Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Interspar, stran 6640.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Interspar
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 21/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00 in 21/02) se dopolni in spremeni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center-Planiranje d.o.o. Celje pod št. 697/02 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 21/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00 in 21/02) se dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za ureditveno območje LIK na območju zazidalnega načrta Industrija sever, ki se nanašajo na območje zemljišč Interspar po projektu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - območje ZN Industrija sever za območje Interspar, ki ga je pod št. 697/02 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje v oktobru 2002 in je sestavni del tega odloka.«
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se na koncu besedila doda:
»Del ureditvenega območja med Resslovo cesto na severu in vzhodu, do krožišča na Bežigrajski, severnim robom severnega pločnika ob Bežigrajski cesti na jugu do križišča ter vzhodnim robom vzhodnega pločnika ob Mariborski cesti do odcepa Resslove ceste vključno s cestiščem, ki predstavlja območje Interspar, se ureja po projektu navedenem v 1. členu tega odloka.
Površina ureditvenega območja Interspar je 6,60 ha.«
4. člen
4. člen se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Opis meje ureditvenega območja Interspar po obodni parcelaciji:
na severu: 1715/4, 797/4, 795/2, 1715/5
na vzhodu: 1715/5, 1447/23, 1447/29, 1447/67, 1447/68, 1447/6
na jugu: 1447/5, 1447/3, 1440/6, 1443/1
na zahodu: 1440/6
vse k.o. Sp. Hudinja.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
5. člen
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Območje je z umestitvijo objekta Interspar opredeljeno kot nakupovalni center z visoko izrabo prostora. Zato je obstoječemu objektu dovoljeno v notranjosti poljubno preurejati, spreminjati rabo ali namembnost posameznih delov v smislu programske zasnove objekta, ga rekonstruirati, prizidati, nadzidati za dve etaži in ustrezno preoblikovati do maksimalnih gabaritov podanih v grafičnem delu elaborata.Pri tem je obvezno upoštevati kotirane odmike od cest in plinovoda. V smislu visoke izrabe prostora je potrebno ustrezno rešiti tudi mirujoči promet z izgradnjo večetažnega garažnega objekta (P+3E+T).
Predvidena je rušitev obstoječega bencinskega servisa zaradi dozidave trgovskega centra in gradnje parkirne hiše v jugovzhodnem vogalu centra.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTA
6. člen
Prvi odstavek 6. člena se nadomesti z novim, tako da se glasi:
»Za oblikovanje mestnega območja v smislu kontinuitete zazidave ob vzhodni strani Mariborske ceste in ob Bežigrajski cesti je potrebno upoštevati določeno gradbeno črto s poudarjenim višinskim gabaritom. Z dograditvijo kompleksa Interspar na zahodni in južni strani se zahteva izvedba reprezentativno oblikovane mestne fasade s posebnim poudarkom na oblikovanju vogalnega dela objekta z glavnim vhodom. Glede na lego kompleksa med dvema mestnima cestama in razbremenilno in povezovalno Resslovo cesto, je potrebno oblikovati temu ustrezno vse štiri fasade.
Fasade ob Bežigrajski in Mariborski cesti so lahko oblikovane v smislu sodobnega oblikovanja, s sodobnimi materiali: steklo, kovinske ali druge sodobne fasadne obloge, vidni beton, kamen in drugo, enake materiale je treba uporabiti v določeni meri tudi za oblikovanje fasad ob Resslovi cesti.
Za parkiranje osebnih vozil je v jugovzhodnem vogalu kompleksa predviden garažni objekt s približno 1780 PM, ki z enotno streho čez celoten kompleks predstavlja enovit objekt Center Interspar.
Posebne oblikovne efekte je dovoljeno doseči tudi s scensko osvetlitvijo in oglasnimi panoji ter postavitvijo totema.
Glede na lokacijo kompleksa in predvideno visoko izrabo prostora bo ob objektu le ozek pas zelenic ob obeh cestah, z zasaditvijo javorja ob Mariborski in gabra ob Bežigrajski cesti.Ob Resslovi cesti so predvidene površine za manipulacijo in parkiranje. Poseben poudarek je na oblikovanju ploščadi pred vhodom, kot poseben ambientalni efekt so predvideni vodni objekti z dvojno funkcijo: kot ambientalna ureditev in zadrževalni bazeni za meteorne vode.
Zaradi trase plinovoda na južni strani kompleksa je potrebno način obdelave in tlakovanja površin nad njim prilagoditi pogojem upravljavca plinovoda (Geoplin Ljubljana).«
V. POGOJI ZA PROMETNO; KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Črta se osma alinea 7. člena odloka, ki zadeva prometno omrežje in se dopolni z novo alineo, ki se glasi:
»– v smeri sever-jug na vzhodni strani območja centra Interspar je treba izgraditi cestno povezavo med kompleksom Planet Tuš in Bežigrajsko cesto do predvidenega krožišča. Cesta in cestni priključki morajo biti dimenzionirani glede na veljavne normative za promet s težkimi vozili s priklopniki. Na povezovalni Resslovi cesti na vzhodni strani centra je križišče v območju odcepa ceste proti vzhodnemu delu industrijskega kompleksa Merkscha in odcepa za parkirno hišo Interspar urediti kot krožišče.
Ohranja se obstoječi odcep na Mariborsko za prevzem blaga s pogojem uvoza in izvoza desno. Na Bežigrajski cesti sta predvidena dva priključka, oba desno desno.«
8. člen
V poglavju »Preskrba z vodo« 7. člena odloka se doda nova alinea, ki se glasi:
»– Oskrba centra Interspar z vodo je iz obnovljenega priključka Ø150 mm z javnega vodovoda Lž Ø400 mm, ki zagotavlja pretok vode 18 l/s in pritisk 2-5 barov. V primeru povečane porabe odvzema vode je možno povečati priključek na stroške investitorja. Z lokacijo vodomernega jaška mora biti omogočen nemoten vstop v vodomerni jašek.
Predpisan je minimalni odmik objekta od osi obstoječega javnega vodovoda 4 m.
V primeru večje potrebe po požarni vodi, kot jo je možno zagotoviti iz javnega omrežja, mora investitor zgraditi akumulacijski bazen za zagotavljanje zadostne količine požarne vode. Zunanji hidranti so del internega vodovodnega omrežja.«
9. člen
V poglavju »Kanalizacija« 7. člena odloka se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– Odpadne sanitarne in meteorne vode se morajo odvajati ločeno. Odpadne fekalne vode se odvajajo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo na Mariborski cesti. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena je potrebno speljati v kanalizacijo preko črpališča.
Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z določili 92. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred vtokom v kanalizacijo. Same kanale pa je potrebno načrtovati na tak način, da bo direktni iztok v vodotok minimalen.
10. člen
Na koncu prve alinee 7. člena poglavja »Oskrba z električno in toplotno energijo« se doda tekst, ki se glasi:
»Priključek na elektrokabelsko omrežje za Center Interspar je izveden na severni strani objekta v obstoječo transformatorsko postajo v objektu. Za povečanje odjemne moči je predvidena izgradnja novega elektrovoda iz RTP Trnovlje po severni strani preko zemljišča kompleksa Merkscha.«
11. člen
Obstoječi objekt Center Interspar je priključen na vročevod na severni strani kompleksa, ki ga je dovoljeno po potrebi rekonstruirati.
12. člen
Črta se peta alinea 7. člena odloka in se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– Za gradnjo objektov in vse posege je treba upoštevati minimalni odmik 2x5 m od osi plinovoda. Nad plinovodom ni možno locirati pomožnih objektov in elementov zunanje ureditve kot so vodne površine, zadrževalnika meteornih vod, nadstreškov in nadstrešnic ter saditi drevja. Znotraj obravnavanega pasu je za vse posege treba pridobiti soglasje upravljavca plinovoda, dela znotraj varnostnega pasu pa se lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca upravljavca.
Za zemljišča, preko katerih poteka trasa plinovoda, je potrebno vpisati služnost za plinovod.«
13. člen
Na koncu zadnje alinee 7. člena odloka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru gradnje objektov ali posegov na trasi telekomunikacijskega omrežja in naprav, se je potrebno predhodno dogovoriti z upravljavcem omrežja o eventualni prestavitvi ali o možni zaščiti.«
VI. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
14. člen
9. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Za kompleks Interspar veljajo naslednje tolerance:
Sprememba tlorisnega gabarita objekta v mejah funkcionalnega zemljišča ±5 m. Gradbena linija objekta ob Bežigrajski cesti je omejena s 5-metrskim odmikom od osi trase obstoječega srednjetlačnega plinovoda, to velja tudi za objekte zunanje ureditve. V primeru drugačnega soglasja pristojnega upravljavca je odmik lahko tudi manjši.
Ureditev parkirnih površin na vzhodni strani je lahko tudi drugačna, če se z načrtom zunanje ureditve oziroma arhitekture najde ustreznejša rešitev.
Dopustna je sprememba višinskega gabarita za ±2 m. Dovoljeni so posamezni vertikalni poudarki.
Dopustna je postavitev reklamnih panojev in naprav, vendar podredno oblikovanju novega objekta in ob pogoju upoštevanja videza mestne vpadnice in izgleda uličnih fasad. Zato je za postavitev potrebno pridobiti mnenje občinskega urbanista.
Dovoljene so tudi spremenjene trase vodov komunalne infrastrukture, če to narekujejo racionalnejše tehnične rešitve in izvedba zunanje ureditve.
Predmet toleranc sta tudi pozicija križišča priključne ceste Resslove ceste iz območja TUŠ in pozicija krožišča na Resslovi cesti pri odcepu za Merkscho in Interspar.«
15. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-18/02-8
Celje, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.