Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3227. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 10383.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 91/02 in 8/03) se v prvem odstavku 6. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Takso obračunava in plača tudi za namene iz 2. in 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02; v nadaljnjem besedilu: zakon o trošarinah). Za namene 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona o trošarinah se taksa plača, če goriva pri nadaljnji predelavi oziroma proizvodnji netrošarinskih izdelkov zgorevajo.«.
2. člen
V tretjem odstavku 18. člena se pika na koncu prvega stavka nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»če letna količina emisije CO2 iz dovoljenja presega 3.000 t, in je po poteku četrtletja koledarskega leta, v katerem je bila taksa plačana, letna količina emisije CO(2) iz dovoljenja enaka ali manjša od 3.000 t.«.
3. člen
V prvem odstavku 28. člena in prvem stavku 32. člena se število »18.« nadomesti s številom »19.«.
4. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
Določbe te uredbe se za zavezance, ki uporabljajo gorivo za namene iz 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona o trošarinah, začnejo uporabljati 1. januarja 2004.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01/2000-4
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost