Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2827. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov, stran 6661.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 2. in 7. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju humanitarnih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Kamnik je sofinanciranje programov humanitarnih društev.
2. člen
Sofinanciranje humanitarnih programov društev, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti, se lahko izvede na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis o sofinanciranju humanitarnih programov društev izvede pristojni organ.
Javni razpis se objavi v časopisu Kamniški občan in v Uradnem listu Republike Slovenije na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik za vsako proračunsko leto posebej, najkasneje v 30 dneh po sprejemu občinskega proračuna.
3. člen
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Kamnik se lahko prijavijo društva, ki so registrirane za izvajanje humanitarne dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kamnik ali imajo člane društva iz Občine Kamnik;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– program izvajajo na območju Občine Kamnik ali izven in v njem aktivno sodelujejo člani društva, ki izhajajo iz občine Kamnik;
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnosti socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Občina Kamnik bo v okviru proračuna sofinancirala naslednje programe in projekte društev:
– programe redne dejavnosti izvajalcev;
– programe izobraževanja članov;
– programe socializacije članov;
– rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba in podobno);
– programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno);
– programe samopomoči, namenjene odpravljanju socialnih stisk.
5. člen
Občina Kamnik bo za sofinanciranje humanitarnih programov društev, ki bodo kandidirala na razpisu, v tekočem proračunskem letu namenila razpoložljivo kvoto sredstev, ki so v proračunu zagotovljena za ta namen.
Višina sredstev za sofinanciranje posameznega programa bo odvisna od ocene programa glede na postavljene kriterije in bo lahko znašala največ 50% vrednosti predlaganega programa. Programi se bodo sofinancirali do višine v proračunu razpoložljivih sredstev.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
a) povabilo k oddaji predloga programa ali projekta
b) navodila za izdelavo predloga, ki vsebujejo:
1. predpise, na podlagi katerih se izvaja javni razpis;
2. jezik, v katerem mora predlagatelj izdelati predlog;
3. navedba obveznih sestavin k predlogu programa,
4. način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije;
5. način, mesto in rok oddaje ter odpiranja predlogov;
6. način ocenjevanja predlogov,
7. višina sredstev za sofinanciranje,
8. predviden rok za odločitev o izboru predlogov.
III. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA PROGRAMA IN NAČIN OCENJEVANJA
7. člen
Strokovna komisija
Predloge programov bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija se imenuje za dobo mandata župana. Ima predsednika in štiri člane.
Na prvi seji komisija izvoli še podpredsednika.
Komisijo sestavljajo:
en član – predstavnik Centra za socialno delo Kamnik,
en član – predstavnik Občine Kamnik,
en član – predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti,
en član – predstavnik Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik,
en član – predstavnik uporabnikov.
Komisija pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpisanih sredstev. O izbranih programih odloči občinska uprava.
Če je član komisije predstavnik društva, ki je kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih programov, nima glasovalne pravice pri glasovanju za ta program.
8. člen
Kriteriji in merila
A – število članov izvajalca-predlagatelja programa s
  stalnim bivališčem v Občini Kamnik           do 25 točk
B – kvaliteta in realnost izvedbe predlaganega
  programa                        do 25 točk
C – sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v
  predlaganem programu                  do 25 točk
Č – finančna konstrukcija programa             do 25 točk
Posamezni elementi programa bodo lahko prejeli od 0 do 25 točk; najvišje število točk, ki jih lahko dobi ponudnik, je 100.
9. člen
Razčlenitev posameznih elementov
A – število članov izvajalca-predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini Kamnik:
Članstvo posameznega izvajalca – predlagatelja programa, ki imajo sedež v Občini Kamnik, se v točke preračuna po naslednji formuli:
               število članov predlagatelja x 25
Članstvo v točkah = -------------------------------------------------
           najvišje število članov izmed vseh predlagateljev
Maksimalno število točk bo dosegel predlagatelj, ki ima največ članov s stalnim bivališčem v Občini Kamnik, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj. Predlagatelji bodo glede na število članov pri izračunu razdeljeni v tri skupine, in sicer:
I. skupina         do 100 članov
II. skupina        do 1000 članov
III. skupina        do 3000 članov in več
Pri izračunu so uvedene tri skupine z namenom zagotovitve realnega izračuna števila pripadajočih točk (humanitarne organizacije ali društva z masovnim članstvom bi sicer porušile sistem).
V razpisu sodelujejo tudi društva, ki nimajo sedeža v Občini Kamnik, imajo pa člane iz Občine Kamnik. V tem primeru se pri izračunu točk upošteva le število članov društva (predlagatelja), ki izhajajo iz Občine Kamnik.
B – Ocena kvalitete in realnosti izvedbe predlaganega programa:
– jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost s
 predmetom razpisa                     do 5 točk
– nedvoumna opredelitev uporabnikov
 programa                          do 5 točk
– realnost izvedbe programa v
 proračunskem letu                     do 5 točk
– reference izvajalcev programa               do 5 točk
– način preverjanja uspešnosti
 doseganja ciljev programa                 do 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 25.
C – Ocena sodelovanja uporabnikov in prostovoljcev v programu:
– program predvideva princip samopomoči in
 samoorganiziranosti uporabnikov              do 5 točk
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju
 programa                          do 5 točk
– uporabniki aktivno sodelujejo pri
 izvedbi programa                      do 5 točk
– pri izvedbi programa aktivno sodelujejo tudi
 prostovoljci                        do 5 točk
– s programom bo doseženo dolgoročnejše
 sodelovanje med uporabniki in prostovoljci         do 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 25.
Č – Ocena finančne konstrukcija programa:
– program ima jasno opredeljene vire
 financiranja                        do 5 točk
– program ima jasno opredeljene stroške in njihovo
 namembnost                         do 5 točk
– višina urne postavke se giblje v okviru urne postavke
 na področju socialnega varstva               do 5 točk
– pričakovana višina sofinanciranja programa s strani
 proračuna                        do 10 točk*
*Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna občine Kamnik bo ovrednotena na naslednji način:
-----------------------------------------------------------------
 Delež pričakovanega sofinanciranja         Število točk
* od               do
-----------------------------------------------------------------
0%                10%              10
10%               20%              8
20%               30%              6
30%               40%              4
40%               50%              2
več kot 50%                           0
-----------------------------------------------------------------
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriteriju Č, je 25.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi, ki bodo:
– po kriterijih pri točki B dosegli 0 točk,
– po kriterijih pri točki Č dosegli 0 točk,
– dosegli od možnih točk manj kot 50 točk.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Komisija vodi zapisnik o izboru, točkovanju in zavrnitvi prijavljenih programov.
Predlagatelj, ki meni, da njegova prijava na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov iz neupravičenih razlogov ni bila izbrana, lahko v 15 dneh od prejema sklepa vloži ugovor.
11. člen
Župan z izbranimi izvajalci humanitarnih programov sklene pogodbo, ki med drugim določa realizacijo programov, dinamiko sofinanciranja in način nadzora nad porabo sredstev.
Oddelek za družbene dejavnosti kot skrbnik pogodbe spremlja izvajanje pogodb na podlagi poročil o poteku in rezultatih v pogodbah opredeljenih programov.
Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, župan odpove pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Rok za vrnitev nenamensko porabljenih sredstev je 30 dni. Po preteku tega roka se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41404-23/2003-4/3
Kamnik, dne 28. maja 2003
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.