Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2817. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj, stran 6647.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 6. redni seji dne 27. 5. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Črnomelj
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 99/99 in 13/01) se v 12. členu v zadnjem odstavku besedi “dela plače” nadomesti z besedo “plačila”.
2. člen
V 18. členu se v tretjem odstavku besedi “del plače” nadomesti z besedo “plačilo”.
3. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
“25.a člen
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot pa je mogoče sklicati sejo občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo lahko svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti ne da bi se sestal (na korespondenčni seji).
Korespondenčno sejo izvede župan.
Župan odredi, ali se v zadevi pošlje članom pisni predlog (po pošti, faksu ali po elektronski pošti), ali le telefonsko sporočilo ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.
Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z “da” ali z “ne” (“za” ali “proti”).
Če večina članov sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, se šteje, da je bila odločitev sprejeta na seji, v nasprotnem primeru se skliče sejo sveta ali se zadeva uvrsti na dnevni red prve naslednje redne ali izredne seje.
Šteje se, da član občinskega sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje, če je do postavljenega roka oddal svoj glas.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo korespondenčne seje, postavljeno vprašanje in odgovori občinskih svetnikov. Ta zapisnik potrdi občinski svet na naslednji seji. Župan mora na naslednji seji občinskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.“
4. člen
V 34. člen se na koncu četrtega odstavka doda stavek: “V pomembnejših zadevah kot so proračun, zaključni račun, razvojni programi, prostorski akti in odloki, ki finančno obremenijo občane, razpravljalec lahko podaljša razpravo do 10 minut.”
5. člen
V 63. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
“– Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,”.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
“– Odbor za turizem in varstvo okolja,”.
Dosedanja četrta alinea postane peta.
6. člen
V 64. členu se v drugi točki prvega odstavka v peti alinei črtata besedi “in okolje”.
V tretji točki prvega odstavka se besedilo “Odbor za kmetijstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti:” spremeni tako, da se glasi “Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti:” in se nadalje v tej točki črta šesta alinea. Dosedanja sedma postane šesta alinea.
V prvem odstavku se doda novo četrta točka, ki se glasi:
“4. Odbor za turizem in varstvo okolja:
– turizem,
– varstvo okolja,”.
Dosedanja četrta točka postane peta.
7. člen
V 79. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Amandmaji oziroma predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.”
8. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev poslovnika preneha mandat imenovanim predsedniku in članom dosedanjega odbora za kmetijstvo, turizem in dopolnilne dejavnosti.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-1/99
Črnomelj, dne 27. maja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.