Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2839. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško, stran 6684.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o območjih predkupne pravice Občine Laško
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Laško.
2. člen
Predkupna pravica se določa na območjih veljavnih prostorskih aktov sprejetih po zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov sprejetih po prej veljavni prostorski zakonodaji za gradnjo objektov oziroma prostorskih ureditev v javno korist.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območjih sprejetih veljavnih prostorsko izvedbenih aktov za naslednje namene:
– gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, obrambe in državnih organov;
– gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa;
– gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih objektov iz 1. do 4. točke tega člena ter za prenovo območij iz 133. člena zakona o urejanju prostora;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti.
4. člen
Izven poselitvenih območij občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih so zgrajena infrastrukturna omrežja in objekti, ki so prikazana v kartografskem delu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško – dopolnitev v letu 2002 (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02), na načrtih PKN in TTN v merilu 1: 5000.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 46401–00004/2003
Laško, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.