Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2822. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija, stran 6654.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 39. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – Zkme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 6. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo: namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Idrija.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija (v nadaljevanju: sredstva) so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti,
– spodbujanju pašnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– pregledom molznih strojev,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v ekološko usmerjeno kmetovanje,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Idrija.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Idrija, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Subvencije oziroma denarne pomoči se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju ozemeljskih meja Občine Idrija.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Investicije za katere se dodeljujejo sredstva morajo biti pričete v tekočem letu.
Upravičenci iz 4. člena tega pravilnika lahko pridobijo sredstva za namene 9. člena tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezen namen že prejeli.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Idrija v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava občinski odbor za gospodarske dejavnosti na osnovi poročila, ki ga izdela služba za gospodarske dejavnosti. V poročilu so navedene vloge o katerih ni mogoče vsebinsko odločati, vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev in vloge, iz katerih izhaja utemeljenost dodelitve sredstev. Na podlagi poročila se odbor odloči o dodelitvi sredstev.
8. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči je račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve) ter
– dokazilo o plačilu, na podlagi katerega se kmetovalcu dodeli subvencija.
1.3. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Sofinanciranje stroškov zbiranja mleka
Namen ukrepa je pomagati kmetovalcem na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost – pretežno gorsko višinsko območje s težkim dostopom. Z ukrepom želimo obdržati stalež živine in ohranjati poseljenost krajine ter posredno preprečevati zaraščanje kmetijskih površin.
Višina ukrepa
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zbiranja mleka (stroški transporta mleka od proizvajalcev do zbirnega mesta).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– podpisana pogodba med prevoznikom in pooblaščeno organizacijo, ki skrbi za odkup in prodajo mleka na območju Občine Idrija.
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– račun za izvedene storitve poblaščene veterinarske organizacije,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
do 50% stroškov za analizo zemlje in krme
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
sofinancira se do 50% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč, vendar največ do višine 300.000 SIT/ha,
sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do 50% upravičenih stroškov (največ do višine 40.000 SIT/ha) in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika (največ do višine 20.000 SIT/ha), in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– lokacijsko informacijo,
– posestni list iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
3.2. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč velikosti od 0,30 do 1 ha, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejša od enega leta),
– odločbo Upravne enote Idrija o nakupu zemljišča,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem upravne enote Idrija ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Oddelka za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem upravne enote Idrija,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
3.3. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% priznanih upravičenih stroškov (strošek nakupa namakalnega sistema) celotne investicije, in sicer za pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– potrdilo o statusu kmeta iz evidence Oddelka za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem upravne enote Idrija ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Oddelka za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem upravne enote Idrija.
3.4. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti.
Upravičeni stroški so delo z gradbenimi stroji.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih in dokazila o plačilu.
4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve in mlekovode
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov in ureditve mlekovodov z namenom izboljšanja kvalitete mleka.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% priznanih upravičenih stroškov (stroški gradbenega materiala in opravljena obrtniška dela) celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
4.2. Sofinanciranje ureditve gnojišč in greznic v skladu s predpisi uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter s predpisi uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in opravljena obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko informacijo ali gradbeno dovoljenje,
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih.
5. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka,
sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, pričete v tekočem letu, in sicer za nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le- ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
sofinancirajo se stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
sofinancirajo se do 40% upravičenih stroškov (stroški gradbenega materiala in obrtniških del) novogradnje ali adaptacije gospod. objektov za potrebe ekološke reje domačih živali (v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Uradni list RS, št. 31/01).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve občine Idrija v:
– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, ograja,
sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 100%, in sicer animacije, izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Občino Idrija,
pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
6.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice (stroški najema primernega prostora za prodajo ali stroški stojnin na tržnicah) na navedenih tržnicah se krijejo do 100%,
Sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
6.4. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči
upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Idrija in izbranim pripravljalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju priprave projekta sklenjena med občino in nosilcem oziroma pripravljalcem projekta.
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne infrastrukture – na območju projekta CRPOV v Občini Idrija.
Višina pomoči
sofinancira se priprava projektov CRPOV v višini 50% priznanih stroškov
sofinancira se investicije do višine 100% upravičenih stroškov (stroški gradbenega materiala in opravljena obrtniška dela ter opreme) na podlagi pripravljene projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del).
8. Subvencioniranje obrestne mere
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za subvencioniranje obrestne mere dolgoročnih bančnih posojil za investicije v kmetijstvu.
Višina pomoči
Za posamezno investicijo pričeto v tekočem letu se lahko dodeli subvencionirano obrestno mero do največ 50% upravičenih stroškov investicije (stroški gradbenega materiala in opravljenih obrtniških del, osnovnih sredstev, strojev, poslovnih prostorov in opreme).
Višina subvencije obrestne mere je lahko največ do 5% letne realne obrestne mere.
V primeru, da je prosilec pridobil nepovratna sredstva za isto investicijo ni upravičen do pridobitve subvencionirane obrestne mere.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
– mnenje KSS o ustreznosti investicije,
– predračun ali pogodba za nakup osnovnih sredstev, strojev, opreme in poslovnih prostorov,
– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, če gre za gradnjo ali adaptacijo.
9. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– posestni list.
10. Izobraževanje in društvene dejavnosti
10.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči
pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
kmetom (udeležencem izobraževanja) se izven programov, ki jih občina že pokriva, krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
10.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega šolstva Kmetijske šole, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice.
Višina pomoči
do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
do 100% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
10.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, promocije) in izdajo strokovnih publikacij, ki niso v prodaji.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 24/98).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32000-1/2003
Idrija, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.