Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2828. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik, stran 6663.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 2. in 7. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih programov
v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za sofinanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov se lahko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske uprave zbira predloge za sofinanciranje mladinskih programov ter skrbi za organizacijo in izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v časopisu Kamniški občan in v Uradnem listu Republike Slovenije na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
3. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo organizacije ali skupine mladih, ki delujejo neprofitno, in sicer:
– društva,
– zveze društev v lastnem imenu ali v imenu tistih društev, ki jo za to pooblastijo,
– mladinski sveti, ki izvajajo programe, namenjene mladim v starosti od 14. do 29. leta ter so njihovi programi v interesu Občine Kamnik.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Javni razpis vsebuje:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci mladinskih programov,
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje mladinskih programov, ki so predmet javnega razpisa,
– merila za izbor mladinskih programov,
– navedbo roka, določenega za porabo dodeljenih sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb Oddelka za družbene dejavnosti, pristojnih za delo z mladimi in pooblaščenih za dajanje informacij,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje delovanja mladih.
6. člen
Župan za razdelitev proračunskih sredstev med izvajalce mladinskih programov imenuje petčlansko strokovno komisijo, in sicer:
– enega predstavnika lokalne akcijske skupine Občine Kamnik,
– enega strokovnega delavca Centra za socialno delo Kamnik,
– enega strokovnega delavca Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik,
– enega predstavnika Odbora za družbene dejavnosti občine Kamnik in
– enega predstavnika Občinske uprave občine Kamnik.
Komisija se imenuje za dobo mandata župana.
Župan lahko posameznega člana strokovne komisije zamenja predčasno, in sicer v primeru večkratnih odsotnosti imenovanega člana od dela komisije ali na lastno željo člana. Na njegovo mesto župan imenuje novega člana strokovne komisije.
Za presojo posameznih programov ali projektov lahko na predlog strokovne komisije župan odobri sodelovanje dodatnih strokovnjakov.
Strokovna komisija je sklepčna, če je navzoča večina članov komisije. Strokovna komisija sklepa z večino glasov vseh članov.
Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je interesno vezan.
Strokovna komisija lahko določi enotne obrazce za prijavo programov na razpis in opredeli druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sofinanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik, s tem da upošteva razpisne pogoje in merila pravilnika.
Strokovna komisija analizira in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje teh programov zagotavlja proračun občine. O izbranih programih odloči pristojni organ občinske uprave.
Strokovna komisija vodi zapisnik o vrednotenju, izboru in zavrnitvi prijavljenih programov.
7. člen
Predlagatelj mladinskega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupravičenih razlogov ni bil izbran, lahko v 15 dneh od sprejema sklepa vloži ugovor županu.
8. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov, dinamiko sofinanciranja in način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: skrbnik pogodbe) spremlja izvajanje pogodb na podlagi faznih in zaključnih poročil o poteku in rezultatih v pogodbah opredeljenih programov.
Če skrbnik pogodbe ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev.
Sredstva, ki v takem primeru ostanejo v proračunu občine, se lahko namenijo za dodatno sofinanciranje najodmevnejših izvedenih programov oziroma se lahko sofinancira tudi ostale mladinske akcije, ki so bile izpeljane, ni pa jih bilo mogoče upoštevati v izvedenem javnem razpisu za posamezno koledarsko leto.
Sredstva iz prejšnjega odstavka dodeli župan, ki se v primeru, da je posamezen program potreben posebne presoje, posvetuje s strokovno komisijo.
Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, župan odpove pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Rok za vrnitev nenamensko porabljenih sredstev je 30 dni. Po preteku tega roka se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
10. člen
a) Kandidati morajo predložiti podroben opis prijavljenega programa in načrt za njegovo izvedbo,
b) kandidati morajo predložiti jasen finančni načrt, iz katerega je razviden delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji,
c) kandidat mora za izvajanje projektov zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja programa oziroma projekta iz drugih (neproračunskih) virov,
d) kandidat ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do naročnika za preteklo leto.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH
PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK
11. člen
Strokovna komisija bo pri dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja prednostna merila za področje izvajanja mladinskih programov:
1. Formalna merila:
a) delež lastnih sredstev za izvedbo programa oziroma projekta,
b) število mladih, vključenih v programe oziroma projekte,
c) strukturo mladih, vključenih v programe oziroma projekte (vključuje mlade z manj priložnostmi, z manj priviligiranega socialno-ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih družin (odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje), šolske osipnike, družbeno izločeno oziroma odklonsko mladino, invalide),
d) reference prijavitelja pri izvajanju programov in projektov za mlade,
e) sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oziroma projektu,
f) program bo izveden na občinskem, medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju.
2. Vsebinska merila:
a) obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma projekta,
b) spodbujanje sodelovanja med mladimi,
c) spodbujanje medgeneracijskega povezovanja (prostovoljno delo),
d) inovativnost programa oziroma projekta oziroma inovativnost pristopa k reševanju problemov z različnih področij življenja lokalne skupnosti,
e) spodbujanje osebne avtonomije mladih,
f) spodbujanje učinkovite izrabe prostega časa mladih,
g) program oziroma projekt spodbuja neformalno izobraževanje mladih,
h) program oziroma projekt omogoča doživljanja pozitivnih izkušenj, pridobivanje pozitivne samopodobe mladostnikov in soočanje z lastnimi možnostmi za napredek,
i) preventivna narava programa oziroma projekta (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v družinah),
j) spodbujanje družbene integracije mladih,
k) program pomaga odpravljati različne oblike diskriminacije ter spodbuja boljše razumevanje bogastva različnosti,
l) program ali projekt je v korist lokalne skupnosti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41404-21/03
Kamnik, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.