Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3142. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A), stran 10060.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-55/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KEMIKALIJAH (ZKem-A)
1. člen
V zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/2001-ZFfS, 52/2002-ZDU-1) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Ta zakon ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za biocidne pripravke, ne glede na to, ali jih je mogoče opredeliti kot kemikalije v skladu z 2. členom tega zakona.“.
2. člen
V 2. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
“12. Biocidni pripravki so aktivne snovi in pripravki, ki vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, pripravljenih v obliki, v kakršni se dobavljajo uporabniku, in so namenjeni za uničevanje, odvračanje, preprečevanje delovanja, ali za kakršenkoli drugačen vpliv na škodljive organizme na kemijski ali biološki način. Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med biocidne pripravke v smislu tega zakona.“.
V prvem odstavku 20. točke se črta beseda “izvoz“, v drugem odstavku pa se za besedilom “preko carinskega območja“ postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Za drugim odstavkom 20. točke se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Tranzit je vsak prenos ali prevoz kemikalije preko carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom.
Nakup oziroma uvoz nevarnih kemikalij za neposredno uporabo v lastni proizvodnji ne pomeni prometa v smislu tega zakona, pod pogojem, da se celotna količina tako uvožene nevarne kemikalije porabi v proizvodnem procesu, za katerega je bila uvožena.“.
V 22. točki se besedilo “za uporabo“ nadomesti z besedilom “za rabo“.
V 27. točki se besedilo “daje v promet“ nadomesti z besedilom “vnaša v Republiko Slovenijo“.
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
“28. Predlagatelj je proizvajalec ali uvoznik kemikalije, ki organu, pristojnemu za kemikalije, predloži predpisane podatke v postopek ocenjevanja ali registracije.“.
30. točka se spremeni tako, da se glasi:
“30. Aktivne snovi so snovi ali mikroorganizmi, vključno z virusi in glivami, ki na splošen ali poseben način delujejo proti škodljivim organizmom.“.
Za 30. točko se dodata novi 31. in 32. točka, ki se glasita:
“31. Predmeti splošne rabe so kemikalije, ki se dajejo v promet tako, da njihov končni kupec, prejemnik ali uporabnik ni vnaprej znan, možnost njihovega nakupa, prejema in uporabe pa ni omejena niti količinsko, niti z zahtevami glede lastnosti končnega kupca, prejemnika oziroma uporabnika.
32. Poklicna uporaba kemikalije pomeni vsako uporabo kemikalije pri opravljanju poslovne dejavnosti, vključno z dejavnostjo prometa s kemikalijami.“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.“.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
(uporaba zakona)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
1. promet in uporabo snovi in pripravkov v končni obliki:
– zdravila za humano in veterinarsko rabo,
– živila ter izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
– kozmetične izdelke,
– prepovedane droge,
– krmila,
– streliva in eksplozive,
– fitofarmacevtska sredstva,
– mineralna gnojila,
2. prevoz nevarnih kemikalij po železnici, cesti, notranjih vodotokih, po morju in po zraku,
3. kemikalije v tranzitu.
Določbe tega zakona se uporabljajo za:
– proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem in predhodnimi sestavinami za kemično orožje, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
– proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za prepovedane droge, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
– radioaktivne snovi, ki vsebujejo nevarne snovi po tem zakonu.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se:
– določbe tega zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem besedilu: DLP), uporabo podatkov, pridobljenih s preskusi na vretenčarjih, zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov o zastrupitvah in učinkih kemikalij, postopek soglasja po predhodnem obveščanju in začasne ukrepe, uporabljajo za vse kemikalije,
– določbe tega zakona, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje, uporabljajo tudi za fitofarmacevtska sredstva,
– določbe tega zakona glede razvrščanja in označevanja uporabljajo tudi za odpadke, če imajo katero od lastnosti iz 10. točke 2. člena tega zakona.“.
4. člen
V 4., 13., 19. in 46. členu se beseda “zdravstvo“ nadomesti z besedo “zdravje“.
5. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vsi uporabniki nevarnih kemikalij morajo biti ob nabavi kemikalije opozorjeni na nevarne lastnosti kemikalije, na njihovo zahtevo pa jim morajo biti na voljo ustrezna pojasnila o pravilni uporabi kemikalije, ukrepih za varovanje zdravja in okolja, ter o ravnanju z njihovimi ostanki. Obseg, vsebino in način obveščanja predpiše minister.“.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
(organ, pristojen za kemikalije)
Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih in razvojnih upravnih nalog ter nalog inšpekcijskega in drugega nadzora Vlada Republike Slovenije ustanovi organ v sestavi ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za kemikalije).“.
V celotnem besedilu zakona se beseda “urad“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “organ, pristojen za kemikalije“ v ustreznem sklonu.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko dajejo v promet le, če so bile prijavljene pri organu, pristojnem za kemikalije ali pri pristojnem organu v drugi državi članici Evropske unije na način, ki ga določa ta zakon in so vpisane v seznam ELINCS, oziroma so v postopku za vpis v ta seznam potem, ko je organ, pristojen za kemikalije ali pristojni organ v drugi državi članici Evropske unije ugotovil, da je prijavna dokumentacija popolna, razen če ni z zakonom drugače določeno.“.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Minister določi izjeme, ko se lahko nove snovi dajejo v promet brez prijave iz prvega odstavka prejšnjega člena, oziroma se lahko prijavljajo po posebnih postopkih, ki se nanašajo na vrsto in obseg prijavne dokumentacije in jih predpiše minister.“.
9. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o prijavitelju vsebovati oceno pričakovane količine nove snovi, ki jo prijavitelj namerava dati v promet v enem letu in dokumentacijo o preskusih, na podlagi katere je mogoče izdelati oceno učinkov in tveganja nove snovi za zdravje ljudi in okolje.“.
10. člen
V tretjem odstavku 12. člena se četrti stavek spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da do sporazuma ne pride, organ, pristojen za kemikalije, z namenom preprečevanja nepotrebnih preskusov na vretenčarjih, kljub temu uporabi že predložene podatke v korist naslednjih prijaviteljev, predhodni in naslednji prijavitelji pa svoje medsebojne obveznosti uredijo sporazumno ali v skladu s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja.“.
11. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Organ, pristojen za kemikalije, začne postopek prijave z dnem prejema prijave nove snovi. V primeru, da prijavna dokumentacija ni popolna, organ, pristojen za kemikalije, najkasneje v 60, oziroma 30 dneh za skrajšano prijavo, po prejemu zahteva njeno dopolnitev, pri čemer roki za postopek začnejo teči ponovno, ko prijavitelj dopolni prijavno dokumentacijo v skladu z zahtevami organa, pristojnega za kemikalije.“.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Če organ, pristojen za kemikalije, v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, od prijavitelja ne zahteva dodatnih podatkov, se šteje, da je prijavna dokumentacija sprejeta in prijavitelj lahko da novo snov v promet.“.
V tretjem odstavku se besedilo “iz prejšnjega odstavka“ nadomesti z besedilom “iz prvega odstavka tega člena.“
12. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: “DAJANJE BIOCIDNIH PRIPRAVKOV V PROMET“.
13. člen
V naslovu 14. člena, ter v 14., 15. in 75. členu, se besedilo “biocidne snovi“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “aktivne snovi“ v ustreznem sklonu.
14. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Snovi, ki se uporabljajo kot aktivne snovi v biocidnih pripravkih, se lahko v ta namen dajejo v promet in uporabljajo le, če izpolnjujejo zahteve tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi in so uvrščene na enega od seznamov aktivnih snovi, ki jih na podlagi seznamov aktivnih snovi Evropske unije izda minister.“.
15. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
(promet biocidnih pripravkov)
Biocidni pripravki se lahko dajejo v promet za uporabo končnim uporabnikom le, če organ, pristojen za kemikalije, oceni, da so učinkoviti za namene, za katere se dajejo v promet, da ne povzročajo nekontrolirane ali navzkrižne odpornosti ciljnih organizmov in da niti sami, niti njihovi razgradni produkti ne povzročajo čezmernega tveganja za zdravje ljudi ali okolje.“.
16. člen
V 15. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: “postopki za izdajo dovoljenja za biocidne pripravke“.
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Biocidni pripravki se lahko dajejo v promet le na podlagi dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije in vpisa v register, ki ga vodi organ, pristojen za kemikalije.“.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se črtata besedi “in uporabo“.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Aktivne snovi, ki so uvrščene v prilogo IB predpisa iz 19. člena tega zakona, in biocidni pripravki, ki so sestavljeni iz teh snovi in nenevarnih sestavin, se lahko prosto dajejo v promet.“.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo novi osmi, deveti in deseti odstavek.
17. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
“15.a člen
(register biocidnih pripravkov)
Na podlagi izdanih dovoljenj za promet biocidnih pripravkov organ, pristojen za kemikalije, vodi register biocidnih pripravkov. Register se najmanj enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Register biocidnih pripravkov vsebuje naslednje podatke:
– trgovsko ime biocidnega pripravka,
– imena in vsebnost aktivnih snovi,
– ime proizvajalca in predlagatelja,
– številko in datum dovoljenja,
– čas veljavnosti dovoljenja.“.
18. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Predlagatelj predloži vlogo za izdajo dovoljenja za promet biocidnega pripravka organu, pristojnemu za kemikalije.“.
19. člen
V 14., 15., 18., 19., 59. in 60. členu se beseda “biocid“ oziroma “biocidi“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “biocidni pripravek“ oziroma “biocidni pripravki“ v ustreznem sklonu.
20. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri izdaji dovoljenja organ, pristojen za kemikalije, upošteva primernost in učinkovitost biocidnega pripravka, ter oceno biocidnega pripravka in aktivnih snovi, izdelano na podlagi 23. člena tega zakona.“.
21. člen
Druga alinea 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“- če je aktivna snov umaknjena iz seznamov aktivnih snovi iz 14. člena tega zakona, oziroma ko se postopek za njeno uvrstitev na te sezname konča z negativno odločitvijo,“.
22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“23. člen
(ocenjevanje)
V postopku ocenjevanja se na podlagi podatkov, ki jih v skladu s tem zakonom predloži predlagatelj, ter na podlagi najnovejših potrjenih znanstvenih spoznanj ugotovijo nevarne lastnosti ter obnašanje snovi v okolju, oceni izpostavljenost ljudi in okolja, ter po potrebi izdela ocena tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolje.
V primerih, ko ocena kemikalije pokaže, da kemikalija v svojem življenjskem krogu povzroča povečano tveganje za zdravje ljudi ali okolje, se izvedejo ukrepi v skladu s tem zakonom, s katerimi se škodljivi učinki in tveganje zmanjšajo ali omejijo na sprejemljivo raven.
Pri ocenjevanju kemikalije in sprejemanju ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ iz 24. člena tega zakona, ki pripravlja oceno kemikalije, sodeluje s predlagateljem.
Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister.“.
23. člen
V 24. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: “izvajalci ocenjevanja“.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ocenjevanje kemikalij izvaja organ, pristojen za kemikalije. Pri tem lahko na posameznih specifičnih strokovnih področjih sodeluje z zdravstvenimi in drugimi javnimi zavodi ter s strokovnjaki, ki jih na predlog organa, pristojnega za kemikalije, pooblasti minister.“.
24. člen
V naslovu VI. poglavja se črta druga vejica in beseda “opremljanje“.
25. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo “, opremiti“.
26. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.
V točki a) tretjega odstavka se beseda “razvrščena“ nadomesti z besedo “uvrščena“.
27. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Embalaža, v kateri se nevarna kemikalija daje v promet, mora ustrezati nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe. Določene kemikalije morajo biti označene tako, da omogočajo razpoznavanje nevarnosti tudi osebam s posebnimi potrebami in opremljene s posebnimi zapirali, ki onemogočajo odpiranje otrokom. Ustreznost embalaže preverjajo laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje glede opreme, uposobljenosti in zagotavljanja kakovosti. Podrobnejše pogoje predpiše minister.“.
Drugi in šesti odstavek se črtata.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo novi drugi, tretji in četrti odstavek.
28. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja mora pravna ali fizična oseba, ki kot proizvajalec ali uvoznik daje v promet kemikalijo, zagotoviti varnostni list v skladu s tem zakonom in predpisom, izdanim na njegovi podlagi in ga posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kemikalijami, morajo varnostni list dati na razpolago:
1. najkasneje ob prvi dobavi nevarne kemikalije poklicnemu uporabniku,
2. na zahtevo poklicnega uporabnika:
– ob prvi dobavi kemikalije, ki ni razvrščena kot nevarna, vsebuje pa snovi, ki so nevarne za zdravje ljudi ali okolje, ali za katere so s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, določene zgornje meje izpostavljenosti na delovnem mestu,
– če se kemikalija daje v promet kot predmet splošne rabe in je v skladu s tem zakonom označena z opozorili in napotki za varovanje zdravja in okolja,
3. vsakemu uporabniku na njegovo zahtevo ob dobavi biocidnih pripravkov.
Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena morajo spremljati nova spoznanja o kemikalijah, ki jih dajejo v promet in sproti dopolnjevati varnostni list. Ob vsaki spremembi varnostnega lista morajo nov varnostni list posredovati organu, pristojnemu za kemikalije in vsem poklicnim uporabnikom, ki so jim dobavili kemikalijo v zadnjih 12 mesecih pred spremembo varnostnega lista.
Vsebino varnostnega lista predpiše minister.“.
29. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“35. člen
(sporočanje podatkov o kemikalijah in nevarnih proizvodih)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnašajo nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo, morajo za vsako nevarno kemikalijo in za vsak nevarni proizvod iz 4. člena tega zakona predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, podatke iz varnostnega lista, kemijsko sestavo nevarne kemikalije ali nevarnega proizvoda, in podatke o področjih uporabe. Podatke iz varnostnega lista morajo predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, najkasneje ob prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo, kemijsko sestavo nevarne kemikalije in podatke o področjih uporabe pa najkasneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi tretjemu ali prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo. Način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja predpiše minister.
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo enkrat letno najkasneje do 31. marca organu, pristojnemu za kemikalije, pisno sporočiti imena in količine nevarnih kemikalij ter nevarnih proizvodov iz 4. člena tega zakona, ki so jih v preteklem koledarskem letu proizvedle ali vnesle v Republiko Slovenijo.
Organ, pristojen za kemikalije, vodi podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena v posebni bazi podatkov, ki je na razpolago le pooblaščenim osebam, organom in ustanovam. Podatki se lahko uporabljajo le za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja.
Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena morajo zavezanci organu, pristojnemu za kemikalije, sporočati podatke o obstoječih snoveh, ki so jih v določenem obdobju proizvedli ali uvozili, v količinah, ki jih predpiše minister v skladu z odločitvami, sprejetimi na ravni Evropske unije. Organ, pristojen za kemikalije, lahko od zavezancev zahteva izvedbo dodatnih raziskav in preskusov, če so potrebni za pridobitev podatkov, pomembnih za ocenjevanje posameznih obstoječih snovi.“.
30. člen
Tretji odstavek 38. člena se črta.
31. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“40. člen
(pooblaščeni zavodi, njihove naloge in sporočanja podatkov)
Minister pooblasti zdravstvene, za določene naloge pa tudi druge javne zavode, za zbiranje, urejanje in stalno posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zavodi) v skladu s programom, ki ga na predlog organa, pristojnega za kemikalije, izda minister.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, so pooblaščenim zavodom dolžne sporočati predpisane podatke.
Minister podrobneje predpiše vsebino in način sporočanja podatkov o kemikalijah za register zastrupitev na področju Republike Slovenije.“.
32. člen
V naslovu VIII. poglavja se za besedo “proizvodnja“ postavi vejica in doda beseda “uporaba“.
33. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“44. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti)
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije iz skupin (f) in (g), morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za njihovo uporabo.
Dovoljenja iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izda organ, pristojen za kemikalije in so lahko stalna ali enkratna. Postopek za pridobitev dovoljenja predpiše minister.
Določbe drugega odstavka tega člena ne veljajo za pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami skupine (d, e, j in o), kot predmeti splošne rabe, razen če prometa teh kemikalij ne ureja na poseben način kak drug zakon.
Določbe tretjega odstavka tega člena ne veljajo za znanstveno-raziskovalne in izobraževalne ustanove, javne zavode in državne organe, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.
Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje iz tega člena.“.
34. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
“44.a člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti)
Dovoljenje iz prejšnjega člena preneha veljati na podlagi odločbe organa, pristojnega za kemikalije:
– na zahtevo imetnika dovoljenja,
– če imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz prejšnjega člena,
– v primeru pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o kemičnem orožju in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.“.
35. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“45. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa in uporabe nevarnih kemikalij)
Dejavnost proizvodnje in prometa nevarnih kemikalij ter uporabo kemikalij iz skupin (f) in (g) lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:
– da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav Evropske unije,
– da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom,
– da izvajajo dodatne posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet ali uporabo posebnih skupin nevarnih kemikalij, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja,
– da jim ni bilo odvzeto dovoljenje na podlagi tretje alinee prejšnjega člena.
Podrobnejše zahteve in izjeme v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega odstavka, ter dodatne posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet ali uporabo posebnih skupin nevarnih kemikalij predpiše minister.“.
36. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
“45.a člen
(svetovalec za kemikalije)
Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo za izvajanje tega zakona določiti enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.
Svetovalec za kemikalije mora:
– poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije,
– poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po tem zakonu, zlasti glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij, priprave varnostnih listov, usposabljanja zaposlenih, oglaševanja nevarnih kemikalij, prijave novih snovi, sporočanja podatkov o snoveh in pripravkih, prepovedi in omejitev prometa in uporabe določenih kemikalij,
– svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij,
– zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,
– sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo nevarne kemikalije ali jih dajejo v promet.
Delodajalec mora svetovalcu za kemikalije omogočiti redno izpopolnjevanje, neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, jim omogočiti dostop do vseh potrebnih podatkov in mu zagotoviti pogoje za delo ter potrebna materialna in finančna sredstva.
Predpis o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij, izda minister.“.
37. člen
V drugem odstavku 46. člena se za besedo “prvega“ postavi vejica in doda besedilo “drugega in tretjega“.
38. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar se kemikalije, ki so razvrščene v skupino (f) ali (g), dajejo v promet kot predmeti splošne rabe uporabniku, ki ni pravna ali fizična oseba v smislu 19. točke 2. člena tega zakona, mora uporabnik ob prevzemu kemikalije predložiti veljavni osebni dokument, pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z njimi, pa morajo vsako tako izdajo evidentirati. Evidenca izdaje mora vsebovati naslednje podatke:
– podatek o kemikaliji (ime ali trgovsko ime, izdana količina, rok uporabnosti, če je naveden),
– namen uporabe, kadar ta ni razviden sam po sebi,
– podatki o prejemniku (ime, priimek ter leto rojstva, oziroma njegova enotna matična številka, naslov),
– lastnoročni podpis prejemnika in osebe, ki je kemikalijo izdala.“.
39. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 49. člena.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Minister prepove ali omeji promet ali uporabo nevarnih kemikalij v Republiki Sloveniji, katerih promet in uporabo urejajo predpisi Evropske unije ali drugi mednarodni sporazumi.“.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Če kemikalije, njihove sestavine ali razgradni produkti neugodno vplivajo na zdravje ljudi ali okolje, ne glede na to, ali so zaradi teh učinkov v skladu z 10. točko 2. člena tega zakona razvrščene kot nevarne ali ne, lahko minister določi pogoje, pod katerimi je take kemikalije in proizvode, ki jih vsebujejo, dovoljeno dajati v promet ali jih uporabljati.“.
40. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
“49.a člen
(promet fitofarmacevtskih sredstev)
Fitofarmacevtska sredstva, ki se dajejo v promet za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo biti registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo teh sredstev. Odločbo o registraciji izda organ, pristojen za registracijo fitofarmacevtskih sredstev v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije.
Soglasje organa, pristojnega za kemikalije, temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje. Ocena mora poleg splošnih načel upoštevati geografske, okoljske in zdravstvene značilnosti slovenskega prostora, ter namene in načine njegove uporabe.
Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki vplivajo na rezultate ocene iz drugega odstavka tega člena, lahko organ, pristojen za kemikalije, že izdano soglasje umakne.“.
41. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“50. člen
(začasni ukrepi)
Če obstaja utemeljen sum, da določena kemikalija povzroča hujše ali nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, lahko Vlada Republike Slovenije začasno omeji ali prepove njeno proizvodnjo, promet ali uporabo, uvede ukrepe za usmerjanje njene proizvodnje, prometa ali uporabe, ter uvede druge ukrepe, s katerimi omeji ali prepreči te posledice na sprejemljivo raven, še preden so na razpolago trdni in nedvoumni znanstveni dokazi o učinkih in delovanju take kemikalije.
Pri odločanju o ukrepih iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije upošteva zlasti resnost in razsežnost možnih posledic za zdravje ljudi in okolja, ukrepe, ki že veljajo v podobnih primerih, celotne pozitivne in negativne posledice možnih ukrepov in napredek znanstvenih spoznanj, povezanih z učinki in delovanjem kemikalije.“.
42. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“51. člen
(spremljanje začasnih ukrepov)
Vlada Republike Slovenije prouči uvedene ukrepe iz prejšnjega člena vsakokrat, ko so na razpolago nova spoznanja o kemikaliji, najkasneje pa eno leto po njihovi uvedbi. Pri tem analizira utemeljenost in učinek uvedenih ukrepov in sprejme odločitev o nadaljnjih ukrepih.
Odločitev lahko vsebuje delno ali popolno ukinitev uvedenih ukrepov, podaljšanje njihove veljavnosti ali uvedbo dodatnih ukrepov.“.
43. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
“51.a člen
(monitoring kemikalij)
Za spremljanje ukrepov, sprejetih na podlagi 49., 50. in 51. člena tega zakona, se izvaja redno spremljanje prometa in uporabe kemikalij ter spremljanje njihovih razgradnih produktov in sledi v okolju in živih organizmih (v nadaljnjem besedilu: monitoring). Monitoring koordinira organ, pristojen za kemikalije, izvajajo pa ga zdravstveni in drugi javni zavodi na podlagi letnega programa in načrta, ki ga pripravijo v soglasju z ministrom.
Pogoje glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa iz prejšnjega odstavka predpiše minister.“.
44. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedo “snovi“ doda besedilo “ali pripravkov“.
45. člen
V 53. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedo “uradu“ doda besedilo “ali drugemu pristojnemu organu“.
V tretjem odstavku se besedilo “30 let po končani študiji“ nadomesti z besedilom “najmanj dve leti po prenehanju dajanja snovi ali pripravka v promet.“.
46. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“56. člen
(medresorska komisija za kemijsko varnost)
Za usklajevanje dela pristojnih ministrstev pri izvajanju nacionalne politike, programov in ukrepov na podlagi tega zakona in drugih predpisov s področja kemikalij ter za zagotavljanje skladnega in celovitega razvoja kemijske varnosti na državni ravni, Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko komisijo za kemijsko varnost.
Medresorska komisija za kemijsko varnost skrbi za izmenjavo informacij, povezanih s kemijsko varnostjo med resorji in v mednarodnem merilu, obravnava problematiko s področja kemijske varnosti, predlaga in usklajuje skupne medresorske rešitve, ter sodeluje pri pripravi nacionalnega programa kemijske varnosti in akcijskih načrtov. Sestavljajo jo predstavniki vladnih resorjev, gospodarstva, družbenih dejavnosti, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin, ki delujejo ali imajo pristojnosti na kateremkoli področju življenjskega kroga kemikalij. Sestavo in način dela komisije določi Vlada Republike Slovenije.“.
47. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
“56.a člen
(nacionalni program za kemijsko varnost)
Za učinkovito in usklajeno izvajanje nacionalne politike na področju kemijske varnosti Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme nacionalni program kemijske varnosti.
Nacionalni program kemijske varnosti izhaja iz ocene stanja in opredelitve ključnih problemov, ter srednjeročno in dolgoročno opredeljuje nacionalne in globalne strateške cilje in težiščne naloge na vseh področjih kemijske varnosti. S programom se določijo roki in nosilci za izvajanje sprejetih ciljev, načini zagotavljanja finančnih sredstev ter načini za spremljanje njihovega izvajanja. Nacionalni program kemijske varnosti določa tudi prednostna področja pri vključevanju Republike Slovenije v mednarodne aktivnosti in programe na področju kemijske varnosti.“.
48. člen
V drugem odstavku 59. člena se beseda “nevarnosti“ nadomesti z besedo “kemikalij“.
V tretjem odstavku se besedilo “centra za zastrupitve“ nadomesti z besedilom “pooblaščenih zavodov“, za številko “40“ pa se doda besedilo “in 51.a“.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije (56. člen) ter zdravstvenih in drugih javnih zavodov ter strokovnjakov (24. člen), zdravstvenih zavodov in izvedencev (57. člen) se plačajo iz državnega proračuna.“.
49. člen
V 60. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. Vodi postopke za ocenjevanje kemikalij in predlaga ministru v imenovanje zdravstvene in druge zavode ter strokovnjake za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen).“.
V 3. točki se črta besedilo “seznam snovi, za katere ni potrebna prijava,“.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
“7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo, promet in uporabo nevarnih snovi, izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti in vodi seznam pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za proizvodnjo, promet in uporabo nevarnih kemikalij (44. in 44.a člen).“.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
“8. Koordinira izobraževanje svetovalcev za kemikalije in druge vrste izobraževanj, ki potekajo na podlagi tega zakona (45.a člen).“.
Za 16. točko se dodata novi 17. in 18. točka, ki se glasita:
“17. Izdaja soglasje za promet fitofarmacevtskih sredstev, namenjenih za uporabo v Republiki Sloveniji (49.a člen).
18. Koordinira redni monitoring prometa in uporabe kemikalij (51.a člen).“.
Dosedanja 17. točka postane 19. točka.
50. člen
XIV. poglavje in 61. člen se črtata.
51. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedi “zdravstveni inšpektorji“ nadomestita z besedilom “inšpektorji, pristojni za kemikalije“.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
52. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedi “zdravstvenega inšpektorja“ nadomestita z besedilom “inšpektorja, pristojnega za kemikalije“.
53. člen
V 64. členu se v drugem odstavku črta beseda “pooblaščeni“, za besedo “laboratoriji“ pa se postavi vejica in doda besedilo “ki izpolnjujejo predpisane pogoje“.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji iz prejšnjega odstavka, izda minister.“.
54. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“65. člen
(pooblastila inšpektorja)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor, pristojen za kemikalije, po tem zakonu pravico in dolžnost, da prepove ali ustavi promet s kemikalijo, če:
– pravna ali fizična oseba daje v promet snov, ki ni bila prijavljena v skladu s tem zakonom,
– za nevarno kemikalijo ni bil izdelan varnostni list,
– pravna ali fizična oseba daje v promet nevarno kemikalijo, ne da bi bila pravilno razvrščena v skladu s tem zakonom,
– pravna ali fizična oseba daje nevarno kemikalijo v promet, ne da bi bila označena v skladu s tem zakonom, in zaradi opustitve teh ukrepov grozi huda neposredna nevarnost za ljudi ali okolje.“.
55. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako da se glasi:
“Z globo od 500.000 do 20,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno prijavil pri organu, pristojnem za kemikalije (prvi odstavek 9. člena),
2. daje v promet biocidne pripravke, ne da bi pridobil dovoljenje organa, pristojnega za kemikalije (15. člen),
3. daje v promet ali uporablja biocidne pripravke, ki so razvrščeni kot zelo strupeni, strupeni, rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje (22. člen),
4. daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
– je pakirana v embalaži, ki ne ustreza nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe (27. člen),
– ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča odpiranje otrokom (27. člen) ali ni označena v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen),
– je pakirana ali označena tako, da deluje zavajajoče (27. člen),
– ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (27. člen),
5. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen),
6. nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj nevarno ali navaja, da ni nevarna (29. člen),
7. ne izdela varnostnega lista ali navede napačne podatke ali ga ne da na razpolago (30. člen),
8. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi (31. člen),
9. ne sporoča redno, podaja nepopolne podatke ali ne sporoča novih izsledkov o učinkih prijavljene snovi na človeka ali okolje ter drugih predpisanih podatkov o novih snoveh (32. člen),
10. ne sporoči organu, pristojnemu za kemikalije, dodatnih podatkov v primeru spremembe oziroma ob novih spoznanjih v zvezi s prijavljeno novo snovjo (drugi odstavek 9. člena) ali o snoveh, za katere ni obvezna prijava (33. člen), ali predpisanih podatkov o dodatnih preskusih (prvi odstavek 34. člena), o nevarnih snoveh, pripravkih in proizvodih (drugi odstavek 35. člena), ali o obstoječih snoveh (četrti odstavek 35. člena),
11. daje v promet nevarne kemikalije ali nevarne proizvode iz 4. člena tega zakona, ne da bi predložil organu, pristojnemu za kemikalije, predpisane podatke (prvi odstavek 35. člena),
12. ne hrani dokumentacije do izteka desetih let po prenehanju proizvodnje ali dajanja kemikalije v promet (41. člen),
13. proizvaja, uporablja ali daje v promet kemikalije brez dovoljenja (44. in 44.a člen),
14. izda osebi, mlajši od 18 let, kemikalijo, ki je po 10. točki 2. člena razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g) ali če ne vodi predpisane evidence oziroma ne da organu, pristojnemu za kemikalije na razpolago podatkov (47. člen),
15. ne upošteva prepovedi ali omejitev prometa ali uporabe kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju, so na seznamu prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi razgradni produkti (49. člen),
16. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo, katere proizvodnja, promet ali uporaba so omejeni ali prepovedani, oziroma ne upošteva drugih uvedenih ukrepov in omejitev (50. člen),
17. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP dokazilo pridobljeno z zvijačo (53. člen),
18. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi najmanj dve leti po prenehanju dajanja snovi ali pripravka v promet oziroma je ne hrani na predpisan način (tretji odstavek 53. člena).
Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“.
56. člen
67. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(postopek za pridobitev dovoljenja za biocidne pripravke)
Dokler aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, niso uvrščene na sezname aktivnih snovi Evropske unije, se dovoljenja za biocidne pripravke v skladu z določbami zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, izdajajo po skrajšanem ali posebnem postopku.
58. člen
(ustanovitev organa, pristojnega za kemikalije)
Do uveljavitve uredbe Vlade Republike Slovenije, s katero se ustanovi organ, pristojen za kemikalije, opravlja njegove strokovne in razvojne upravne naloge Urad Republike Slovenije za kemikalije, naloge inšpekcijskega in drugega nadzora nad izvajanjem zakona o kemikalijah pa Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Z dnem ustanovitve organa, pristojnega za kemikalije, preneha veljati deveta alinea prvega odstavka 1. člena zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99, 107/99 – popravek, 31/2000 – ZP-L, 52/2003 – ZDU-1, 110/2002 – ZGO-1).
59. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati pravilnik o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 81/2000).
60. člen
(status odgovornih oseb)
Osebe, ki imajo status odgovorne osebe na podlagi 45. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), z uveljavitvijo tega zakona pridobijo status svetovalca za kemikalije in lahko brez omejitev in pod enakimi pogoji opravljajo naloge v skladu s 36. členom tega zakona (45.a člen zakona).
61. člen
(rok za pripravo predpisov)
Vlada Republike Slovenije pripravi predlog nacionalnega programa iz 47. člena tega zakona (56.a člen zakona) najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Drugi predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
62. člen
(denarne kazni za prekrške)
Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 55. členu tega zakona (66. člen zakona), z denarno kaznijo najmanj 1,200.000 tolarjev kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 55. člena tega zakona.
63. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/97-2/5
Ljubljana, dne 19. junija 2003
EPA 817-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost