Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2855. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, volilne komisije ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica, stran 6709.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Ribnica na 5. redni seji 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, volilne komisije ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 17/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljeno delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Občinski volilni komisiji pripada plačilo v višini kot jo določa zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Ribnica, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada tudi funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 60% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih iz 1. člena tega pravilnika razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki funkcijo opravlja poklicno.
5. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plačilo za opravljanje funkcije ter plačila članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Ribnica.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se oblikuje največ v višini 60% plače župana oziroma v višini količnika 6,3. Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada 50% plače ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno oziroma plača s količnikom 3,15.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, znaša 12% plače župana, kar je enako količniku 1,38.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 8% = 0,400,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 21,6% = 0,298,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 12,8% = 0,176,
– predsedovanje seji delovnega telesa 21,6% = 0,298,
– članom delovnih teles za udeležbo na seji 16,0% = 0,220.
Količnik za vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu in količnik za udeležbo na redni seji občinskega sveta se seštevata v primeru, ko član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta.
Članu občinskega sveta, ki je hkrati tudi član delovnega telesa, za udeležbo na izredni seji delovnega telesa, ki se sestane v času prekinitve seje občinskega sveta, pripada le plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Sejnina ne zajema stroškov prihoda na redne in izredne seje občinskega sveta, seje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in organov, ki jih imenuje župan. Evidenco o opravljenem delu vodi občinska uprava.
8. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za 1. tarifni razred, za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo. Dodatek za delovno dobo pripada županu le v primeru, da funkcijo opravlja poklicno. Plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se obračunava v skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika.
Znesek se poveča za delovno dobo le v primeru, ko gre za poklicno opravljanje funkcije.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plačila za opravljanje funkcije za posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon in ta pravilnik.
9. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločbo ali sklepom o županovi plači se izvršijo določbe zakona o lokalni samoupravi. Z odločbo ali sklepom o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana pa se izvršijo določbe tega pravilnika.
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije ter sejnine na podlagi tega pravilnika imajo značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi. Izplačujejo se na podlagi sklepa o imenovanju.
III. SEJNINE IN DRUGA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco občinske uprave o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
Sejnina za posamezno sejo delovnega telesa, ki se je udeleži član delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, znaša za posamezno sejo 16% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta oziroma količnik v višini 0,220.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine, in sicer predsednik v višini 21,6% plače župana oziroma 0,298 količnika in člani 16,0% plače župana oziroma 0,220 količnika.
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine: predsednik skladno s predzadnjo in zadnjo alineo 7. člena, člani pa skladno z zadnjo alineo 7. člena tega pravilnika.
Sejnine ne smejo preseči najvišjega možnega zneska.
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah.
Predsednik in člani ter namestniki volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
Predsednik in člani ter namestniki volilnih komisij krajevnih skupnosti imajo ob vsakih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti pravico do nadomestila v višini 1/2 zneska, ki pripada članom volilnega odbora iz prejšnjega odstavka.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Ribnica.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktorica občinske uprave.
15. člen
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov. Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega bivališča funkcionarja do sedeža občine, za število prevoženih kilometrov. Kilometrina se izplača v višini, ki je določena za zaposlene v državni upravi.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače, nagrade in prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu.
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za 1. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
19. člen
Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine, so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej. Članu za udeležbo na seji z manj kot 70% časovne prisotnosti plačilo za opravljanje funkcije ne pripada.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 68/99).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-110-01-2/2003
Ribnica, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.