Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2846. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2003, stran 6695.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 – odločba US, 45/1994 – odločba US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 74/1998, 59/1999 – odločba US, 70/2000, 87/2001 – Zsam-1 in 51/2002), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU in 110/2002-ZDT-B) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2003
1. člen
10. člen odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2003 (Uradni list RS, št. 84/2002; – dalje odlok) se spremeni tako, da se glasi:
“Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se potrebna sredstva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, določeno z Zakonom o javnih naročilih za gradbena dela, na naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenu prenesenih sredstev med postavkami v okviru posameznega področja.”
2. člen
11. člen odloka se dopolni tako, da se za tretji odstavek doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin občin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-7/2003
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.