Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu, stran 6646.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Celjski prostorski plan (Uradni listu RS, št. 86/01) se spremenijo prostorski ureditveni pogoji za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu (projekt Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje, s št. proj 007/91; Uradni list RS, št. 3/91 in 99/01) po projektu, ki ga je izdelala Vizura d.o.o. iz Celja pod št. 93/01-01.
2. člen
Predmet spremembe navedenega PUP se nanaša na spremembo meje ureditvenega območja celjskega Starega gradu v delu, ki se stika z zazidalnim načrtom Štore II - gospodarska cona. Območje parcelnih številk 1477/1, 1477/2, in 1475/1 k.o. Teharje, ki je pozidano s poslovnimi objekti, se izvzame iz območja prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu in se vključi v ureditveno območje zazidalnega načrta Štore II - gospodarska cona.
II. OBSEG OBMOČJA
3. člen
V 3. členu se v poglavju 2, ki opisuje mejo navedenega PUP na koncu odstavka doda nov odstavek, ki se glasi:
»Meja navedenega PUP se v delu, ki se stikuje z mejo zazidalnega načrta Železarna Štore spremeni tako, da se parcele 1477/1, 1477/2 in 14758/1 k.o. Teharje vkjučijo v ureditveno območje zazidalnega načrta Štore II - gospodarska cona.«
4. člen
Vsi ostali pogoji za izrabo krajinsko-urbanistično, arhitektonsko oblikovanje ter komunalno urejanje navedenega PUP ostanejo nespremenjeni in skladni z odlokoma objavljenima v Uradnem listu RS, št. 31/91 in 99/01.
III. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-01/2000-8
Celje, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.