Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2933. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6961.

Na podlagi 40. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( Uradni list RS, št. 56/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Veljavnost)
Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
Ta uredba velja za vse uporabnike proračuna Republike Slovenije, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list. RS, št. 115/02).
2. člen
(Pomen izrazov)
Izrazi, ki se uporabljajo v tej uredbi, pomenijo:
II. IZPLAČILA
3. člen
(Vrste izplačil)
Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače
III. PRISPEVKI IN DAVKI
4. člen
(Vrste prispevkov in davkov)
Prispevki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec vplača v skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost.
Vrste prispevkov in davkov so:
5. člen
(Prispevki in davki iz in od plače ter drugih osebnih prejemkov)
IV. IZRAČUN PLAČE
6. člen
(Določitev povprečne mesečne delovne obveznosti)
Z delovnim koledarjem so določeni delovni dnevi, prazniki in ostali dela prosti dnevi.
Povprečna mesečna delovna obveznost se določi na osnovi 40 delovnih ur na teden in znaša 174 ur.
Za delovna mesta, za katera je s posebnim zakonom določena drugačna osnova delovnih ur na teden, se ta upošteva pri povprečni mesečni delovni obveznosti.
Ure za redno delo, nadomestila in izračun stalnih dodatkov (C010, C020, C040, C050, C150) se normira na povprečno mesečno delovno obveznost. Normiranje ur ne velja za obračun nadur kakor tudi ne za dodatke, ki so vezani na obračun nadur.
Število normiranih ur se izračuna po naslednji formuli:
           Dejanske ure (Z060)
Normirane ure =  --------------------------  x Povprečna mesečna delovna obveznost
(Z050)
          Mesečna delovna obveznost
7. člen
(Sprememba plačnega razreda)
Plačni razred je določen z delovnim mestom, nazivom oziroma napredovanjem javnega uslužbenca ali funkcionarja. Povečanje ali zmanjšanje osnovne plače je možno izključno s spremembo plačnega razreda.
Za spremembe plačnih razredov javnega uslužbenca in funkcionarja se vodi evidenca.
Če se spremeni plačni razred med mesecem, se evidentirajo vrste izplačil za število dni, ki so veljale za vsak posamezni plačni razred.
8. člen
(Določitev bruto urne postavke za osnovno plačo)
Bruto urna postavka za osnovno plačo se izračuna tako, da osnovno plačo delimo s povprečno mesečno delovno obveznostjo.
9. člen
(Bruto plača)
Osnovna plača se v prvem koraku izračuna na osnovi ur, ki se nanašajo na posamezne vrste izplačila.
BRUTO PLAČA 1. korak = f ( Tipi izplačila A, B, G in H )
BRUTO PLAČA 2. korak = BRUTO PLAČA 1. korak + tip izplačila C in E
BRUTO PLAČA = BRUTO PLAČA 2. korak + tip izplačila D
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, nadomestilo plače javnega uslužbenca v breme delodajalca ne more biti večje kot če bi delal za polni delovni čas (Z12).
10. člen
(Osnova za izračun prispevkov)
Osnovo za izračun prispevkov se izračuna tako, da seštejemo bruto plačo, tipe izplačil F, N ter vrsto izplačila I080 in I090.
11. člen
(Osnova za izračun davka od osebnih prejemkov)
Osnovo za izračun davka od osebnih prejemkov dobimo tako, da osnovi za izračun prispevkov odštejemo neplačano odsotnost, prispevke iz plače in olajšave v skladu z zakonom o dohodnini.
12. člen
(Osnova za izračun prispevkov od drugih osebnih prejemkov)
Osnova za izračun prispevkov od drugih osebnih prejemkov je enaka vsoti drugih osebnih prejemkov, ki so višji od zneska določenega z uredbo vlade, ki so opredeljeni s tipom izplačil J.
13. člen
(Osnova za izračun davka od drugih osebnih prejemkov)
Osnova za izračun davka od drugih osebnih prejemkov je enaka osnovi za izračun prispevkov od drugih osebnih prejemkov, kateri odštejemo prispevke iz drugih osebnih prejemkov.
14. člen
(Osnova za izračun davka na izplačano plačo)
Osnovo za izračun davka na izplačano plačo izračunamo tako, da osnovi za izračun prispevkov odštejemo tip izplačil F, H, N, ter vrsto izplačila I080 in I090.
15. člen
(Bruto bruto plača)
Vrednost bruto bruto plače izračunamo tako, da seštejemo bruto plačo, prispevke od plače in davek na izplačano plačo.
16. člen
(Neto plača)
Neto plačo dobimo tako, da od bruto plače odštejemo prispevke iz plače, davek od osebnih prejemkov.
17. člen
(Neto drugi osebni prejemki)
Neto druge osebne prejemke izračunamo tako, da od drugih osebnih prejemkov odštejemo prispevke od drugih osebnih prejemkov in davek iz drugih osebnih prejemkov.
18. člen
(Neto izplačilo)
Neto izplačilo dobimo tako, da od vsote vrednosti Neto plače, Neto drugih osebnih prejemkov in tipa izplačil l (razen vrste izplačila I080 in I090) odštejemo tip izplačil K.
19.člen
(Posebnosti pri izračunavanju plače)
Za zavarovanca:
-   ki do nastopa začasne zadržanosti od dela še ni imel plače oziroma osnove
   za plačilo prispevkov,
-   ki se poškoduje na poti na delo, preden je nastopil delo,
-   ki po odslužitvi vojaškega roka ali po predčasnem odpustu s služenja
   vojaškega roka zaradi bolezni ali poškodbe ne more nastopiti dela
se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo prejel, kot če bi delal.
Osnova za vrsto dela, ki v šifrantu izplačil ni posebej opredeljena, je osnovna plača.
Če je javni uslužbenec pri istem delodajalcu razporejen na dve ali več delovnih mest, ki so v različnih plačnih razredih, ali če se mu med mesecem spremeni plačni razred, se izvedeta dva ali več ločenih obračunov plač. Ločeni obračuni so samo pri izračunu »Bruto plača 1. korak« in »Bruto plača 2. korak« in morajo biti prikazani na eni plačilni listi. Prikaz plačilne liste je priloga te uredbe.
V skladu z 49. členom ZSPJS izplačana plača (Bruto plača 2. korak brez tipa izplačil od C080 do C140 ter tipa izplačil E) ne sme biti nižja, kot je bila pred pričetkom uporabe ZSPJS. Izračunana razlika se obračuna z vrsto izplačila A040. Podrobnejša navodila za izračun razlike plač v skladu z 49. členom ZSPJS določi minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.
V. PLAČA JAVNEGA USLUŽBENCA, NAPOTENEGA V TUJINO
20. člen
(Osnova za izračun tolarske in devizne plače)
Javnemu uslužbencu, napotenemu v tujino, se izračunata tolarska in devizna plača.
Devizni dodatki (tip izplačil R), povračila in nadomestila javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S) so določeni v uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljevanju PJUDT).
Osnova za izračun tolarske plače je določena z osnovno plačo javnega uslužbenca pred odhodom v tujino, pri čemer se upoštevata dodatek za delovno dobo in dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat.
Osnova za izračun tolarske plače javnega uslužbenca, ki pred nastopom dela v tujini ni bil zaposlen v javnem sektorju, je osnovna plača, določena za ustrezno delovno mesto v javnem sektorju, za katerega izpolnjuje pogoje, pri čemer se upoštevata dodatek za delovno dobo in za specializacijo, magisterij ali doktorat.
Osnova za izračun devizne plače je osnova, določena v tem členu in pomnožena s pretvornikom za delo v tujini, ki je za posamezno državo določen v uredbi PJUDT.
Osnova za izračun tolarske in devizne plače se ustrezno poveča zaradi napredovanja v skladu s predpisi, ki urejajo sistem napredovanja javnih uslužbencev.
21. člen
(Devizni dodatki in povračila)
------------------------------------------------------------------------------------------
Šifra  Vrsta izplačila      Tip izplačila    Opis deviznega dodatka    Opombe
------------------------------------------------------------------------------------------
R010  Dodatek zaradi širšega
    obsega delovnih nalog   Devizni dodatki   V % ali znesku
                            8. člen PJUDT
R020  Dodatek za nezaposlenega
    partnerja         Devizni dodatki   V % ali znesku
                            9. člen PJUDT
R030  Dodatek za vzgojo in
    šolanje          Devizni dodatki   V % ali znesku
                            10. člen PJUDT
R040  Dodatek za nevarnost   Devizni dodatki   V % ali znesku
                            11. člen PJUDT
R050  Dodatek za posebne
    pogoje dela        Devizni dodatki   V % ali znesku
                            12. člen PJUDT
R060  Položajni dodatek     Devizni dodatki   V % ali znesku
                            13. člen PJUDT
R070  Dodatek za posebne
    klimatske razmere     Devizni dodatki   V % ali znesku
                            14. člen PJUDT
------------------------------------------------------------------------------------------
Devizni dodatki - zaključeno s šifro R070
------------------------------------------------------------------------------------------
Povračila in nadomestila
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Šifra  Vrsta izplačila          Tip izplačila             Vrednost
                                          povračila/     Opombe
                                          nadomestila
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S010   Povračilo stroškov za postrežbo  Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
                      uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S020   Povračilo stroškov         Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     prostovoljnega pokojninskega in  uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     invalidskega zavarovanja za
     nezaposlenega partnerja
S030   Povračilo dela           Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     stroškov vpisnine in šolnine    uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S040   Povračilo potnih in        Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     selitvenih stroškov        uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S050   Dnevnice              Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
                      uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S060   Povračilo stroškov za       Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     reprezentanco           uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S070   Povračilo članarine v       Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     diplomatskih in konzularnih    uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     združenjih,
S080   Povračilo potnih stroškov     Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     za izrabo dopusta          uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S090   Povračilo stroškov za       Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     nastanitev            uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S100   Povračilo stroškov         Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     za prevoz na delo         uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S110   Povračilo stroškov za       Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     uporabo lastnega osebnega     uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     avtomobila v službene namene
S120   Regres za prehrano         Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     med delom             uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     (protivrednost tolarske osnove)
S130   Regres za letni          Povračila/ nadomestila         V % ali znesku
     dopust (tolarska osnova in     javnemu uslužbencu na delu v tujini  15. člen PJUDT
     tolarsko izplačilo)
S140   Nadomestilo plače za        Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     čas odsotnosti z dela       uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     zaradi bolezni,
S150   Povračilo stroškov         Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     zdravstvenega zavarovanja,     uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S160   Dodatno nezgodno          Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     zavarovanje            uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S170   Povračilo stroškov za       Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     učenje tujega jezika        uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
S180   Povračilo stroškov         Povračila/ nadomestila javnemu     V % ali znesku
     nastalih ob smrti         uslužbencu na delu v tujini      15. člen PJUDT
     javnega uslužbenca na delu v
     tujini oziroma ožjega
     družinskega člana, ki
     je z njim bival v tujini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povračila/nadomestila javnemu uslužbencu na delu v tujini - zaključeno s šifro S180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. IZPLAČEVANJE PLAČ
22 .člen
(Izplačevanje plač)
Plača se izplačuje mesečno. Ostale vrste izplačil se izplačujejo skupaj s plačo.
Dan izplačila plač je najkasneje petnajsti dan v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Devizna plača se prične obračunavati s prvim delovnim dnem v tujini in preneha z zadnjim delovnim dnem v tujini.
Devizna plača se izračunava in izplačuje v valuti države, v kateri javni uslužbenec dela. Če valuta te države ni konvertibilna, se izračunava in izplačuje v konvertibilni valuti, ki jo za posamezno državo določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
VII . KONČNA DOLOČBA
23. člen
(Začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Št. 113-23/2003-1
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-1711-0054
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost