Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2845. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah, stran 6691.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje–Ratež na odseku Velike Brusnice–Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice–Dol. Suhadol–Gabrje v Velikih Brusnicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02 in 57/03) za območje Mestne občine Novo mesto sprejme lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje – Ratež na odseku Vel. Brusnice – Ratež vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje v Velikih Brusnicah (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je v marcu 2003 izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. LN- 05/01.
2. člen
(Vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območje obravnavanega cestnega odseka, na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije objektov,
– opis prometnotehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalno-energetskih infrastruktur,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etapnost izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličbo parcel,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
 srednjeročnega plana Mestne občine
 Novo mesto                  M 1:25000 in M 1:5000
– geodetski načrt z mejo območja urejanja          M 1:1000
– katastrski načrt                     M 1:2880
– digitalni katastrski načrt z mejo
 območja urejanja                     M 1:2880
– pregledno situacijo                    M 1:5000
– ureditveno situacijo                   M 1:1000
– idejne rešitve komunalnih vodov in naprav         M 1:1000
– karakteristični prečni prerez                M 1:50
– pregledni vzdolžni profil               M 1:500/500
– načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za
 zakoličbo                         M 1:1000
(priloga: seznam koordinat lomnih točk
 meje območja lokacijskega načrta)
– etapnost izvajanja gradnje                M 1:5000
II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA
3. člen
(Ureditveno območje po parcelah)
V območje urejanja z lokacijskim načrtom so za rekonstrukcijo ceste in spremljajočih ureditev vključena zemljišča oziroma deli zemljišč z naslednjimi parc. št.:
stp. 1, 10/2, stp. 102, stp. 151, stp. 152, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 163, 168/1, 168/2, 174/2, 175/1, 19/1, stp. 198, stp. 200, stp. 205, 243/1, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 247, 248/1, 248/2, 251/1, 251/2, stp. 252, 252/1, 252/2, stp. 26/1, stp. 26/2, 261, 262, stp. 265, stp. 27/1, stp. 27/2, stp. 277, stp. 28/1, 28/2, stp. 28/2, stp. 28/3, 2860, 2861, 2862, 2865, 2881/2, 2881/3, 2886, 2887, 2888, 29, stp. 290, 2915, 2917, 2918, 2920, 2972/2, 2975/1, 2976, 2977, 2979/1, 2979/2, 2979/3, 2979/4, 2980, 2981, 2982, 2983, 2986, 2988, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995/1, 2995/2, 2996, 2997, 2998, 3002, 3005, 3009, 3010/1, 3017, 3018, 3019, 3020, 3041, 3043/1, 3044, 3046/1, 3048, 3050, 3053/1, 3065/3, 3071, 3073, 3074, 310/1, 35, 3757, 3759/1, 3764, 3771/1, 3771/2, 3772, 3777, 3782, 3784, 3785, 3796, 3801, 4, 43/1, 45, stp. 46/1, stp. 46/2, 48/1, 49/1, stp. 49/1, stp. 50, 51, 52, stp. 53, 55/2, 58, 59, 6, 63, 69, 722, 731/2, 731/5, 731/6, 74, 75/1, 75/2, 76, 784/2, 784/3, 785/1, 785/2, 799/1, 799/3, 80, 806, 809, 810, 821, 822, 85/3, 851, 852, 863/1, 863/4, 866/2, 876/1, 876/2, 878, 880, 881, 882, 885, 886, 891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/5, 893/6, 894/2, 894/8, 895, 897, stp. 94, stp. 95 in stp. 96, vse k.o. Brusnice.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje urejanja iz 3. člena tega odloka obsega:
– ureditev regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež na odseku Velike Brusnice – Ratež (od km 3.078 do km 5.498) ter
– rekonstrukcijo križišča regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje in dostopno potjo v zahodni del naselja Velike Brusnice.
Ureditve na obravnavanem odseku regionalne ceste vključujejo:
– razširitev prečnega profila vozišča, razen v naselju Velike Brusnice,
– korekcijo horizontalnih in vertikalnih elementov ceste,
– ureditev enostranskega hodnika za pešce,
– regulacijo Vrtaškega potoka na tangiranem odseku,
– ureditev odvodnjavanja,
– razširitev obstoječih propustov in mostov,
– ureditev tangiranih priključkov javnih poti ter dostopov do objektov in na kmetijske površine,
– izvedbo avtobusnih postajališč ter
– ureditev komunalne infrastrukture.
IV. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Odsek regionalne ceste, predviden za rekonstrukcijo, se prične v naselju Velike Brusnice v km 3.078 in konča v naselju Ratež v km 5.498. Na obravnavanem odseku se oblikuje štirikrako križišče regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje in dostopno potjo v zahodni del naselja Velike Brusnice v km 3.755. Priključek lokalne ceste se rekonstruira, obstoječ priključek dostopne ceste pa prilagodi novi ureditvi v obstoječi širini. Križišče ni semaforizirano.
6. člen
(Vertikalni in horizontalni elementi regionalne in lokalne ceste)
Obstoječa površina, namenjena regionalni cestni povezavi, se razširi za širino hodnika za pešce in potrebne razširitve vozišča. Na mestih, kjer so neustrezni horizontalni in vertikalni elementi ceste, se le-ti korigirajo tako, da je zagotovljena konstantna računska hitrost 60 km/h izven naselij in 40 km/h v naseljih.
Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstoječe regionalne ceste in konfiguraciji terena, zato niveleta ceste menja nagibe na razmeroma kratkih razdaljah. Glede na razmeroma ravninski teren so nagibi blagi, saj dosegajo vrednosti od 0,4 do 6,6%. V splošnem niveleta trase od km 3.338 do km 4.706 pada, v nadaljevanju pa se v rahlem vzponu dviga.
Projektirani normalni prečni profil regionalne ceste znaša:
– od km 3.078 do km 3.718: 8,10 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,55 m, 2 robna pasova po 0,20 m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in dve bankini po 0,50 m;
– od km 3.718 do km 4.118: 9,10 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,75 m, 2 robna pasova po 0,20 m in obojestranska hodnika za pešce širine 1,60 m;
– od km 4.118 do km 5.498: 8,50 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,75 m, 2 robna pasova po 0,20 m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in dve bankini po 0,50 m.
Zgornji ustroj ceste se dimenzionira glede na prometne obremenitve za plansko obdobje 20 let. Na celotnem odseku je potrebno zaradi slabega stanja ceste zamenjati tamponski material in asfalt v ustrezni debelini.
7. člen
(Avtobusna postajališča)
Avtobusna postajališča se izvedejo v naseljih Velike Brusnice (v km 3.818 – levo in v km 3.878 – desno) ter Male Brusnice (v km 4.538 – levo in v km 4.598 – desno).
8. člen
(Priključki)
Vsi priključki lokalnih cest, javnih in poljskih poti, dostopi na kmetijska zemljišča ter dostopi do objektov v naseljih Velike in Male Brusnice, ki bodo tangirani z ureditvami na R3-668/5846 Gabrje – Ratež, se morajo niveletno in situativno navezati na rekonstruirano traso regionalne ceste. Priključki lokalnih cest se morajo izvesti z ustreznimi zavijalnimi radiji, priključki javnih in poljskih poti, dostopi na kmetijska zemljišča ter dostopi do objektov pa se naj izvedejo preko poglobljenih robnikov.
9. člen
(Ureditev Vrtaškega potoka)
Ureditev regionalne ceste na odseku Velike Brusnice – Ratež tangira Vrtaški potok od km 3.338 regionalne ceste do križišča z lokalno cesto L 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ko potok zavije proti vzhodu in se odmakne od ceste.
Vrtaški potok se na tangiranem delu uredi tako, da bo normalni profil potoka skozi Velike Brusnice prevajal najmanj dvajsetletne visoke vode (Q20 je okoli 24 m3/s). To je mogoče doseči ob upoštevanju normalnega profila s širino dna b =2,50 m, naklonom brežin 3:1, svetlo višino normalnega profila h =1,80 m in vzdolžnim padcem l =15%o ali s širino dna b =2,00 m, naklonom brežin 3:1, svetlo višino normalnega profila h =2,10 m in vzdolžnim padcem l =15%o.
Za zagotovitev petdesetletne protipoplavne varnosti se nad naseljem za zadrževanje razlike vod do 30 m3/s izvede suhi zadrževalnik, kar pa ni predmet tega lokacijskega načrta.
10. člen
(Oporni in podporni objekti, propusti, razširitve mostov)
V začetnem delu trase, kjer je cesta omejena s strnjeno pozidavo in Vrtaškim potokom, se od km 3.390 do km 3.719 izvedeta podporna objekta, ki hkrati predstavljata levo in desno korito potoka. Od km 3.443 do km 3.533, kjer poteka del ceste nad samo strugo potoka, se strugo nadkrije oziroma kanalizira. Zaradi regulacije potoka se obstoječi propusti nadomestijo z novimi, in kjer je potrebno, se izvede nove propuste čez potok.
V območju križišča regionalne ceste z lokalno cesto za naselje Leskovec v km 3.758 (zaradi korekcije priključka lokalne ceste) ter v km 3.941 regionalne ceste (zaradi novega prečnega prereza ceste) se obstoječa mostova čez potok razširita. Vse premostitve morajo biti dimenzionirane na Q20 oziroma prevodnost 24 m3/s.
V naselju Male Brusnice se izvedejo oporni objekti na desni strani ceste od km 4.655 do km 4.668 v dolžini 14,5 m, od km 4.674 do km 4.696 v dolžini 22 m ter od km 4.710 do km 4.730 v dolžini 20 m, višine od 0,30 do 1,30 m.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Tlaki: vozne površine cest in priključki ter hodniki za pešce izven naselij se izvedejo v asfaltni izvedbi, v naselju Velike in Male Brusnice pa se hodniki za pešce izvedejo z betonskimi tlakovci.
Ulična oprema: javna razsvetljava je zagotovljena s postavitvijo svetilk. Svetilke, ki ne povzročajo svetlobnega onesnaževanja, se namestijo na razdaljo do 40 m na vročecinkane kandelabre višine 10 m.
Brežine: vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Vkopne in nasipne brežine se izvede v nagibu 1: 2 do 2: 3, humusira in zatravi. Dodatni ukrepi za povečanje stabilnosti niso predvideni. Vegetacija se odstrani le tam, kjer bo to nujno potrebno zaradi izvedbe cestnega telesa in organizacije gradbišča.
Zasaditve v obcestnem prostoru: brežine vkopov in nasipov se ozelenijo. V območju križišča v Velikih Brusnicah se obstoječa asfaltirana površina ob lokalni cesti za Leskovec po rekonstrukciji priključka rekultivira in ozeleni.
Avtobusna postajališča: avtobusna postajališča se izvedejo z elementi, kot jih predpisuje Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč v naseljih (Uradni list SRS, št. 17/82) za računsko hitrost 50 km/h. Opremljena naj bodo s čakalno ploščadjo širine 2 m in tipskimi nadstrešnicami, koši za smeti in sedeži ter med sabo povezana s hodniki za pešce in prehodom za pešce. Vsa oprema naj bo oblikovno usklajena (materiali, proporci) z ostalimi elementi urbane opreme.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
12. člen
Vodovod: obstoječe vodovodno omrežje od križišča na Ratežu do križišča za Leskovec je potrebno obnoviti; izvede se ga v pločniku po celotni trasi rekonstrukcije ceste. Na mestih prečkanj ceste (vozne površine) je treba obstoječe cevi (PVC, AL) zamenjati z LŽ (duktil). Vse prestavitve in zaščite se izvedejo z duktilno litino ustreznih dimenzij. Kape cestnih ventilov in hidrantov ter pokrove vodovodnih jaškov se mora prilagoditi novi višini terena. Obnovitev vodovoda mora zagotavljati tudi preskrbo z zadostno količino požarne vode.
Fekalna kanalizacija: na obravnavanem območju je fekalna kanalizacija izvedena po trasi, ki upošteva predmetno rekonstrukcijo ceste in spremljajoče ureditve.
Meteorna kanalizacija: na odseku od km 3.078 do km 3.258 se izvede meteorna kanalizacija z izpustom v potok Brusničica, na odseku od km 3.278 do km 3.390 pa z izpustom v Vrtaški potok. Na odseku od km 3.390 do km 3.740 se zamenjajo obstoječi odtočni jaški z izpustom v Vrtaški potok. Na preostalem odseku skozi naselje Velike Brusnice se izvede meteorna kanalizacija z izpustom v Vrtaški potok. Meteorna kanalizacija se izvede tudi v območju hodnikov za pešce v naselju Male Brusnice z izpustom na teren. Izven območja strnjene pozidave se izvedejo odtočni jaški z izpustom na teren.
Tk omrežje: z izgradnjo avtobusnega postajališča v Velikih Brusnicah v km 3.828 bosta tangirana dva prehoda tk omrežja pod cestiščem, zaradi česar se zgradi kabelski jašek z dimenzijami, ki bo zajel oba prehoda.
Od km 3.750 do km 3.828 se dogradi dvocevna kabelska kanalizacija z navezavo na obstoječo kanalizacijo, na odseku od km 3.828 do km 3.928 pa se položi dve dodatni zaščitni PVC cevi premera 110 mm, ki se zaključi v novopredvidenem jašku v km 3.828. Na odseku od km 4.673 do km 4.740 se obstoječe razvodno tk omrežje zaradi tangiranja z rekonstrukcijo ceste prestavi. Krajevno in medkrajevno omrežje se na prehodu pod cesto v km 4.918 ter pri vzporednem poteku in neposredni bližini s cesto na odseku od km 5.054 do km 5.125 dodatno zaščiti.
Električno omrežje: obstoječe prostozračno električno NN omrežje se ohranja; na mestih tangenc je potrebno pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi zagotoviti ustrezne višinske odmike med vodi in niveleto rekonstruirane ceste. Križanja trase z NN kablovodi je potrebno izvesti v PVC ceveh 160 in jih dodatno obbetonirati. Na odseku od km 3.390 do km 3.758 se naj izvede štiricevna elektrokabelska kanalizacija.
Javna razsvetljava: se izvede v naseljih Velike Brusnice in Male Brusnice. V naselju Velike Brusnice se obstoječe svetilke v celoti nadomesti. Izvede se tudi javna razsvetljava na vseh avtobusnih postajališčih.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
(Rušitve in nadomestitve)
Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste na obravnavanem odseku je potrebno odstraniti:
– prizidek k cerkvi sv. Križa v Velikih Brusnicah, zgrajen na zemljišču št. stp. 152, k.o. Brusnice,
– stanovanjsko hišo v Malih Brusnicah s h.št. 2, zgrajeno na zemljišču št. stp. 96 in 2986, k.o. Brusnice; nadomestni objekt se zgradi v okviru predmetnega zemljišča, kar pa ni predmet tega lokacijskega načrta ter
– obstoječe premostitvene objekte v območju ureditve in prestavitve struge Vrtaškega potoka, ki služijo za dostop do objektov; le-te je treba nadomestiti z novimi objekti.
14. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč.
Obnovitev vodovoda mora zagotavljati tudi preskrbo z zadostno količino požarne vode.
15. člen
(Ohranjanje naravne dediščine)
Na območju, obravnavanem z lokacijskim načrtom, tečeta potok Brusničica (NV 360) in Vrtaški potok (NV 365), ki imata status hidrološke naravne vrednote lokalnega pomena. Posebnih zahtev na območju poteka regulacije Vrtaškega potoka skozi strnjen del naselja ni, v ostalem na območjih tangenc pa se naj struga uredi čimbolj sonaravno z materiali (kamen in ne beton), ki so najmanj moteči za vodotok kot tudi za prostor ob njem.
16. člen
(Varovanje objektov kulturne dediščine)
Rekonstrukcija ceste na obravnavanem odseku tangira enoti kulturne dediščine, ki imata status kulturnega spomenika: cerkev sv. Križa (EŠD 1678) in cerkev sv. Družine (EŠD 1680), obe v Velikih Brusnicah.
Poseg ne sme fizično poškodovati ali ogrožati kulturnih spomenikov in ne bistveno spreminjati prostorskih razmerij njihove neposredne okolice. Novi nivoji cestišča (hodnika za pešce) morajo biti pri stiku z varovanim objektom podrejeni njegovi optimalni nivojski navezavi na neposredno okolico; dodatno “utapljanje” v teren ni sprejemljivo.
Na območjih sklenjene poselitve je treba zagotoviti arheološki nadzor; v ta namen je investitor dolžan pismeno obvestiti pristojno kulturnovarstveno službo vsaj 10 dni pred začetkom zemeljskih del.
Na območjih izven naselij morajo biti predhodno opravljeni ekstenzivni terenski pregledi; v primeru, da bi bilo potrebno na podlagi njihovih rezultatov traso na določenih kritičnih odsekih redefinirati, se naj le- ta upošteva pri izdelavi projekta izvedenih del.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
17. člen
Izvedba lokacijskega načrta je predvidena v treh etapah, in sicer:
– I. etapa zajema ureditev cestnega odseka od km 3.078 do km 3.778 v obsegu:
– ureditev vozišča,
– ureditev korita Vrtaškega potoka,
– ureditev premostitvenih objektov,
– izvedba hodnikov za pešce,
– ureditev tangiranih priključkov,
– ureditev križišča z lokalno cesto za Leskovec,
– izvedba javne razsvetljave,
– izvedba fekalne kanalizacije,
– ureditev elektrokabelske kanalizacije,
– prestavitev oziroma zaščita ostalih tangiranih komunalnih vodov.
– II. etapa zajema ureditev cestnega odseka od km 3.778 do km 4.498 v obsegu:
– ureditev vozišča,
– razširitev mostu čez Vrtaški potok,
– izvedba hodnikov za pešce,
– ureditev avtobusnih postajališč na tem odseku,
– ureditev tangiranih priključkov,
– izvedba javne razsvetljave,
– prestavitev oziroma zaščita ostalih tangiranih komunalnih vodov.
– III. etapa zajema ureditev cestnega odseka od km 4.498 do km 5.498 v obsegu:
– ureditev vozišča,
– izvedba hodnikov za pešce,
– ureditev avtobusnih postajališč na tem odseku,
– ureditev tangiranih priključkov,
– izvedba javne razsvetljave,
– prestavitev oziroma zaščita ostalih tangiranih komunalnih vodov in vse potrebne ostale ureditve na celotnem odseku, ki bodo zagotovile nemoteno funkcioniranje te cestne povezave.
Opredeljene etape so samostojno zaključene celote in se lahko izvajajo samostojno. Faznost izvajanja ni odvisna od etap; te (faze) pa morajo biti gradbeno zaključene celote, usklajene s prestavitvami oziroma zaščitami komunalnih naprav in objektov po tem načrtu.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
18. člen
V času gradnje morajo investitor in izvajalci:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč na obeh straneh ceste ter nemoteno komunalno oskrbo objektov v času izvajanja del;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takem obsegu, da se prometna varnost zaradi ureditev na obravnavanem odseku regionalne ceste na bo poslabšala;
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav v območju ureditve ceste in jih v primeru poškodb zaradi gradnje ustrezno sanirati;
– pred pričetkom rekonstrukcije ceste na tangiranih delih odstraniti plodno zemljo in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena, preostanek izkopnega materiala pa deponirati na deponiji komunalnih odpadkov Leskovec kot del prekrivnega materiala;
– pred pričetkom rekonstrukcije ceste obvestiti upravljalca elektroenergetskega omrežja, Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, zaradi odkaza nizkonapetostnih kablov in nadzora pri eventualni prestavitvi elektroenergetskih objektov;
– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev in za preprečitev emisij v zrak;
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi; v primeru nezgode je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v lokacijskem načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani s predmetnimi ureditvami;
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovane v času gradnje;
– sanirati vse poti in ceste, ki bodo zaradi ureditve tega odseka cestne povezave kakorkoli poškodovane oziroma jih povrniti v prvotno stanje.
Po končani gradnji se mora, zemljišča oziroma njihove dele, ki bodo s predvidenimi posegi in ureditvami tangirana le v času gradnje, takoj povrniti v prvotno rabo.
X. TOLERANCE
19. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene, pri čemer so dopustna manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje izdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
XI. NADZOR
20. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem lokacijskega načrta opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do izvedbe predmetnih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
22. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto, na Oddelku za prostorsko planiranje.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-16/2001
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost