Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, stran 6686.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02 in 92/02) za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe površin zaradi predvidene rekonstrukcije regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež na odseku Vel. Brusnice – Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V poglavju 3 Usmeritve dolgoročnega razvoja na temeljnih razvojnih področjih in območjih v točki 3.1.3.3 Promet in zveze se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sedanje stanje regionalnih cest bomo izboljšali z modernizacijo in obnovitvami predvsem na kritičnih odsekih cest Soteska – Straža – Novo mesto – Šentjernej, Novo mesto – Mirna Peč – Trebnje ter Gabrje – Ratež na odseku Velike Brusnice – Ratež.«
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
(1) V poglavju 6.3 RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU v točki 3.3.5.2 Cestno omrežje se za zadnjo alinejo doda nova, in sicer:
»– Gabrje – Ratež, na odseku Velike Brusnice – Ratež.«
(2) V poglavju 6.4 NAČINI UREJANJA PROSTORA se v preglednici predvidenih faz planskih aktivnosti po posameznih področjih v točki 1 UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ, točki 2 Promet in zveze, podtočki 2.2 Cestno omrežje, za zadnjo vrstico doda naslednje besedilo:
-------------------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Naziv                Vrsta PIN    Planske faze
-------------------------------------------------------------------------------------
Brusnice       rekonstrukcija regionalne      LN       D
           ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež
           ter križišča v Velikih Brusnicah
-------------------------------------------------------------------------------------
(3) Točka 6.5 Seznam posegov na najboljša kmetijska zemljišča se v tabeli izjemnih posegov dopolni z naslednjim:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naselje – lokacija  Poseg         Namen posega  Način urejanja  Površina  Kriterij upravičenosti
                                       ha     posega
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ratež – Brusnice   ureditev regionalne  k        LN        0,9     b
           ceste in križišča
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Oznaka posega pomenijo:
k – komunalna in cestna infrastruktura
b – 6. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek – v kartografskem delu označen z »b«)
(4) V poglavju 6.6 KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se doda besedilo programske zasnove, in sicer: …) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R3-668/5846 GABRJE – RATEŽ NA ODSEKU VELIKE BRUSNICE – RATEŽ
1. OBMOČJE OBDELAVE
Obravnavani odsek regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež poteka od naselja Velike Brusnice do Rateža, pri čemer je vplivno območje štirikrakega križišča z regionalno cesto R2-419/1204 Novo mesto – Šentjernej izven obravnave s to programsko zasnovo. V začetnem delu, v naselju Velike Brusnice, je cestni prostor omejen s strugo Vrtaškega potoka, ki se jo delno regulira. Rekonstruiran odsek ceste poteka po trasi obstoječe regionalne ceste, v naseljih med strnjeno, pretežno stanovanjsko pozidavo, izven naselij pa med travniki in njivami po pretežno ravninskem terenu. Vključuje tudi rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 v Velikih Brusnicah. Trasa je dolga 2 km in 497 m.
Ureditev regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež s parcelnimi št. 3801, 3777/1, 893/5, 3782 in 3784 se prične v naselju Vel. Brusnice. Desni rob meje lokacijskega načrta na začetku poseže v parcelo s parc.št. 310/1 in poteka preko parcel št. 262, 261, 251/2, 248/2 in 252/2, prečka pot št. 3771/1, nato preko parcel št. 4, 6, stp. 53, 10/2, 51 in stp. 50, poseže v strugo potoka s parc.št. 3796 in parceli s parc.št. 19/1 in stp. 49/1, priključek poti s parc. št. 3764/1 ter se nadaljuje preko parcel s parc.št. 28/2, stp. 198, 29, 35, stp. 28/2, stp. 28/3, stp. 28/1, stp. 27/1, 43/1, stp. 27/2, 45, 48/1, 49/1, 52, 55/2, 58, 59, 63 in 69, prečka pot št. 3759/1, Vrtaški potok s parc. št. 3796 in pot št. 3777/1 ter 3777/3, se nadaljuje preko parcel št. 892/2, 891, 892/1, 886, 885, 882, 881, 880, 878 ter vse do obstoječega mostu, kjer ponovno poseže v strugo Vrtaškega potoka s parc.št. 3796 in nadaljuje s posegom v parcele s parc.št. 722, stp. 200, 731/6 pot, 731/2, 731/5, 784/3, 784/2, 785/2, 799/1, 799/3, 785/1, 806, 2886, 2881/2, 2881/3, 378/2 pot, 2865, 2861, 2862, 2860, 2980, stp. 102, 2981, 2982, 2983, 3757 pot, 2986, stp. 96, 2988, 3020, 3019, 3018, 3017, 3010/1, 3009, 3005, 3002, 2998, 2997, 3041 pot, 3043/1 in 3074, kjer se konča rekonstrukcija ceste. Meja se nato obrne v smeri Malih Brusnic, prečka cesto s parc.št. 3784 in nato poteka preko naslednjih parcel s parc.št. 3073, 3071, 3785 pot, 3046/1, 3065/3, 3044, 3048, 3053/1, 3050, 2996, 2995/1, 2995/2, 2994, 2993, 2992, 2991, 2990, stp. 94, stp. 95, 2972/2, 2975/1, 2976, 3784 pot, 2979/3, 2979/2, 2977, 2979/1, 2979/4, 2920, 2918, 2917, 2915, 2888, 2887, 821, 822, 809, 810, 851, 852, stp. 265, 863/4, 863/1, stp. 252, 866/2, 3796 potok, 876/2, 876/1, stp. 205, 897, 894/8, 894/2, 893/6, 893/1, 895, 3777/1 pot, 80, poseže v prizidek cerkve s parc. št. stp. 152, se nato nadaljuje preko parcel št. 74, stp. 290, 75/1, 75/2, 76, stp. 26/2, stp. 26/1, 85/3, prečka pot 3777/1 in nato nadaljuje preko parcel št. 152/1, 153/2, 153/2, 153/1, stp. 64/1, stp. 64/2, prečka pot s parc. št. 3771/2, poseže v parcele s parc. št. 163, 168/2, 168/1, 175/1 in 174/2. Meja nato prečka pot s parc.št. 3772 in nato poteka preko parcel št. 248/1, 251/1, nato po zahodni meji parcele št. 252/1 in preko parcel št. 251/1, 248/1, 247, 245/2, 245/4, 245/3, 245/1 ter 243/1 do izhodiščne točke, kjer se začne odsek rekonstrukcije ceste. Vse navedene parcele ležijo v katastrski občini Brusnice.
V območje urejanja z lokacijskim načrtom so za rekonstrukcijo ceste in spremljajočih ureditev vključena zemljišča oziroma deli zemljišč z naslednjimi parc.št.:
stp. 1, 10/2, stp. 102, stp. 151, stp. 152, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 163, 168/1, 168/2, 174/2, 175/1, 19/1, stp. 198, stp. 200, stp. 205, 243/1, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 247, 248/1, 248/2, 251/1, 251/2, stp. 252, 252/1, 252/2, stp. 26/1, stp. 26/2, 261, 262, stp. 265, stp. 27/1, stp. 27/2, stp. 277, stp. 28/1, 28/2, stp. 28/2, stp. 28/3, 2860, 2861, 2862, 2865, 2881/2, 2881/3, 2886, 2887, 2888, 29, stp. 290, 2915, 2917, 2918, 2920, 2972/2, 2975/1, 2976, 2977, 2979/1, 2979/2, 2979/3, 2979/4, 2980, 2981, 2982, 2983, 2986, 2988, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995/1, 2995/2, 2996, 2997, 2998, 3002, 3005, 3009, 3010/1, 3017, 3018, 3019, 3020, 3041, 3043/1, 3044, 3046/1, 3048, 3050, 3053/1, 3065/3, 3071, 3073, 3074, 310/1, 35, 3757, 3759/1, 3764, 3771/1, 3771/2, 3772, 3777, 3782, 3784, 3785, 3796, 3801, 4, 43/1, 45, stp. 46/1, stp. 46/2, 48/1, 49/1, stp. 49/1, stp. 50, 51, 52, stp. 53, 55/2, 58, 59, 6, 63, 69, 722, 731/2, 731/5, 731/6, 74, 75/1, 75/2, 76, 784/2, 784/3, 785/1, 785/2, 799/1, 799/3, 80, 806, 809, 810, 821, 822, 85/3, 851, 852, 863/1, 863/4, 866/2, 876/1, 876/2, 878, 880, 881, 882, 885, 886, 891, 892/1, 892/2, 893/1, 893/5, 893/6, 894/2, 894/8, 895, 897, stp. 94, stp. 95 in stp. 96, vse k.o. Brusnice.
2. TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE
Obstoječa površina, namenjena regionalni cestni povezavi, se razširi za širino hodnika za pešce in potrebne razširitve vozišča. Na mestih, kjer so neustrezni horizontalni in vertikalni elementi ceste, se le-ti korigirajo tako, da je zagotovljena konstantna računska hitrost 60 km/h izven naselij in 40 km/h v naseljih.
Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstoječe regionalne ceste in konfiguraciji terena, zato niveleta ceste menja nagibe na razmeroma kratkih razdaljah. Glede na razmeroma ravninski teren so nagibi blagi, saj dosegajo vrednosti od 0,4 do 6,6%. V splošnem niveleta trase od km 3.338 do km 4.706 pada, v nadaljevanju pa se v rahlem vzponu dviga.
Projektirani normalni prečni profil ceste znaša:
– od km 3.078 do km 3.718: 8,10 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,55 m, 2 robna pasova po 0,20 m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in dve bankini po 0,50 m;
– od km 3.718 do km 4.118: 9,10 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,75 m, 2 robna pasova po 0,20 m in obojestranska hodnika za pešce širine 1,60 m;
– od km 4.118 do km 5.498: 8,50 m, in sicer 2 vozna pasova po 2,75 m, 2 robna pasova po 0,20 m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in dve bankini po 0,50 m.
Zgornji ustroj ceste se dimenzionira glede na prometne obremenitve za plansko obdobje 20 let. Zaradi slabega stanja ceste je na celotnem odseku potrebno zamenjati tamponski material in asfalt ustrezne debeline.
3. PREDVIDENE UREDITVE
Obravnavani odsek regionalne ceste se prične v naselju Vel. Brusnice v km 3.078 in konča v naselju Ratež v km 5.498. Na obravnavanem odseku se izvede razširitev prečnega profila vozišča (razen v naselju Velike Brusnice), enostranski hodnik za pešce, korekcija horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, ureditev tangiranih križišč in priključkov ter dostopov do objektov, ureditev avtobusnih postajališč, regulacija Vrtaškega potoka na tangiranem odseku ter razširitev obstoječih propustov, ureditev odvodnjavanja ter komunalne infrastrukture.
V Velikih Brusnicah se oblikuje štirikrako križišče regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje in dostopno potjo v zahodni del naselja Velike Brusnice v km 3.755. Priključek lokalne ceste se rekonstruira, obstoječ priključek dostopne ceste pa prilagodi novi ureditvi v obstoječi širini. Križišče ni semaforizirano.
V Velikih Brusnicah se severno ob gasilskega doma predvidi avtobusno postajališče; v zamiku se izvede tudi na nasprotni strani ceste. Obojestransko postajališče se predvidi še v Malih Brusnicah.
Vsi priključki lokalnih cest, javnih in poljskih poti, dostopi na kmetijska zemljišča ter dostopi do objektov v naseljih Velike in Male Brusnice, ki bodo tangirani z ureditvami na R3-668/5846 Gabrje – Ratež, se morajo niveletno in situativno navezati na rekonstruirano traso regionalne ceste. Priključki lokalnih cest se morajo izvesti z ustreznimi zavijalnimi radiji, priključki javnih in poljskih poti, dostopi na kmetijska zemljišča ter dostopi do objektov pa se naj izvedejo preko poglobljenih robnikov.
Ureditev regionalne ceste na odseku Velike Brusnice – Ratež tangira Vrtaški potok od km 3.338 regionalne ceste do križišča z lokalno cesto L 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje. Na tangiranem delu se potok regulira tako, da bo normalni profil potoka skozi Velike Brusnice prevajal najmanj dvajsetletne visoke vode (Q20 je okoli 24 m3/s). Za zagotovitev petdesetletne protipoplavne varnosti se nad naseljem za zadrževanje razlike vod do 30 m3/s izvede suhi zadrževalnik. Zaradi regulacije potoka se obstoječi propusti nadomestijo z novimi in kjer je potrebno, se izvede nove propuste čez potok.
4. INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Vodovod: obstoječe vodovodno omrežje od križišča na Ratežu do križišča za Leskovec je potrebno obnoviti; izvede se ga v pločniku po celotni trasi rekonstrukcije ceste. Na mestih prečkanj ceste (vozne površine) je treba obstoječe cevi (PVC, AL) zamenjati z LŽ (duktil). Vse prestavitve in zaščite se izvedejo z duktilno litino ustreznih dimenzij.
Obnovitev vodovoda mora zagotavljati tudi preskrbo z zadostno količino požarne vode.
Fekalna kanalizacija: na obravnavanem območju je fekalna kanalizacija izvedena po trasi, ki upošteva predmetno rekonstrukcijo ceste in spremljajoče ureditve.
Meteorna kanalizacija: na odseku od km 3.078 do km 3.258 se izvede meteorna kanalizacija z izpustom v potok Brusničica, na odseku od km 3.278 do km 3.390 pa z izpustom v Vrtaški potok. Na odseku od km 3.390 do km 3.740 se zamenjajo obstoječi odtočni jaški z izpustom v Vrtaški potok. Na preostalem odseku skozi naselje Velike Brusnice se izvede meteorna kanalizacija z izpustom v Vrtaški potok. Meteorna kanalizacija se izvede tudi v območju hodnikov za pešce v naselju Male Brusnice z izpustom na teren. Izven območja strnjene pozidave se izvedejo odtočni jaški z izpustom na teren.
Telekomunikacijski vodi: z izgradnjo avtobusnega postajališča v Velikih Brusnicah v km 3.828 bosta tangirana dva prehoda tk omrežja pod cestiščem, zaradi česar se zgradi kabelski jašek z dimenzijami, ki bo zajel oba prehoda.
Od km 3.750 do km 3.828 se dogradi dvocevna kabelska kanalizacija z navezavo na obstoječo kanalizacijo, na odseku od km 3.828 do km 3.928 pa se položi dve dodatni zaščitni PVC cevi premera 110 mm, ki se zaključi v novopredvidenem jašku v km 3.828. Na odseku od km 4.673 do km 4.740 se obstoječe razvodno tk omrežje zaradi tangiranja z rekonstrukcijo ceste prestavi. Krajevno in medkrajevno omrežje se na prehodu pod cesto v km 4.918 ter pri vzporednem poteku in neposredni bližini s cesto na odseku od km 5.054 do km 5.125 dodatno zaščiti.
Elektrovodi: obstoječe prostozračno električno NN omrežje se ohranja; na mestih tangenc je potrebno pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi zagotoviti ustrezne višinske odmike med vodi in niveleto rekonstruirane ceste. Križanja trase z NN kablovodi je potrebno izvesti v PVC ceveh 160 in jih dodatno obbetonirati. Na odseku od km 3.390 do km 3.758 se naj izvede štiricevna elektrokabelska kanalizacija.
Javna razsvetljava: Izvede se v naseljih Velike in Male Brusnice. Izvede se tudi javna razsvetljava na vseh avtobusnih postajališčih.
5. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Tlaki: vozne površine cest in priključki se izvedejo v asfaltni izvedbi, ravno tako hodniki za pešce izven naselij. V naselju Velike in Male Brusnice se hodniki za pešce izvedejo z betonskimi tlakovci.
Ulična oprema: javna razsvetljava je zagotovljena s postavitvijo svetilk. Svetilke, ki ne povzročajo svetlobnega onesnaževanja, se namestijo na razdaljo do 40 m na vročecinkane kandelabre višine 10 m.
Regulacija Vrtaškega potoka: na tangiranem odseku s cesto se izvede regulacija potoka po posebnem projektu, pri čemer se mora zagotoviti normalni prečni profil potoka za prevajanje najmanj dvajsetletnih visokih vod in rešitev suhega zadrževalnika nad naseljem Vel. Brusnice za zagotovitev petdesetletne protipoplavne varnosti. Zaradi poteka potoka in ceste med strnjeno pozidavo se struga potoka izvede z opornimi zidovi, na najožjem delu pa se potok zaradi razširitve ceste in izvedbe pločnika nadkrije.
Brežine: vkopne in nasipne brežine se izvede v nagibu 1: 2 do 2: 3. Glede na prilagojeno traso ceste obstoječemu terenu bodo te brežine manjše, zato se jih humusira in zatravi. Dodatni ukrepi za povečanje stabilnosti niso predvideni.
Zasaditve v obcestnem prostoru: Brežine vkopov in nasipov se ozelenijo.
V območju križišča v Vel. Brusnicah se obstoječa asfaltirana površina ob lokalni cesti za Leskovec po rekonstrukciji priključka rekultivira in ozeleni.
Avtobusna postajališča: avtobusna postajališča se izvedejo z elementi, kot jih predpisuje Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Ur.l. SRS, št. 17/82) v naseljih za računsko hitrost 50 km/h. Opremljena naj bodo s čakalno ploščadjo širine 2 m in tipskimi nadstrešnicami, koši za smeti in sedeži ter med sabo povezana s hodniki za pešce in prehodom za pešce. Vsa oprema naj bo oblikovno usklajena (materiali, proporci) z ostalimi elementi urbane opreme.
Rušitve: V območju ureditve križišča regionalne ceste z lokalno cesto za naselje Leskovec v Vel. Brusnicah je predvidena rušitev prizidka k cerkvi sv. Križa, v naselju Male Brusnice pa rušitev stanovanjske hiše s h.št. 2.
V območju ureditve in prestavitve struge Vrtaškega potoka je predvidena rušitev obstoječih premostitvenih objektov, ki služijo za dostop do objektov in nadomestitev le-teh z novimi objekti.
6. USMERITVE ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE
Na območju, obravnavanem z lokacijskim načrtom, tečeta potok Brusničica (NV 360) in Vrtaški potok (NV 365), ki imata status hidrološke naravne vrednote lokalnega pomena.
Posebnih zahtev na območju poteka regulacije Vrtaškega potoka skozi strnjen del naselja ni, v ostalem na območjih tangenc pa se naj struga uredi čimbolj sonaravno z materiali (kamen in ne beton), ki so najmanj moteči za vodotok kot tudi za prostor ob njem.
7. USMERITVE ZA VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Obravnavana trasa rekonstrukcije ceste tangira dve evidentirani enoti kulturne dediščine, ki imata status kulturnega spomenika (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih spomenikov v Občini Novo mesto, Ur. list RS, št. 38/92): cerkev sv. Križa (EŠD 1678) in cerkev sv. Družine (EŠD 1680), obe v Velikih Brusnicah.
Načrtovani posegi ne smejo fizično poškodovati ali ogrožati kulturnih spomenikov in ne bistveno spreminjati prostorskih razmerij njune neposredne okolice. Novi nivoji cestišča (pločnika) morajo biti pri stiku z varovanim objektom podrejeni njegovi optimalni nivojski navezavi na neposredno okolico – dodatno »utapljanje« v teren ni dovoljeno.
Na območjih sklenjene poselitve mora investitor zagotoviti arheološki nadzor, na območjih izven naselij pa predhodne ekstenzivne terenske preglede. Za izvajanje arheološkega nadzora mora investitor vsaj 10 dni pred pričetkom del obvestiti pristojno kulturnovarstveno službo. Če bo na območjih izven naselij odkrita arheološka najdba, bo potrebno traso ceste na določenih kritičnih odsekih redefinirati in popravke vnesti v gradbeno dokumentacijo.
8. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Z rekonstrukcijo vozišča, izgradnjo komunalnih vodov in hodnikov za pešce se bodo bistveno izboljšale kvalitete bivalnega in delovnega okolja. Zaradi izvedbe novega zgornjega ustroja ceste se pričakuje nižji nivo hrupa. Ureditev meteorne kanalizacije bo eliminirala onesnaževanje objektov v neposredni bližini ceste s površinsko vodo s cestišča.
Zaradi izgradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave bo izboljšana prometna varnost pešcev in kolesarjev v tangiranih naseljih.
9. USMERITVE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi morajo biti utrjeni tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč.
10. ETAPNOST GRADNJE
Izvedba lokacijskega načrta je predvidena v treh etapah, in sicer:
– I. etapa zajema ureditev cestnega odseka od km 3.078 do km 3.778;
– II. etapa ureditev cestnega odseka od km 3.778 do km 4.498 in
– III. etapa ureditev cestnega odseka od km 4.498 do km 5.498
z vsemi spremljajočimi prestavitvami oziroma zaščitami tangiranih komunalnih vodov in potrebnimi ostalimi ureditvami na predmetnih odsekih, ki bodo zagotovile nemoteno funkcioniranje te cestne povezave.
11. OSTALI POGOJI
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta. Predvidene morajo biti tudi začasne prometne ureditve v času gradnje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč na obeh straneh ceste;
– preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav v območju ureditve ceste in jih v primeru poškodb zardi gradnje ustrezno sanirati;
– pred pričetkom rekonstrukcije ceste na tangiranih delih odstraniti plodno prst zemlje in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena;
– nadomestiti komunalne objekte in naprave, ki v lokacijskem načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani s predmetnimi ureditvami;
– po končani gradnji sanirati ali obnoviti infrastrukturne objekte in naprave, ki bodo poškodovane v času gradnje.
12. POSEGI NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
Regionalna cesta R3-668/5846 Gabrje – Ratež od km 3.078 do km 5.498, ki je predmet te programske zasnove oziroma za katero je predvidena izdelava lokacijskega načrta, poteka med kmetijskimi površinami ter skozi naselja Velike in Male Brusnice do Rateža. Širina obstoječega vozišča je 5 m, vendar se mestoma cesta zoži na 4,5 m zaradi obstoječih propustov, predvsem v naselju Velike Brusnice. Rekonstrukcija ceste vključuje razširitev za širino hodnika za pešce in potrebne razširitve vozišča. Na mestih, kjer so neustrezni horizontalni in vertikalni elementi ceste, se le-ti korigirajo tako, da je zagotovljena konstantna računska hitrost 60 km/h izven naselij in 40 km/h v naseljih.
Poseg na najboljša kmetijska zemljišča je v dolžini rekonstrukcije ceste na poteku izven naselij, t.j. v skupni dolžini okoli 1 km, kar predstavlja skupno okoli 9000 m2.
13. GRAFIČNI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE
4. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelan na TK 1: 25000, in sicer karti: Zasnova prometnega omrežja in Zasnova načinov urejanja prostora.
Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana na PKN 1: 5000, in sicer karta Novo mesto 39 in 40 z območjem lokacijskega načrta.
Programska zasnova za lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje – Ratež je kot priloga sestavni del srednjeročnega družbenega plana.
5. člen
(Hramba grafičnih prilog)
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo:
– MONM, Oddelek za prostorsko planiranje (2)
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje Ljubljana (1) in
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1).
6. člen
(Končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-15/2001
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.