Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2847. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto, stran 6695.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 68/98 – odločba US, 74/98 in 70/00, 87/01-Zsam-1 in 51/02), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/2000), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel naslednji cenik pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto:
I
------------------------------------------------------------------------------------------------
STORITEV                            Enota            CENA
                                mere
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. POGREBNE STORITVE
a) Izkop in zasutje groba, odpiranje in zapiranje grobnice
– enojni, dvojni grob                     ura/m3      4,5
– otroški grob                         ura/m3      4,5
– grobnica                           SIT/kos         7.410,10
– žarni grob                          SIT/kos         3.223,00
b) Postavitev in demontaža zaščitnega odra na sosednji grob  ura/kos     4,5
c) Demontaža in dvig robnikov                 SIT/kos         9.064,00
d) Postavitev robnikov in spomenikov              SIT/kos         10.948,30
e) Dela v zvezi s pokojnikom:
– preoblačenje, umivanje in britje umrlega ter
dvig trupla na domu, v mrtvašnici ali bolnišnici)       SIT           9.010,10
– polaganje ponesrečenca v krsto v normalnem stanju      SIT           1.304,60
– polaganje ponesrečenca v krsto v razpadajočem ali
razkosanem stanju ali obešenca                 SIT           5.929,00
– urejanje dokumentov pokojnika                SIT           2.433,20
– enkratna uporaba transportne krste              SIT           1.126,40
f) Enkratna uporaba obdukcijske sobe              SIT           1.071,40
g) Uporaba hladilnika
– prvi dan                           SIT/dan          790,90
– drugi dan                          SIT/dan          710,60
– vsak naslednji dan                      SIT/dan          474,10
h) Uporaba objektov in prostorov
– uporaba poslovitvenih in gospodarskih objektov z
dekoracijo                           SIT/dan         6.325,00
– uporaba poslovilne dvorane z dekoracijo           SIT/dan         10.450,00
– uporaba sobe za pripravo pokojnika              SIT           3.520,00
– uporaba mrliške vežice                    SIT/dan         6.380,00
i) Dezinfekcija prostora, oseb in naprav            SIT/kos          591,80
j) Izvršitev pogreba na delovni dan
– za pogrebca                         ura       2,0
– ob nedeljah in praznikih povečanje cen za 100%
– izven Novega mesta povečanje cen za 50% brez prevoza
k) Izvršitev pogreba na delovni dan
z mašo – za pogrebca                      ura       2,5
– ob nedeljah in praznikih
povečanje cen za 100%
– izven Novega mesta povečanje cen za 50%
brez prevoza
l) Opravljanje pogrebnih storitev               SIT/ura         2.173,60
m) Pobiranje pokojnika na klic                 SIT           6.325,00
n) Prva ureditev groba:
– grob za odraslo osebo                    ura/kos     3,00
– otroški grob                         ura/kos     2,00
– grobnica                           ura/kos     1,00
– žarni grob                          ura/kos     1,50
– enojni grob                         ura/kos     3,00
– dvojni grob                         ura/kos     5,00
o) Prva ureditev groba z nasaditvijo cvetja          SIT/kos Po naročilu
p) Ozvočenje
– postavitev in demontaža ozvočenja              SIT/kos         4.427,50
– uporaba ozvočenja                      SIT/kos         6.710,00
r) Montaža in demontaža odra za krsto             SIT/kos         8.728,50
2. POGREBNI PREVOZI
a) Lokalni prevoz do 10 km                   SIT           5.830,00
b) Prevoz nad 10 km                      SIT/km           136,40
3. EKSHUMACIJA
a) Pred pretekom 10 let
(z izkopom in zasutjem jame)                  SIT/kos         63.913,30
b) Po preteku 10 let
(z izkopom in zasutjem jame)                  SIT/kos         48.523,20
4. LETNA NAJEMNINA GROBOV
a) enojni grob                         SIT/leto         5.525,30
b) dvojni grob                         SIT/leto         8.135,60
c) žarni grob                         SIT/leto         3.361,60
d) prenos najemnine grobov                   SIT/kos         3.458,40
5. UREDITEV ZEMLJIŠČA ZA NOV GROB               SIT/kos         11.045,10
6. PREDPRIPRAVA GROBNEGA POLJA ZA POSTAVITEV
SPOMINSKEGA OBELEŽJA                      SIT/kos         10.780,00
7. RAZSTROS PEPELA IZ ŽARE NA POSEBNEM PROSTORU        SIT/kos         16.500,00
8. PREVZEM POKOJNIKA
Prevzem pokojnika v Splošni bolnišnici v Novem mestu ali v
Domu starejših občanov Novo mesto in prevoz na pokopališče v
Srebrniče izvrši Komunala Novo mesto, d.o.o.
Prevzem pokojnika na pokopališču Srebrniče:
– na delovni dan od 7. do 15. in v soboto od 7. do 15. ure               7.669,20
– izven delovnega časa, ob nedeljah in praznikih                    11.503,80
------------------------------------------------------------------------------------------------
II
Nove cene veljajo od 1. 7. 2003 dalje.
III
Pogodbo o najemnini grobov je možno skleniti ali podaljšati največ za obdobje 10 let, s tem da se plačilo izvaja 2 x letno po veljavnih cenah.
Za opravljanje pogrebnih storitev v tujini se storitve obračunajo po dejanskih stroških.
Za naročene intervencije izven delovnega časa in za pogrebe izven delovnega časa, določenega s pokopališkim redom, se cene delavcev povečajo za 50%.
MO Novo mesto subvencionira ekshumacije iz pokopališč Ločna in Šmihel v višini 50% stroškov ekshumacije.
Cenik je enoten za vsa pokopališča v MO Novo mesto v upravljanju Komunala Novo mesto, d.o.o.
V cenah storitev ni vračunan davek na dodano vrednost.
Št. 352-01-10/2003
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.