Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2835. Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj, stran 6675.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 2. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na seji dne 21. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območje, predmet, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter protipožarne in zdravstene zaščite ter splošne varnosti (v nadaljevanju: dimnikarska služba) na območju Mestne občine Kranj.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije na celotnem območju Mestne občine Kranj.
Glede na število kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter obseg storitev lahko Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: koncedent), določi več izvajalcev dimnikarske službe (v nadaljevanju: koncesionar). V tem primeru mora vsak koncesionar opravljati na območju, ki mu je dodeljeno, vse storitve dimnikarske službe, določene v veljavnih zakonih, podzakonskih aktih in v tem odloku. Območje, ki je dodeljeno posameznemu koncesionarju, mora biti prostorsko zaokroženo.
II. IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe mora zagotavljati uporabnikom storitve na naslednjih napravah:
– male in srednje ku rilne naprave na vse vrste goriva, kot jih določa 3. člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav, kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav – naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave (pepela in ostankov goriva) ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za naravno in umetno prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega pretoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe obsega:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, določenih v 3. členu tega odloka,
– vodenje evidenc (katastrov) virov onesnaževanja zraka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,
– izdelava mnenj k uporabi novih in rekonstruiranih kurilnih naprav in izvajanje prvih meritev emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav z izdelavo mnenja o primernosti,
– zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju dimnikarske službe,
– druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
Izvajanje dimnikarske službe se opravlja redno, po dogovoru na zahtevo uporabnika in interventno na poziv koncedenta in pristojnega inšpektorata.
5. člen
Kurilna sezona obsega obdobje od 1. oktobra do 31. maja naslednjega leta, če ni z državnimi predpisi določeno drugače.
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne in druge emisije.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je treba vse naprave čistiti najmanj enkrat letno.
III. RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA
6. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe (v nadaljevanju: uporabnik) je lastnik oziroma uporabnik naprav, določenih v 3. členu tega odloka. Uporaba storitev dimnikarske službe je v obsegu, ki ga določa ta odlok, za uporabnike obvezujoča.
7. člen
Uporabniki imajo pravico:
– zahtevati katerokoli storitev v okviru obsega dimnikarske službe,
– zahtevati podatke oziroma dobiti možnost vpogleda v evidence dimnikarske službe, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja storitev, ki jih koncesionar izvaja po programu opravljanja dimnikarske službe,
– do pritožbe na kakovost storitev,
– in druge pravice, določene z zakonom in tem odlokom.
8. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– prijaviti koncesionarju svoje naprave in mu nuditi vse potrebne podatke za izvajanje storitev in vodenje evidenc dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti kuriva, katerih posledica je sprememba emisije odpadnih plinov v zrak,
– pridobiti pri koncesionarju strokovno mnenje in prve meritve o primernosti novih in rekonstruiranih naprav.
Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih obveznosti, mora koncesionar o tem obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
9. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih s tem odlokom in s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja dimnikarskih storitev v okviru svojih pristojnosti,
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med trajanjem koncesije izvajali storitve na področju občine,
– da koncesionarja pisno obvešča o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– da koncesionarju zagotavlja takšno ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev.
IV. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE TER POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija za izvajanje dimnikarske službe obsega opravljanje vseh storitev in obveznosti, določenih v tem odloku in v koncesijski pogodbi.
11. člen
Koncesionar mora izvajati dimnikarsko službo v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, in ima odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti ali fizična oseba z veljavnim obrtnim dovoljenjem za opravljanje dimnikarske službe in priglasitvenim listom, ali samostojni podjetnik z veljavnim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra in materialnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje razpisane koncesijske dejavnosti, pri čemer se minimalno število strokovnih kadrov in potrebna sredstva za delo lahko določi z javnim razpisom,
– da je poslovno sposoben,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti dimnikarske službe lahko povzroči tretji osebi,
– da zagotavlja interventno izvajanje dimnikarske službe na poziv uporabnikov ob vsakem času,
– da zagotovi strokovno vodenje evidenc iz 4. člena tega odloka,
– da ima izkušnje z izvajanjem dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe glede kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu za izbor koncesionarja.
13. člen
Koncesionar opravlja dimnikarsko dejavnost po veljavnem ceniku, ki ga na predlog župana potrdi Svet Mestne občine Kranj. Cenik se lahko spreminja največ enkrat letno na pobudo koncesionarja ali koncedenta.
V. IZBIRA KONCESIONARJA
14. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku.
Pri izvedbi javnega razpisa je treba uporabljati veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil.
15. člen
Merila za izbor koncesionarja so:
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in število delavcev, ki bodo izvajali razpisano koncesijsko dejavnost,
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja dimnikarske službe,
– celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru iste pravne osebe,
– ponujena koncesijska dajatev.
Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
16. člen
Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo. Pred izborom opravi strokovno presojo ponudb in poda mnenje o najugodnejšem ponudniku strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Koncesijsko pogodbo v imenu občine podpiše župan.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
17. člen
Koncesionar izvaja opravila dimnikarske službe iz 4. člena tega odloka. Pri tem mora dosledno upoštevati tehnične, organizacijske, stroškovne in druge standarde ter pogoje za opravljanje dimnikarske dejavnosti.
18. člen
O programu, rokih in načinu izvajanja rednih pregledov ter vdrževalnih storitev mora koncesionar obvestiti uporabnike pisno ali na krajevno običajen način najmanj 8 dni pred izvajanjem storitve, pri čemer mora dati uporabniku možnost predhodnega dogovora.
19. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri njenem izvajanju ugotovi tehnične ali druge nepravilnosti na pregledani napravi, oziroma ugotovi druge okoliščine, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ali obstaja možnost zastrupitve s plinom ali nedovoljenega onesnaženja zraka, je koncesionar dolžan na nepravilnost pisno opozoriti uporabnika, mu postaviti rok za odstranitev nepravilnosti ter se po preteku tega roka prepričati o dejanskem stanju. Če uporabnik nepravilnosti ne odpravi, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojni inšpektorat in koncedenta.
V primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje mora koncesionar nemudoma obvestiti pristojni inšpektorat.
20. člen
Koncesionar je dolžan voditi kataster kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav.
Kataster vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis, oziroma podatke o:
– napravah za shranjevanje goriva,
– napravah za dovod in pripravo goriva in zgorevalnega zraka za zgorevanje,
– kurilnih napravah,
– dimovodnih napravah,
– prezračevalnih napravah na osnovi naravnega in umetnega obtoka zraka v prostorih s kurilnimi napravami in bivalnih prostorih,
– emisijah dimnih plinov in vrsti goriva,
– vseh opravljenih in neopravljenih storitvah dimnikarske službe.
Kataster se vodi v skladu s predpisi in standardi.
Koncesionar je dolžan s katastrom oziroma z zbirkami podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja varovanje osebnih podatkov oziroma poslovnih skrivnosti in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu in pristojnim inšpektorjem. Posameznemu uporabniku mora koncesionar na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.
Evidence, ki jih določa ta odlok in druge evidence, ki jih določi koncedent, so last koncedenta.
Obseg in način vodenja katastra ter rok za vzpostavitev katastra se podrobneje določi v pogodbi.
21. člen
Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam dolžan povrniti škodo, ki jo povroči pri opravljanju dimnikarske službe.
Koncesionar je v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe dolžan z zavarovalnico skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti povzročil tretji osebi. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine v primeru, če bi oškodovanci povračilo škode uveljavljali neposredno od nje.
22. člen
Koncesionar, ki poleg obravnavane javne službe opravlja še druge dejavnosti, mora za dimnikarsko službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe. Smiselno enako velja tudi za koncesionarja, ki opravlja dimnikarsko službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti.
VII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
23. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesijske dejavnosti:
– izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na območju Mestne občine Kranj oziroma na območju, ki mu je dodeljeno,
– pravico zaračunavati dimnikarske storitve po ceniku, ki ga potrdi Svet Mestne občine Kranj,
– pravico in dolžnost izvajati druge naloge v skladu z zakonom.
VIII. PLAČILO KONCESIJE
24. člen
Dimnikarska služba se financira iz plačil za storitve, ki jih koncesionar zaračunava uporabnikom.
Koncesionar plačuje koncedentu odškodnino za izvajanje javne službe, to je koncesijsko dajatev. Odškodnina se določa v obliki fiksnega zneska in jo mora koncesionar plačevati periodično najmanj vsake 3 mesece.
Ponudnik za izvajanje dimnikarske službe lahko ponudi višjo koncesijsko dajatev od zahtevane, ki se določi v javnem razpisu. Minimalna zahtevana koncesijska dajatev, ki se določi v javnem razpisu v fiksnem znesku, ne sme biti manjša od 5% letnega prometa koncesionarja pri 80% pokritosti celotnega koncesijskga območja.
Podrobnejši pogoji plačila koncesije so določeni v koncesijski pogodbi.
Sredstva, zbrana s plačilom za koncesijo, so prihodek proračuna Mestne občine Kranj.
IX. NADZOR IZVAJANJA KONCESIJE
25. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo, v kataster dimnikarske službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo najmanj 15 dni pred izvedbo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta oziroma župana.
O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
O ugotovljenih nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih koncedent pisno obvesti koncesionarja in mu naloži rok za odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
26. člen
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.
Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. 3. tekočega leta podati za preteklo leto letno poročilo o opravljenih storitvah.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
27. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha v naslednjih primerih:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
28. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene imed pogodbenih strank,
– v primeru, ko koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v tem odloku,
– v drugih, s koncesijsko pogodbo določenih primerih.
29. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na trajanje koncesijske pogodbe:
– v primeru, ko koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru neupoštevanja veljavnih tehničnih, organizacijskih, stroškovnih, vzdrževalnih in drugih standardov in pogojev za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
– v primeru onemogočanja nadzora koncesijske dejavnosti,
– v primeru, da koncesionar ne odpravi pomanjkljivosti v naloženem roku,
– v primeru, da ne vzpostavi katastra v roku, določenem v pogodbi,
– v primeru neresničnosti ali pomanjkljivosti podatkov v razpisni dokumentaciji.
Pogoje odvzema koncesije natančno določa koncesijska pogodba.
V primeru odvzema koncesije koncesionar ne more sodelovati pri naslednjem javnem razpisu za oddajo koncesije za izvajanje dimnikarske službe.
30. člen
Če koncedent ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Za uveljavitev odkupa je potrebno soglasje Sveta Mestne občine Kranj.
Koncedent mora v primeru odkupa koncesije zagotoviti neprekinjeno izvajanje dimnikarske službe.
Pogoje odkupa koncesije določa koncesijska pogodba.
XI. VIŠJA SILA
31. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank. To so zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, zaradi katerih ni možno izvajanje dimnikarske službe na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V tem primeru ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje koncesionar, če krši določila iz 10. člena tega odloka. Enako se kaznuje izvajalec, ki ni koncesionar v skladu s tem odlokom in opravlja dimnikarsko dejavnost na območju Mestne občine Kranj, na katerem je bila koncesija že podeljena.
33. člen
Če uporabnik – pravna oseba po tretjem obvestilu koncesionarja ne omogoči opravljanja dimnikarskih storitev, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 2,000.000 tolarjev.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za ta prekršek z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev.
34. člen
Če uporabnik – fizična oseba po tretjem obvestilu koncesionarja ne omogoči opravljanja dimnikarskih storitev, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.
XIII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 97/99).
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35209-0002/2003-46/14
Kranj, dne 4. junija 2003.
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
Župan
Mestne občine Kranj