Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2823. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2002, stran 6659.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) in 14. člena odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2002 (Uradni list RS, št. 16/02 in 49/02) je Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2002
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik za leto 2002:
                                     v SIT
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            2.808,056.982,73
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 2.077,496.557,33
70  DAVČNI PRIHODKI                     1.791,123.114,91
   700  Davki na dohodek in dobiček            1.372,893.976,66
   703  Davki na premoženje                 217,818.138,37
   704  Domači davki na blago in storitve          200,410.999,88
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     286,373.442,42
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    87,015.581,99
   711  Takse in pristojbine                 16,764.465,73
   712  Denarne kazni                     7,581.789,75
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        17,307.162,54
   714  Drugi nedavčni prihodki               157,704.442,41
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    179,096.278,75
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        38,630.922,04
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolg. sredstev          140,465.356,71
73  PREJETE DONACIJE                      17,165.579,65
   730  Prejete donacije iz domačih virov          13,202.600,00
   731  Prejete donacije iz tujine              3,962.979,65
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    534,298.567,00
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              534,298.567,00
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              2.898,831.765,56
40  TEKOČI ODHODKI                      456,372.998,78
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          173,489.072,30
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      24,746.676,49
   402  Izdatki za blago in storitve            245,137.249,99
   409  Rezerve                       13,000.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI                    1.330,418.905,53
   410  Subvencije                      51,634.758,48
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  538,475.082,03
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    135,670.965,82
   413  Drugi tekoči domači transferi            604,638.099,20
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  1.002,860.871,63
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1.002.860.871,63
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  109,178.989,62
   430  Investicijski transferi               109,178.989,62
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)             –90,774.782,83
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               9,268.270,80
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     9,268.270,80
   750  Prejeta vračila danih posojil             1,443.470,80
   751  Prodaja kapitalskih deležev              7,824.800,00
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      210.000,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      210.000,00
   441  Povečanje kapitalskih deležev              210.000,00
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)          9,058.270,80
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE                              –
50  ZADOLŽEVANJE                              –
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                            –
55  ODPLAČILA DOLGA                            –
 
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                     –
 
X.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (III+VI.+IX.)                       –81,716.512,03
2. člen
Realizacija sredstev rezerv:
stanje na računu 31. 12. 2001         31,321.678,77 SIT
prihodki v letu 2002              13,332.712,20 SIT
odhodki v letu 2002              11,045.309,43 SIT
stanje na računu 31. 12. 2002         33,609.081,54 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računih proračuna Občine Kamnik na dan 31. 12. 2002 skupaj znaša 372,616.157,69 SIT, od tega:
– Občina Kamnik:               283,408.071,19 SIT,
– sredstva rezerv:              33,609.081,54 SIT,
– krajevne skupnosti:             55,599.004,96 SIT.
Stanje nerazporejenih sredstev iz računov proračuna znaša 283,408.071,19 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2003.
Sredstva rezerv Občine Kamnik v višini 33,609.081,54 SIT se za isti namen prenesejo v leto 2003.
Stanje nerazporejenih sredstev posameznih krajevnih skupnosti v letu 2002 v skupni višini 55,599.004,96 SIT se prenese in uporablja za pokrivanje odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2003.
4. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2002 sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Kamnik za leto 2002.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2003
Kamnik, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.