Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2819. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, stran 6648.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01 in 51/02), pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02 in 88/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 6. redni seji dne 27. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine
Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih
organizacij, društev, združenj in drugih institucij
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določa način sofinanciranja letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v Občini Črnomelj, ki se ne sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Črnomelj.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev proračuna Občine Črnomelj, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v Občini Črnomelj.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj oziroma, da ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Predmet sofinanciranja letnih programov po tem pravilniku so programi z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij.
5. člen
Izvajalci programov iz 4. člena tega pravilnika se za izvajanje letnega programa prijavijo na razpis, ki ga objavi Občina Črnomelj. Predlog javnega razpisa pripravi občinska uprava, merila in kriterije za izbor programov, pa predhodno obravnava Odbor za družbene dejavnosti.
Objavo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na drug krajevno običajen način.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj: navedbo naročnika, razpisne pogoje, predvidena razpisna sredstva, način zbiranja predlogov programov, kontaktno osebo, informacijo o razpisni dokumentaciji, ki mora vsebovati tudi kriterije in merila za izbor programov, rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi razpisa.
Skupni obseg sofinanciranja določi Občinski svet občine Črnomelj v proračunu občine.
8. člen
Za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov imenuje župan komisijo izmed delavcev občinske uprave.
Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme, na predlog komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov, župan. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, v katerih se določijo:
– vsebina in obseg programa;
– višina sredstev za dogovorjene letne programe;
– nadzor nad porabo sredstev in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI
9. člen
Temeljna merila in kriteriji za sofinanciranje letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij so:
– usklajenost programa s programsko usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
Vrednotenje meril sprejme Občinski svet občine Črnomelj.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili pravilnika in dajati občinski upravi morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
11. člen
Izvajalci letnega programa dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki so predmet tega pravilnika so dolžni občinski upravi na vpoklic dajati polletna poročila o izvajanju aktivnosti letnega programa. Letno poročilo pa so dolžni dostaviti do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-8/2003
Črnomelj, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.