, št. 30/2000,
   – pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na
   delovnih mestih, Uradni list RS, št. 89/1999
   – pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih
   zdravstvenih pregledov delavcev, Uradni list SRS, št. 33/1971, 1/1980 
   in Uradni list RS, št. 56/1999,
   – navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev,
   Uradni list RS, št. 68/1996,
   – zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list
   RS, št. 9/1992, 13/1993, 29/1998, 77/1998, 56/1999, 99/2001, 42/2002,
   60/2002.
 
  MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI
   – uredba o ratifikaciji mednarodne konvencije o cestnem prometu, skupaj
   s sklepnim dokumentom, Uradni list SFRJ, št. 6/1978,
   – uredba o ratifikaciji Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni 
   prevoz blaga, Uradni list FLRJ, št. 11/1958,
   – uredba o ratifikaciji evropskega sporazuma o dopolnitvi konvencije o
   cestnem prometu, ki je bila odprta za podpis na Dunaju 8. novembra 
   1968, Uradni list SFRJ, št. 8/1977,
   – uredba o ratifikaciji konvencije o pogodbi o mednarodnem cestnem
   prevozu potnikov in prtljage, Uradni list SFRJ, št. 8/1977,
   – zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih
   prevozih potnikov (Sporazum INTERBUS), Uradni list RS, št. 14/2002,
   49/2002,
   – zakon o ratifikaciji evropske konvencije o mednarodnih posledicah
   odvzema pravice do vožnje motornega vozila s prilogo, Uradni list SFRJ,
   št. 4/1991,
   – zakon o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih,
   ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu,
   Uradni list SFRJ, št. 30/1974,
   – uredba o ratifikaciji Evropskega sporazuma o cestnih znakih, Uradni
   list FLRJ, št. 8/1959.
 
  CESTNO PRAVO
   – Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), 
   sprejeta v Ženevi 19. maja 1956, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, 
   št. 11-185/58, str. 8, 1/59, str. 60 in 12/61, str. 63 (uveljavitev),
   (Glej točko A 41. Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
   2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.),
   – Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in
   prtljage (CVR), sestavljena v Ženevi 1. marca 1973, Uradni list SFRJ –
   Mednarodne pogodbe, št. 8-62/77, str. 539,
   – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
   (ADR), podpisan v Ženevi 30. septembra 1957, Uradni list SFRJ – 
   Mednarodne pogodbe, št. 59-74/72, str. 555,
   (Glej točko A 39. Akta o notifikaciji nasledstva..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
   2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93),
   – aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu
   nevarnega blaga (ADR), sprejeta v Ženevi 12. aprila 1967, Uradni list
   SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 61-167/70, str. 1115, 8-67/77, str. 583,
   1-3/78, str. 7, 6-49/78, str. 413, in 11-88/80, str. 551.
   (Aneksa A – Predpisi o nevarnih snoveh in predmetih (str. 115).
   B – Predpisi o prevoznih napravah in prevoznih manipulacijah (str.
   1349).
   (Glej točko A 42. Akta o notifikaciji nasledstva ...., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
   2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN). Uradni list RS, št. 7/93).
   – Protokol s katerim se dopolni 3. točka 14. člena Evropskega sporazuma
   o mednarodnem cestnem prevozu blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957,
   sprejet v New Yorku 21. avgusta 1975, Uradni list SFRJ – Mednarodne
   pogodbe, št. 8-68/77, str. 588.
   (Glej točko A 42. a Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list
   RS – Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 
   35/92, in obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
   št. 2/93, str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 
   7/93.).
   – Protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b)
   Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
   (ADR) z dne 30. septembra 1957 – Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
   št. 7-29/97, str. 161, Uradni list RS, št. 25/97.
   (Protokol je bil sprejet v Ženevi 28. oktobra 1993).
   – Konvencija o cestnem prometu, sprejeta na Dunaju 8. novembra 1968,
   Uradni list SFRJ.
   Mednarodne pogodbe, št. 6-46/78, str. 350.
   (Glej točko A 43. Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, in
   obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93,
   str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.
   V skladu s četrtim odstavkom 45. člena konvencije se za razločevanje
   Republike Slovenije v mednarodnem prometu vozil za vozila, ki so
   registrirana v Republiki Sloveniji, določa znak SLO.)
   – Evropski sporazum o dopolnitvi Konvencije o cestnem prometu, odprte 
   za podpis na Dunaju, 8. novembra 1968, sprejet v Ženevi, 1. maja 1971,
   Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 8-70/77, str. 595.
   (Glej točko A 44 Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92 in
   Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93,
   str. 17 (naslov 3.55 konvencij OZN), Uradni list RS, št. 7/93.).
   – Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih
   vozilih za njihov prevoz, sestavljen v Ženevi 1. septembra 1970, Uradni
   list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 50-156/76, str. 1019.
   (Glej točko C 1. Akta o nasledstvu ..., Uradni list RS – Mednarodne
   pogodbe št. 13-62/93, str. 435, Uradni list RS, št. 44/93.).
   – Evropski sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne
   cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu, sestavljen v Ženevi 1.
   julija 1970, Uradni list SFRJ, št. 30-522/74, str. 1029.
   (Glej točko C 2. Akta o nasledstvu ..., Uradni list RS – Mednarodne
   pogodbe, št. 13-62/93, str. 135, Uradni list RS, št. 44/93.)
   – Konvencija o pravu, ki velja za prometne nesreče, podpisana v Haagu,
   4. maja 1971, Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 26-91/76, str.
   681).
   (Glej točko B 5. Akta o nasledstvu ..., Uradni list RS – Mednarodne
   pogodbe št. 24-1240/92, str. 1815 in 2. točko Obvestila ministrstva,
   Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/93, str. 17, Uradni list RS,
   št. 7/93.).
   – Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-Karneta
   (Konvencija TIR), sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959, Uradni list FLRJ
   – Mednarodne pogodbe št. 3-29/61, str. 2.
   (Glej točko A 37. Akta o notifikaciji nasledstva ..., Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 9-55/92, str. 103, Uradni list RS, št. 35/92, 
   in Obvestilo ministrstva, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 2/93,
   str. 17 (naslov 3.55 konvencija OZN), Uradni list RS, št. 7/93.).
   – Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi karnetov
   TIR (Konvencija TIR 1975) sestavljena v Ženevi 14. novembra 1975, 
   Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, str. 105, Uradni list 
   RS, št. 35/92.
   (SFRJ je deponirala ratifikacijski instrument 20. septembra 1977. Z
   uveljavitvijo te konvencije preneha veljati med njenimi podpisnicami
   (prehodna) istoimenska konvencija iz leta 1959.).
   Dodatki 1-8 h Konvenciji TIR 1975 – Carinski konvenciji o mednarodnem
   prevozu blaga na podlagi karnetov TIR (MP 9/92) – Uradni list RS –
   Mednarodne pogodbe, št. 12/93, str. 363, Uradni list RS, št. 37/93.
 
  POMEMBNEJŠI SLOVENSKI PREVOZNI IN SORODNI PREDPISI

   Splošno
   – zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 
   in 57/89),
   – zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99),
   – zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94).
   Pomembni dokumenti, ki nimajo značaja predpisov
   – Prometna politika EU – spletna stran.

   Cestno pravo
   – zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št.
   2/74),
   – zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
   – zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98),
   – zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01).
 
12. ČASOVNA VELJAVNOST IZDANIH CERTIFIKATOV
   Ni omejitve.
 
13. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN
   SPRETNOSTI
   – Ministrstvo za promet: Velja Peternelj, Zdravko Igličar, Marjan
   Krasnič,
   – Obrtna zbornica Slovenije: Bojan Pečnik, Nataša Razpotnik, Igor 
   Pipan, Karmen Nebec,
   – Gospodarska zbornica Slovenije: Viktor Trstenjak, Renata Zatler, Jože
   Veren, Zlato Zaletel, Barbara Krajnc,
   – Sindikat delavcev prometa in zvez: Zdravko Bobnarič,
   – Sindikat cestnega prometa Slovenije: Zoran Alijevič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti