Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3232. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, stran 10388.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda
Filmski studio Viba film Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Filmski studio Viba film (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
S sklepom o ustanovitvi javnega zavoda »Filmski studio Viba film« (Uradni list RS, št. 4/94) je Republika Slovenija ustanovila javni zavod Filmski studio Viba film s sedežem v Ljubljani, Zrinjskega 9 ter s spremembami in dopolnitvami sklepa v letu 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) uskladila njegovo organizacijo in delovanje z veljavnimi predpisi.
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje tehnične realizacije slovenskega nacionalnega filmskega programa, ki ga izbira in sofinancira Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad. Tehnična realizacija zajema izvedbo (snemanje slike in zvoka ter obdelavo posnetega materiala) celovečernih in kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov v različnih izvedbenih tehnikah. Hkrati namenja preostala prosta tehnično-izvedbena sredstva, prostorske kapacitete in človeške vire potrebam trga.
Zavod s svojo dejavnostjo spodbuja avdiovizualno kulturo v Republiki Sloveniji in v tujini.
4. člen
Ime zavoda: Filmski studio Viba film Ljubljana.
Skrajšano ime: Viba film Ljubljana.
Sedež javnega zavoda: Stegne 5, 1000 Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/25527/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge v zvezi s tehnično realizacijo nacionalnega filmskega programa, ki ga sofinancira Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad:
– organizira in izvaja tehnične storitve pri izdelovanju filmov vseh vrst,
– zagotavlja filmsko snemalno ter svetlobno tehniko v fazi produkcije,
– zagotavlja scensko tehniko in gradbenoscenski servis za izvedbo projektov,
– zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu,
– nudi osnovne infrastrukturne in prostorske usluge producentom neposredno med izvajanjem projekta,
– zagotavlja tehnične storitve v fazi postprodukcije projekta za obdelavo in pregled slike in zvoka,
– sodeluje z drugimi javnimi subjekti iz programa Filmskega sklada in izobraževalnimi ustanovami (AGRFT),
– vzdržuje in posodablja filmske tehnične kapacitete,
– zagotavlja izobraževanje svojih tehničnih izvedbenih kadrov,
– izvaja operativna dela za Filmsko komisijo Republike Slovenije,
– zagotavlja vsaj enkrat na leto »dan odprtih vrat«, ko je zainteresiranim na voljo ogled prostorskih in tehničnih kapacitet filmskega studia.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– posoja kostume in filmsko scenske rekvizite,
– nastopa v pravnem prometu s tehničnimi sredstvi, potrebnimi za avdiovizualno produkcijo,
– trži svoje proste kapacitete.
Zavod namenja vso razpoložljivo infrastrukturo, kadre in termine izvajanju nacionalnega filmskega programa po usklajenem terminskem planu s Filmskim skladom Republike Slovenije – javnim skladom, ki je del tristranske pogodbe med zavodom, Filmskim skladom Republike Slovenije – javnim skladom in neodvisnim producentom. Zavod sprejme stroškovnik za opravljanje javne službe in stroškovnik za trženje prostih kapacitet.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
I/60.240 Cestni tovorni promet
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
DD/20.100 Žaganje in skobljenje lesa ter impregniranje lesa
DD/20.300 Stavbno mizarstvo
H/55.510 Dejavnost menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet.
Direktor
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
K pogodbi o zaposlitvi direktorja daje predhodno soglasje minister.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu,
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata.
Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se lahko direktorja predčasno razreši tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlogov.
Minister mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev. Direktor ima možnost, da se v roku 30 dni izjavi o razlogih za razrešitev.
Če svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
11. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravlja letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– poroča svetu o izdanih sklepih in drugih ukrepih iz svoje pristojnosti,
– predlaga svetu rešitve, ki so podlaga za njegovo odločanje,
– skrbi za zakonitost dela zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– sklepa pogodbe za zavod,
– podpisuje in daje pooblastila za podpisovanje in zastopanje zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem sklepom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee daje soglasje svet zavoda.
12. člen
Pooblastila direktorja
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
Zavod ima enega pomočnika direktorja za vodenje strokovno-tehničnih del.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pomočnik direktorja za strokovno-tehnična dela mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne in tehnične smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma,
– organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
15. člen
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge pomočnika direktorja:
– usmerjanje, usklajevanje in vodenje tehnične službe,
– določanje in usmerjanje tehničnih procesov v skladu s tehničnimi standardi,
– koordinacija dela med posameznimi oddelki tehnične službe,
– načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v tehnični službi,
– skrb za izvajanje nacionalnega filmskega programa,
– razvrščanje in vodenje vzdrževalnih del filmske tehnike in opreme po prioriteti,
– izdelava poročil o poteku delovnega procesa in okvarah v posameznih oddelkih tehnične službe,
– nadzor izbire, usposabljanja in delovne uspešnosti zaposlenih oseb,
– opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in usposobljenosti.
Svet
17. člen
Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.
Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Direktor je dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za kulturo, o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
18. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
19. člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi druge do četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko poda svet ali minister.
Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
Mandat predstavnika delavca v svetu preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, določenih z aktom iz drugega odstavka 17. člena.
Mandat ostalim članom sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog svet ali minister.
20. člen
Naloge sveta:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje soglasje k stroškovniku za opravljanje javne službe in stroškovniku za trženje prostih kapacitet iz 5. člena,
– daje soglasje k investicijam in investicijsko-vzdrževalnim delom,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– potrjuje letno poročilo,
– ocenjuje delo direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– Filmski studio, Stegne 5, 1000 Ljubljana, parc. št.: 1713/39, 1713/32, 1713/68, k.o. Dravlje, vl. št. 2424;
– Filmski studio, Fornače 27, 6330 Piran, parc. št.: 253/4, k.o. Piran II, vl. št. 951;
– stanovanje na Smoletovi 13, 1000 Ljubljana, parc. št. 2156, k.o. Bežigrad, vl. št. 953 in
– z opremo iz seznama osnovnih sredstev po stanju na dan 31. 12. 2002.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
26. člen
Za obveznosti zavoda odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet se konstituira najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje do 29. 11. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana z dne 24. 11. 1999, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in prenehajo veljati po končanih postopkih teh volitev.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film (Uradni list RS, št. 4/94 in 46/98).
30. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-01/2003-1
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EVA 2003-3511-0033
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost