Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2842. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 6685.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 2. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 7. leta starosti znaša 64.100 SIT na otroka mesečno.
2
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev določi cena 57.700 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske ekonomske cene dnevnega programa iz 1. točke tega sklepa v višini 6.400 SIT bo pokrila Občine Moravske Toplice iz sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za pokrivanje razlike v ekonomski ceni vrtcev.
3
Za dneve odsotnosti otrok se staršem od cene odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil v skladu z metodologijo za oblikovanjem cen in pravilnikom o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih občine Moravske Toplice.
4
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija.
5
Vrtec občine Moravske Toplice mora racionalno trošiti sredstva, občinska uprava in nadzorni odbor pa opravljata nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
6
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2003.
Št. 380-05/03-2
Moravske Toplice, dne 2. junija 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.