Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), stran 10143.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 116/02 in 35/03) se naslov spremeni tako, da se glasi:
“Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003“.
2. člen
Črta se drugi odstavek 4. člena.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za številko “4.“ doda vejica in besedilo “4.a“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri uvozu blaga iz prilog 3 in 10 mora uvoznik poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena carinskemu organu predložiti še izvod izvozne deklaracije, izdane in overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali overjeno fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v ustreznem jeziku:
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo “prejšnjega odstavka“ nadomesti z besedilom “prvega odstavka tega člena“.
5. člen
V 8. členu se v drugi alinei besedilo “1, 2 in 3“ nadomesti z “1 in 2“.
Dodata se četrta in peta alinea, ki se glasita:
“– 1004 – za izdelke iz priloge 3 po poreklu iz Skupnosti;
– 1005 – za izdelke iz priloge 10 po poreklu iz Skupnosti.“
6. člen
V prilogi 3 se črtajo vse tarifne oznake s pripadajočim besedilom, razen tarifne oznake 1901 20 00 s pripadajočim besedilom.
7. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
K uredbi se doda nova priloga 10, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-17
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2111-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti