Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2815. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2002, stran 6647.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 21. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki               1.564,238.077,52
II.  Skupaj odhodki               1.524,212.698,30
III. Proračunski presežek (I.-II.)         40,025.379,22
------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vrač. danih posojil in prodaja
   kapit. delež.                       -
V.  Dana posojila in povečanje kapital.
   deležev                          -
V.  Prejete minus dana posojila in sprem.
   kapital. deležev (IV.-V.)                 -
VII. Skupni primanjkljaj
   (I. + IV.) – (II. + V.)            40,025.379,22
------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna             75,000.000,00
IX.  Odplačila dolga                112,906.407,87
X.  Neto zadolževanje (VIII. – IX.)        -37,906.407,87
XI.  Povečanje sredstev
   na računih (VII.-X.)              2,118.971,35
------------------------------------------------------------------
3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 2002 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/2001
Črnomelj, dne 27. maja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.