Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2838. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003, stran 6683.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02) tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2003 je določen v naslednjem obsegu:
                              v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1,746.078
70  DAVČNI PRIHODKI                     918.975
   700 Davki na dohodek in dobiček             705.094
   703 Davki na premoženje                  94.805
   704 Domači davki na blago in storitve          102.963
   706 Drugi davki                      16.113
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    216.113
   710 Udeležba na dobičku in
   prihodki od premoženja                  31.600
   711 Takse in pristojbine                  8.885
   712 Denarne kazni                     2.758
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         91.725
   714 Drugi nedavčni prihodki                81.145
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    10.050
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           50
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč             10.000
73  PREJETE DONACIJE                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov             –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   600.940
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih institucij             600.940
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)              2,037.086
40  TEKOČI ODHODKI                      317.060
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih          123.070
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      17.306
   402 Izdatki za blago in storitve             151.434
   403 Plačila domačih obresti                15.400
   409 Rezerve                        9.500
41  TEKOČI TRANSFERI                     818.331
   410 Subvencije                         –
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                      401.829
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                         50.760
   413 Drugi domači transferi                365.742
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  750.467
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          750.467
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 151.228
   430 Investicijski transferi               151.228
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)           –291.008
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                 215.500
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              215.500
   750 Prejeta vračila danih posojil             2.500
   751 Prodaja kapitalskih deležev             213.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (400+441)                       –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                 215.500
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     60.000
50  ZADOLŽEVANJE                       60.000
   500 Domače zadolževanje                  60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   27.396
55  ODPLAČILA DOLGA                      27.396
   550 Odplačila domačega dolga               27.396
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I. + IV. + VII. – II. – V – VIII.)              –42.904
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII. – IX.)            75.508
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.)                291.008
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.“
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
”Skupni obseg prevzetih obveznosti za izgradnjo šole v Debru, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2004 ne sme presegati 90% pravic porabe na tej postavki v sprejetem finančnem načrtu.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-05/2002
Laško, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.