Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3141. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A), stran 10057.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-54/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE DROGE (ZPSPD-A)
1. člen
V zakonu o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 22/2000) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov s seznama predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi vsebuje. Izključena so zdravila in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, in jih ni mogoče na enostaven način predelati in uporabiti za proizvodnjo prepovedanih drog.
Prepovedane droge so rastline in substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.
Proizvodnja pomeni pridobivanje, izdelavo in dodelavo, obdelovanje, predelovanje, mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne enote.
Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit, skladiščenje, dobavo, nakup, prodajo, posredovanje pri nakupu ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba pomeni rabo, pripravo za rabo, nakup za lastno uporabo in shranjevanje.
Uvoz pomeni vsak vnos blaga na carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to blago, razen vnosa zaradi tranzita.
Izvoz pomeni vsak iznos blaga s carinskega območja Republike Slovenije in zajema tudi ponoven izvoz ter začasen izvoz.
Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos pod carinskim nadzorom preko carinskega območja ali od enega do drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.
CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem sistemu Chemical Abstract Service.
Fizična oseba pomeni samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki opravlja dejavnost na podlagi koncesije.
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.“
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za pripravo strokovnih mnenj imenuje minister, pristojen za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: minister), komisijo za predhodne sestavine (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki organa, pristojnega za kemikalije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za finance, Gospodarske zbornice Slovenije ter strokovnjaki s področja kemije, farmacije in medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z drugih področij.“
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
(proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami)
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine lahko na podlagi dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije, opravlja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima dovoljenje za dejavnost proizvodnje ali prometa z zdravili, oziroma proizvodnje ali prometa z nevarnimi kemikalijami;
– da imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona.
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 2. in 3. skupine lahko opravlja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– prijavi svoje poslovanje pri organu, pristojnem za kemikalije, s podatki o naslovu podjetja, kjer se poslovanje opravlja, o osebi, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona, in o seznamu predhodnih sestavin, s katerimi posluje;
– da imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona.
Obveznost prijavljanja iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če se uvoz ali izvoz predhodnih sestavin iz 3. skupine opravlja v količinah, ki letno ne presegajo količin, ki jih predpiše minister.“
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(promet predhodnih sestavin iz 1. in 2. skupine)
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki dobavi kupcu predhodno sestavino iz 1. ali 2. skupine, mora od kupca pridobiti izjavo o namenu uporabe predhodne sestavine.
Izjava o namenu uporabe snovi iz 2. skupine lahko velja za obdobje 12 mesecev, če je v preteklih 12 mesecih kupcu dobavljena snov najmanj trikrat, če so količine v skladu z rednimi letnimi potrebami kupca (porabnika).
Ves promet s snovmi iz 1. in 2. skupine mora biti dokumentiran tako, da je omogočeno prepoznavanje podatkov o imenu predhodne sestavine, količini in vsebnosti, v primeru zmesi o imenih in količinah predhodnih sestavin v zmesi, imenih in naslovih dobaviteljev, distributerjev in prejemnikov ter o namenu uporabe predhodne sestavine.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ni potrebna za predhodne sestavine v količinah, ki jih določi minister.“
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)
Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za kemikalije.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka vloži pravna ali fizična oseba pri organu, pristojnem za kemikalije, vlogo, ki vsebuje podatke o imenu predhodne sestavine s tarifno oznako iz kombinirane nomenklature carinske tarife in CAS številko, količini in vsebnosti predhodne sestavine, tujem uvozniku oziroma izvozniku, namenu uporabe, prevoznem sredstvu, relaciji prevoza in o pristojnem carinskem uradu, kjer se bo pošiljka carinila.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora organ, pristojen za kemikalije, izdati najkasneje v petnajstih dneh od vložitve popolne vloge.
Dovoljenje za izvoz ali uvoz se izda v treh izvodih. En izvod zadrži organ, pristojen za kemikalije, en izvod se priloži carinski deklaraciji, en izvod pa zadrži pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo dovoljenje izdano.“
6. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predhodno sestavino iz 2. in 3. skupine se lahko uvozi ali izvozi na podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje do 12 mesecev.“.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami ali jih uporabljajo, takoj obvestijo organ, pristojen za kemikalije, in policijo o nenavadnih naročilih ali sklenjenih poslih s predhodnimi sestavinami ali z drugimi snovmi, ki še niso na seznamu predhodnih sestavin.“
Drugi odstavek se črta.
8. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da dovoljenja za uvoz iz 8. člena ali iz prvega odstavka tega člena ni v priloženi dokumentaciji oziroma ga ni mogoče pridobiti, organ, pristojen za kemikalije, posreduje predhodno obvestilo pristojnemu organu države uvoznice o nameravanem izvozu predhodne sestavine. Izvoz se odobri po prejemu soglasja iz države uvoznice.“
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Dovoljenje za izvoz predhodnih sestavin v države iz prvega odstavka tega člena se izda za posamezno pošiljko.“
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“12. člen
(označevanje embalaže)
Na embalaži, v kateri se predhodna sestavina daje v promet, morajo biti navedeni podatki o proizvajalcu, ime s seznama predhodnih sestavin in količina predhodne sestavine, v primeru zmesi pa ime in vsebnost posamezne predhodne sestavine v zmesi. Embalaža mora biti označena tudi v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij.“
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
(evidenca)
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo ali promet s predhodnimi sestavinami, vodi evidenco, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime s seznama s CAS številko, v primeru zmesi ime in količino predhodne sestavine v zmesi s CAS številkami;
– pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
– izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
– količine, ki so na zalogi.
Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi sestavinami se mora hraniti najmanj tri leta od konca koledarskega leta, v katerem se je opravljala dejavnost, ki je povezana z dokumentacijo.“
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
Dovoljenje iz 5. člena tega zakona se razveljavi ali odpravi:
– na zahtevo pravne ali fizične osebe, ki je imetnik dovoljenja;
– po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.“
12. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije.
Nadzor nad izvozom, uvozom in tranzitom predhodnih sestavin na carinsko območje Republike Slovenije ter v postopkih za odobritev carinsko dovoljene uporabe predhodnih sestavin, opravlja carinski organ.“
13. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“16. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Poleg pooblastil po predpisih o inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pravico še:
– pregledati dokumentacijo o pooblastilih odgovornih oseb in
– pregledati stanje zalog predhodnih sestavin.“
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(poročanje organa, pristojnega za kemikalije)
O stanju, ki je ugotovljeno pri inšpekcijskem pregledu, organ, pristojen za kemikalije, poroča ministru.
Kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih sestavin, organ, pristojen za kemikalije, o tem nemudoma obvesti tudi policijo.“
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
(analiza inšpekcijskih vzorcev)
Analize inšpekcijskih vzorcev opravljajo laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje kemikalij.“
16. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Organ, pristojen za kemikalije, vodi zbirko podatkov o predhodnih sestavinah, ki je na razpolago le pooblaščenim organom, ustanovam in osebam.“
Drugi odstavek se črta.
17. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“20. člen
(poročila)
Na zahtevo organa, pristojnega za kemikalije, pravna ali fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo ali promet s predhodnimi sestavinami, posreduje poročilo o izdanih, izdelanih, prejetih in porabljenih količinah ter o količinah posameznih predhodnih sestavin na zalogi.“
18. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“21. člen
(poročanje mednarodnim organizacijam)
Organ, pristojen za kemikalije, je odgovoren za pripravo poročil, ki jih minister, pristojen za zdravje, posreduje mednarodnim organizacijam na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ali sporazumov na področju predhodnih sestavin.“
19. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z globo od 300.000 tolarjev do 9,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine brez dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije (prvi odstavek 5. člena);
2. proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine v nasprotju s 6. členom tega zakona;
3. ne vodi evidence o predhodnih sestavinah oziroma ne hrani dokumentacije na predpisan način (tretji odstavek 5. člena in 13. člen);
4. ne prijavi poslovanja s predhodnimi sestavinami organu, pristojnemu za kemikalije (drugi odstavek 5. člena);
5. izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije (prvi odstavek 7. člena);
6. daje v promet predhodno sestavino v embalaži, ki nima navedenih zahtevanih podatkov, in ki ni označena v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij (12. člen);
7. ne posreduje organu, pristojnemu za kemikalije zahtevanega poročila (20. člen);
8. ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi (26. člen).
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.“
20. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“23. člen
(mandatne kazni)
Inšpektor izreče globo, ki jo izterja na kraju prekrška, v višini 300.000 tolarjev za prekršek pravni osebi ali fizični osebi, če ni imenovala osebe, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona (prvi in drugi odstavek 5. člena).“
21. člen
Kriteriji iz prvega odstavka 4. člena zakona ter pooblastilo ministru in pooblastilo komisiji iz drugega odstavka 4. člena zakona prenehajo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
22. člen
Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 19. členu tega zakona, z denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo od 100.000 do 5,000.000 tolarjev pa posameznik, ki stori prekršek iz 19. člena tega zakona v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Do 1. januarja 2005 se za prekršek iz 20. člena tega zakona izreče mandatna kazen v višini 300.000 tolarjev.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/99-5/4
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 816-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost